Rokovanie po celý čas viedol starosta Dušan Antoš, pričom bolo prítomných všetkých deväť poslancov. Jediný p. Jenčík bol vopred ospravedlnený za meškanie.

V úvode stretnutia dostala slovo p. Gárfiriková, ktorá oznámila svoj odchod z pozície prednostky miestneho úradu. K tomuto rozhodnutiu dospela pre zdravotné problémy, ktoré ju trápia dlhodobo. S kolegami sa symbolicky rozlúčila a poďakovala za spoluprácu.

Bod č.1: Kontrola plnenia uznesení

Ôsmi prítomní poslanci vzali kontrolu na vedomie.

Bod č.2: Návrh na zmenu rozpočtu ZŠ s MŠ v roku 2016

Úpravu rozpočtu predložil nový riaditeľ ZŠ a MŠ a poslanci boli za predložený návrh jednohlasne, v počte osem.

Bod č.3: Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava – Rusovce na roky 2017 – 2019

Opätovne mal úvodné slovo p. Kunst, ktorý materiál v stručnosti priblížil. Poslanci boli bez diskusie jednohlasne za. Stále v počte osem.

Bod č.4: Návrh na zmenu rozpočtu Ruseko m.p. na rok 2016
Návrh zmeny predložil p. Straka, ktorý ho aj v stručnosti priblížil. Ôsmi poslanci boli jednohlasne za.

Bod č.5: Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov RUSEKO m.p. na rok 2017

Opätovne, návrh nového rozpočtu na nadchádzajúci rok predložil p. riaditeľ. Ôsmi prítomní poslanci boli bez diskusie za predložený návrh.

Bod č.6: Návrh rozpočtu MČ Bratislava – Rusovce na rok 2017

Na rokovanie dorazil p. Jenčík. Rozpočet, ktorý je vyrovnaný, priblížil miestny ekonóm. Keďže bol v tom čase novelizovaný zákon o poplatkoch za rozvoj, p. Kalmár sa zaujímal, prečo náš rozpočet neráta s týmito príjmami. Ekonóm i starosta reagovali, že nemožno vopred rátať s niečim, čo nie je stopercentne jasné. Zatiaľ teda nemožno ani odhadom vyrátať sumu, ktorú by Rusovce mohli ročne získať. Po krátkej diskusii na túto tému sa slova ujal poslanec Lošonský, ktorý predostrel pozmeňujúci návrh.

Poslanec s podporou kolegov Jenčíka, Horvátha, Filagu a Vandrašekovej navrhol, aby viac poslanci nedostávali za túto činnosť odmeny a čiastky, ktoré boli každoročne na daný účel v rozpočte vyčlenené, nech sú prerozdelené medzi občianske združenia a voľný (participatívny) rozpočet. Ako p. Lošonský uviedol, odmien sa chcel veľkodušne vzdať v minulosti už p. Mančík, no z jeho strany išlo o účelový ťah tesne pred voľbami. A keď pred cca rokom túto tému otvorila p. Henčelová, rozpočet bol dávno schválený, uzavretý. Čiže taktiež bezpredmetné.

V súčasnosti ide ale o komplexný návrh s premysleným riešením, kedy sa čiastka 7.000 eur rozdelí na 4.000 eur, ktoré sa prerozdelia medzi OZ, ktoré žiadajú o dotáciu. A na zvyšných 3.000 eur sa v obecnom rozpočte vytvorí priečinok voľného rozpočtu, v rámci ktorého si budú môcť obyvatelia rozhodnúť o tom, na aký účel budú tieto prostriedky použité. Samotné detaily či presné špecifikácie fungovania voľného rozpočtu sa budú prerokúvať na prvom novoročnom zastupiteľstve, dovtedy ich možno premyslieť.

Poslanec Kalmár mal problém s prerozdelením, a tak žiadal, aby bola celá suma 7.000 eur použitá na voľný rozpočet s tým, že v rámci neho by o celú sumu „súťažili“ len občianske združenia. S návrhom sa nestotožňoval ani p. Karácsony, ktorý okrem iného chcel, aby financie mohli získať aj petangisti. Poslanec Lošonský reagoval, že stačí, ak v budúcnosti požiadajú.
Pozdĺhavej diskusii došlo k hlasovaniu o pozmeňujúcom návrhu, kedy boli vymenované presné čiastky, ktoré boli vyčlenené ako navýšené pre jednotlivé občianske združenia. Návrh poslanca Lošonského podporilo sedem poslancov, p. Kalmár a p. Karácsony sa zdržali. Návrh teda prešiel.

Po odhlasovaní vyvstala otázka, ako bude najvhodnejšie vyriešiť oficiálne vzdanie sa poslaneckých odmien, a tak miestny kontrolór a ekonóm navrhli, aby sa napísalo nové uznesenie, v rámci ktorého poslanci zahlasujú o tom, že sa vzdávajú svojich odmien, a to do roku 2018. Teda do konca aktuálneho volebného obdobia. Tento návrh podporilo sedem poslancov, p. Karácsony sa zdržal a p. Opitz bol dočasne neprítomný.

Bod č.7: Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2017 pre MFK Bratislava – Rusovce

Keďže predchádzajúci návrh o prerozdelení navýšených rozpočtových položiek medzi občianske združenia prešiel, MFK Rusovce dostalo namiesto pôvodných 8.200 eur, po novom 9.700 eur. Poslanci boli jednohlasne za, mimo p. Opitza, ktorý bol dočasne neprítomný.

Bod č.8: Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2017 pre Detský folklórny súbor Gerulata

Po navýšení položky bolo DSF Gerulata navrhnutých 3000 eur, namiesto pôvodných 2.200 eur. Poslanci boli jednohlasne za tento návrh.

Bod č.9: Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2017 pre DHZ Bratislava – Rusovce

DHZ bolo navrhnutých 100 eur, s ktorými súhlasili všetci deviati poslanci jednohlasne. (Obecným hasičom bolo v rámci obecného rozpočtu pridelených 1000 eur určených na nákup nového protipožiarneho oblečenia.)

Bod č.10: Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2017 pre OZ VITUS

Združenie pôvodne žiadalo 600 eur, no po navýšení poslanci tomuto OZ jednohlasne schválili 950 eur.

Poslanec Lošonský zároveň v závere bodu dodal, že aj OZ Kukulienke bude navýšená pôvodná žiadosť, a to o 50 eur. Problém bol v tom, že si jej zástupcovia podali žiadosť tesne pred MZ.

Bod č.11: Zmena rozpočtu MČ Bratislava – Rusovce na r. 2016

Zmena bola bez diskusie odsúhlasená jednohlasne.

Bod č.12: Návrh VZN MČ Bratislava – Rusovce č. …./2016 o určení školského obvodu ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava – Rusovce

Táto téma vyvolala pred časom medzi obyvateľmi rôzne emócie, no najmä nie kladné. Starosta preto prisľúbil zrušenie spoločného školského obvod Rusovce + Čunovo. Poslanci boli jednohlasne za.

Bod č.13: Schválenie výšky nájomného za prenájom pozemkov vo vlastníctve alebo v správe mestskej časti Bratislava – Rusovce
Zvyšovanie sadzieb nájomného priblížil miestny ekonóm a starosta. Mestská časť Bratislava – Rusovce dáva do prenájmu pozemky, ktoré sú v jej vlastníctve, alebo v jej správe na základe zverovacích protokolov. Jednotná cena za prenájom týchto pozemkov bola stanovená v roku 2007 na 0,83 €/m2/rok za druh pozemku záhrada, resp. zastavané plochy a nádvoria a za pozemok zastavaný stavbou na 0,17 €/m2/rok. V súčasnosti sa preto navrhlo zvýšenie týchto súm, a to nasledovne: pre účely záhrada, ostatná plocha, zastavané plochy a nádvoria od 1 m2 do 10 m2 20 €/rok, bez ohľadu na výmeru. Nad 11 m2 20 € + 1 €/m2/rok a pre pozemok zastavaný stavbou od 1 m2 do 10 m2 10 €/rok, bez ohľadu na výmeru a nad 11 m2 10 € + 0,20 €/m2/rok. Všetci deviati poslanci boli jednohlasne za.

Bod č.14: Návrh na predĺženie nájomných zmlúv na pozemok registra E KN par. číslo 288 výmere 856 m2, katastrálne územie Rusovce, v podiele 11/20-tin k celku a podielu 6/20-tin k celku (Krennovci)

Starosta priblížil, že pozemok vo výmere 856 m2, druh orná pôda, je čiastočne evidovaný v prospech vlastníka Alojza Krenna. Ide o pozemok nachádzajúci sa v školskom areáli, ktorý je čiastočne zastavaný stavbou základnej školy a jeho zostávajúca časť tvorí spolu s ostatnými pozemkami školský dvor. Prenajímatelia žiadajú od 01.01.2017 za prenájom 2,-€/m2/rok. V zmluvách platných do 31.12.2016 je pritom výška nájomného stanovená na 0,83,-€/m2/rok a zmluvy boli uzatvorené na obdobie 2 rokov. Ekonóm navrhuje doterajšiu čiastku ponechať. Ôsmi poslanci hlasovali za návrh ponechať doterajšiu sumu 0,83 eur na m2, p. Kalmár sa zdržal, keďže sa ho téma týka osobne.

Bod č.15: Predĺženie prenájmu rodinného domu, zapísaného na LV 539, parc. č. 1083, zastavané plochy a nádvoria – výmera 411 m2 a rodinný dom so súpisným číslom 18 na vyššie uvedenej parcele, k.ú. Rusovce Ide Vargovej, Balkánska 18/36, Bratislava, na neurčito, ako prípad hodný osobitného zreteľa

Poslanci boli bez diskusie jednohlasne za.

Bod č.16: Návrh na uzatvorenie dodatku k nájomnej zmluve na zmenu výmery prenajatých pozemkov a zosúladenie skutočného stavu so stavom uvedeným v zmluve o nájme pozemkov zo dňa 12.1.2010 pre pozemky registra C KN par. č. 122 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 408 m2, par. č. 123 – záhrady s výmerou 420 m2, par. č. 124 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1417 m2 a pozemku par. č. 125 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 249 m2, katastrálne územie Rusovce, ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (M.Berrettini)

Návrh predložil starosta a poslanci boli opätovne bez diskusie a jednohlasne za.

Bod č.17: Prenájom časti nebytových priestorov, nachádzajúcich sa v objekte na Balkánskej ul. č. 279/49, na pozemku KN – C, parc. č. 985, k. ú. Rusovce (J. Šedivá)

Všetci prítomní poslanci tento návrh podporili svojim hlasom s tým, že priestory budú prenajímané iba na dva roky, keďže v danom území je naplánovaná revitalizácia.

Bod č.18: Prenájom nebytových priestorov – ambulancie v budove Zdravotného strediska Rusovce, stojacej na pozemku parc. č. 965/2, k. ú. Rusovce, ako prípad hodný osobitného zreteľa (dr. Fajtová)

Znovu bez diskusie. Všetci poslanci boli jednohlasne za.

Bod č.19: Návrh na spolufinancovanie projektu obnovy NKP Dom s hypocaustom v Rusovciach v roku 2017

Peter Horváth predčasne opustil rokovanie. Starosta priblížil, že ide o pokračovanie v projekte obnovy pamiatky, kde bola vyrátaná spoluúčasť mestskej časti vo výške cca 1000 eur. Šiesti poslanci tento návrh podporili, p. Kalmár a p. Tuleková nie, zdržali sa. Návrh získal dostatočný počet hlasov.

Bod č.20: Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na I. polrok 2017

Poslancom predložil plán nadchádzajúcich kontrol p. Mráz, pričom ôsmi prítomní poslanci boli za.

Bod č.21: Správa o výsledku finančnej kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení mestskej časti a interných predpisov mestskej časti Bratislava – Rusovce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi v agende vybavovania sťažností a petícií určenými pre mestskú časť Bratislava – Rusovce za II. polrok 2016

Správu predložil miestny kontrolór, ktorý žiadne závažné pochybenia nenašiel, a tak poslanci správu vzali jednohlasne na vedomie.

Bod č.22: Štatút MČ Bratislava – Rusovce (alebo organizačný poriadok samosprávy MČ Bratislava – Rusovce)

Aby mali Rusovce vlastný štatút, navrhol miestny kontrolór. Starosta preto požiadal o stanovisko k navrhovanému štatútu miestneho právnika. Ten mimo iného dospel k záveru, že tento samostatný dokument Rusovce nepotrebujú, pretože všetko potrebné je zahrnuté v štatúte hlavného mesta, pod ktorý spadáme. Siedmi poslanci sa pri hlasovaní za štatút zdržali, p. Karácsony bol za. Návrh teda nezískal dostatočný počet hlasov.

Bod č.23: Návrh dodatku Štatútu hl. mesta SR (parkovacia politika)

V súčasnom kroku ide o prvotnú podporu komplexného riešenia parkovacej politiky v rámci celej Bratislavy. Samozrejme, až to bude aktuálne, tak Rusovce si vlastné podmienky v rámci celomestskej parkovacej politiky vyšpecifikujú sami. Tento návrh podporili šiesti poslanci, p. Tuleková a p. Kalmár sa zdržali. Návrh prešiel.

Bod č.24:Návrh na priznanie odmeny miestnemu kontrolórovi MČ Bratislava – Rusovce za II. polrok 2016

Za pracovitosť a dôslednosť v práci navrhol zástupca starostu miestnemu kontrolórovi prideliť odmenu vo výške 30%. Tento návrh podporili siedmi poslanci, p. Tuleková sa zdržala.

Bod č.25: Návrh na priznanie odmeny zástupcovi starostu MČ Bratislava – Rusovce za II. polrok 2016

Vzhľadom na to, do akej miery je zástupca nápomocný starostovi, navrhol mu D. Antoš odmeny vo výške 50%. Slova sa ujal aj samotný Radovan Jenčík, ktorý zdôraznil, že pri výkone práce zástupcu nemožno robiť odpočet práce za pol rok, ale aby mal zmysel, tak na konci volebného obdobia. V stručnosti napriek tomu vymenoval, ktorým projektom sa venuje dlhodobo, čo pre Rusovce zabezpečil v uplynulých mesiacoch. Vyzdvihol chodníky na Balkánskej, chodník pri Tehelnom hone, akcie, ktoré sponzoroval a dodal, že odmenu venuje na revitalizáciu okolia pred kostolom, kvôli čomu už mal sedenie aj s pánom farárom. Odmenu podporilo päť poslancov, p. Tuleková, p. Kalmár a i samotný p. Jenčík sa zdržali. Návrh tak prešiel.

Bod č.25: Podpora projektu Národného centra rýchlostnej kanoistiky a veslovania v areáli Zemníka, k.ú. Jarovce

Nápad poslanci bez diskusie podporili jednohlasne.

Bod č.25: Rôzne

Chodníky

Poslanec Karácsony sa zaujíma o rekonštrukciu chodníkov, ktoré v tom čase prebiehali. Poslanec Jenčík reagoval, že išlo o jeho prioritu z pozície mestského poslanca. V prvej fáze mesto investovalo do svojich chodníkov len v jednej časti na Balkánskej ulici, no snaha je, aby v pokračovali aj ďalej. Tiež spomenul dokončený chodník medzi Tehelným honom a Hájovou ulicou, ktorý bol taktiež jeho aktivitou.

Bod č.25: Interpelácie

Interpelácie nepodal nikto.