Rokovanie miestneho zastupiteľstva viedol v apríli starosta Dušan Antoš. Neprítomný bol p. Kalmár a zasadanie opustil predčasne p. Filaga.

Ešte pred samotným zahájením rokovania poslanci hlasovali o doplňujúcich bodoch, ktoré boli takmer všetky nadpolovičnou väčšinou hlasov zaradené do rokovania. Siedmi poslanci z ôsmich nepodporili iba doplňujúci návrh o participatívnom rozpočte od p. Kalmára, ktorý v jeho mene predkladala p. Henčelová. Ten bol poslancom doručený len pár hodín pred samotným rokovaním, vďaka čomu si materiál poslanci nemali kedy naštudovať. Za zaradenie tohto bodu do rokovania hlasovala iba p. Henčelová. Zaradený preto nebol.

Bod č.1: Kontrola plnenia uznesení
Ôsmi prítomní poslanci vzali materiál jednohlasne na vedomie.

Bod č.1b: Ukončenie VOS na prenájom majetku vo vlastníctve MČ Bratislava – Rusovce, vypísaná v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a súvisiacich predpisov a na základe uznesenia č. 278 miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Rusovce zo dňa 9. 2. 2017
Aby sa MČ do budúcna vyhla ďalšiemu nelegálnemu výrubu v lokalite novej Gaštanovej aleje, navrhol p. Jenčík na predchádzajúcom zastupiteľstve, aby bola táto oblasť zelene dlhodobo prenajatá tamojším obyvateľom, ktorí by na nej chceli vybudovať detské ihrisko, lavičky a zasadiť zeleň. Takýto prenájom bolo možné zrealizovať iba formou verejnej obchodnej súťaže, do ktorej sa obyvatelia zoskupení v novo založenom občianskom združení síce zapojili, no po doplnení vlastných podmienok do navrhovanej zmluvy, vedenie MČ túto jedinú žiadosť zo súťaže vylúčila. Predloženú správu o ukončení súťaže vzali ôsmi prítomní poslanci na vedomie.

Bod č.1c: Informácia k postúpeniu sťažnosti spoločnosti Lotus Design, s.r.o, Schengenská 46/B, 851 10 Bratislava, vo veci schválenia uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Rusovce a stanovenia podmienok VOS na prenájom pozemku p.č.1320/7 k.ú. Rusovce na účel vytvorenia zelenej zóny na predmetnom pozemku z Magistrátu hl.m.SR Bratislavy
V lokalite novej Gaštanovej aleje, ktorú chcú tamojší obyvatelia do dlhodobého prenájmu, aby sa o ňu mohli starať, mala pôvodne spoločnosť Lotus Design v úmysle vybudovať komunikáciu. Zrejme v súvislosti s týmto zámerom niekto v danej lokalite nelegálne vyrúbal náletové stromy. Spoločnosť voči vyhláseniu verejnej obchodnej súťaži podala sťažnosť, no tá je bezpredmetná, keďže súťaž bola pre nedodržanie podmienok zrušená. Poslanci vzali tieto informácie jednohlasne na vedomie v počte osem.

Bod č.1d:Vzdanie sa členstva vo finančnej komisii.
Poslanec Kalmár, ktorý sa dlhodobo nezúčastňoval na pracovných stretnutiach Finančnej komisie, už na predchádzajúcom zastupiteľstve avizoval, že odmieta spolupracovať s ľuďmi, ktorí Finančnú komisiu tvoria. Preto v nej radšej končí. Aktuálne žiadosť o vzdanie sa členstva predložil oficiálne, písomne. Ôsmi prítomní poslanci vzali túto informáciu na vedomie.

Bod č.2a: Správa miestneho policajta p. Godžáka
O slovo požiadal miestny policajt, ktorý sám uznal, že sa problémom, ktoré trápia Rusovčanov, nemohol takmer vôbec venovať. Najmä minulý rok bol prevelovaný prevažne do centra mesta, z dôvodu predsedníctva EU. Od začiatku tohto roka občasne do Rusoviec chodieva, no naďalej ho primátor Bratislavy skôr posiela do centra. Ôsmi prítomní poslanci vzali správu p. Godžáka na vedomie.

Bod č.2: Návrh dodatku Štatútu hl. m. SR Bratislavy – o pôsobnosti mestských častí vykonávať funkciu procesného opatrovníka podľa Civilného sporového poriadku, Civilného mimo sporového poriadku a Správneho súdneho poriadku
Ide o formalitu z hlavného mesta, ktorú ale Finančná komisia neodporučila schváliť z obavy, že by mohla mať negatívny finančný dopad na mestskú časť. Prednosta reagoval, že dodatok v obdobnej forme jestvoval doteraz a žiaden finančný dopad na MČ nemal, a teda ani nehrozí, že by mal mať teraz. Poslanci po krátkej diskusii návrh schválili jednohlasne, v počte osem.

Bod č.3: Prenájom časti pozemkov registra C KN par. č. 622/1, 622/2 a pozemku registra C KN par. č. 622/4 v k. ú. Rusovce v celkovej výmere 141,5 m2 z majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a ods. 9 písm. c) ako prípad hodný osobitného zreteľa, pre účel príjazdovej komunikácie k pozemkom registra C KN par. č. 626/6 a 628/3
Obecný pozemok zastupiteľstvo dlhodobo prenajalo minulý rok, a to na účel príjazdovej komunikácie. Vtedajší žiadateľ, ktorý vedľa komunikácie vlastnil nehnuteľnosť, ale danú nehnuteľnosť predal, a tak nový majiteľ žiada o prevedenie nájmu príjazdu na svoje meno. Poslanci boli jednohlasne za, v počte osem.

Bod č.4: Prenájom nebytového priestoru v budove na Gerulatskej ul., stojacej na pozemku parc. č. 145/6 o celkovej výmere 228 m2 a časť priľahlého pozemku parc. č. 145/4 o výmere 126 m2, k. ú. Rusovce, ako prípad hodný osobitného zreteľa
Poslanec Jenčík v uplynulých mesiacoch rokoval so spoločnosťou STARZ, ktorá mala záujem budovu bývalej cukrárne zrekonštruovať a vybudovať v nej spoločenské priestory. Magistrát na čele s primátorom ale tento projekt stopli, keďže mesto má problém riadne sa starať o vlastné budovy a nie ešte o našu. Ôsmi prítomní poslanci boli preto jednohlasne za prenájom budovy spoločnosti Q-99, ktorá v nej uskladňuje techniku.

Bod č.5: Prenájom pozemku registra C KN par. č. 1320/7 – ostatná plocha vo výmere 2 600 m2 z majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a ods. 9 písm. c) ako prípad hodný osobitného zreteľa
Opätovne ide o pozemok, ktorý poslanci riešili v bode číslo jeden. Keďže OZ Krajšie Rusovce, ktoré tvoria obyvatelia lokality novej Gaštanovej aleje, síce ako jediní prihlásení vyhrali verejnú obchodnú súťaž, pre nesplnenie jej podmienok im pozemok prenajatý nebol. Preto je predložený nový návrh prenájmu na 20 rokov, za cenu 300 eur na rok. Poslanec Jenčík otvoril diskusiu, v ktorej uviedol, že podľa neho bol hlavný problém so súťažou v tom, že OZ Krajšie Rusovce chcelo v zmluve klauzulu o tom, že ak by im bol nájom mestskou časťou ukončený skôr ako za 20 rokov, tak by im MČ vrátila investície do danej lokality. A tie podľa odhadov budú predstavovať sumu 20 tisíc eur. Keďže ale obec nemá prečo nájom tohto pásu zelene ukončiť skôr, p. Jenčík problém nevidí. Po krátkej diskusii došlo k hlasovaniu, v rámci ktorého boli všetci ôsmi poslanci za.

Bod č.6: Žiadosť o kúpu pozemkov registra C KN par. č. 1180/88 – záhrada vo výmere 237 m2, 1180/76 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m2, katastrálne územie Rusovce, v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. § 9a ods. 8 písm. b) v znení neskorších predpisov
Poslanci bez diskusie schválili žiadosť jednohlasne, v počte osem.

Bod č.7: Odpis nevymožiteľných pohľadávok z nájmu pozemkov
Viac ako šesťtisíc eur poslanci jednohlasne, v počte osem, určili na odpis, keďže podľa úvodných slov miestneho prednostu, by bolo ich vymáhanie pre MČ nevýhodné.

Bod č.8: Návrh na pomenovanie novej ulice v Mestskej časti Bratislava- Rusovce
Starosta predostrel návrh názvu ulice – ulica Laury Henckelovej, ktorá vedie popri kostole ku Gerulate. Laura Henckelová pritom tvorila významnú časť rusovských dejín. Poslanci boli po krátkej diskusii jednohlasne za, v počte osem.

Bod č.9: Správa z následnej finančnej kontroly plnenia opatrení na odstránenie nedostatkov z vykonanej kontroly evidencie spotreby pohonných látok, prevádzkovania zvereného majetku, obehu dokladov a zúčtovania hotovostných platieb , inventarizácie majetku, poistenia majetku a zodpovednosti za spôsobené škody pri výkone hlavnej činnosti č.06/10/2016
Správu o kontrole vykonal a predložil miestny kontrolór. Ten podotkol, že problémy nenašiel. Poslanci boli jednohlasne za predloženú správu, no už len v počte sedem, keďže p. Filaga rokovanie opustil predčasne.

Bod č.10: Vymenovanie sobášiaceho poslanca – p. Lucie Tulekovej – Henčelovej.
Napriek tomu, že MČ má dostatok sobášiacich poslancov, najnovšie ňou chcela byť aj p. Tuleková z dôvodu, že ju priatelia požiadali, aby ich o pár týždňov oddala. Túto žiadosť podporilo päť poslancov, p. Lošonský a p. Vandrašeková sa zdržali. Návrh prešiel.

Bod č.11: Žiadosť na starostu o vypracovanie správy o aktuálnom stave príprav ÚP Zóny Sever so zoznamom konkrétnych krokov, ktoré boli podniknuté po doručení protestu prokurátora
Žiadosť predložila p. Henčelová, ktorá má pocit, že je nedostatočne informovaná o aktuálnom dianí vo veci Územný plán zóny Sever. MČ jej pritom zasielala odpoveď na interpeláciu k tejto téme, ktorú predkladala dávnejšie. K téme sa spustila zdĺhavá a pomerne emotívna diskusia, v ktorej dominoval starosta, p. Jenčík a p. Lošonský. Keďže sa k návrhu územného plánu konali viaceré pracovné stretnutia s poslancami i verejnosťou a o každom podniknutom kroku sú informácie písané aj do Rusovských novín, starosta nevedel o čom by mal ešte väčšmi informovať. Poslankyňa Henčelová bola presvedčená o tom, že ona má z vlastných zdrojov iné informácie o aktuálnom dianí, než sú tie, ktoré má vedenie MČ. Poslanec Jenčík zdôraznil, že najmä vďaka nemu sme zrejme ako jediná MČ Bratislavy pristúpili na stavebnú uzáveru v danej lokalite, a to z toho dôvodu, aby sme mali dostatočný čas na maximálnu možnú elimináciu daného územia. Spolu so starostom vymenovali konkrétne kroky, ktoré sa za celé tie roky zrealizovali, pričom starosta p. Henčelovej vytkol snahu vyvolať v obyvateľoch zbytočnú paniku šírením nepravdivých či zavádzajúcich informácií o stave návrhu územného plánu.
Do diskusie sa zapojil aj p. Lošonský, ktorý kolegyni vysvetlil, že o tomto projekte sa vie už minimálne sedem rokov, takže mala dostatok času, aby sa o vec vo vlastnom záujme zaujímala. Pritom len vďaka snahe p. Jenčíka a kolektívu poslancov sa z prvotného návrhu zóny, dokázal skresať pôvodne odhadovaný počet nových obyvateľov až o dve tretiny. Lošonský zdôraznil, že keď sa konali pracovné stretnutia, tak na nich p. Henčelová iba mlčky sedela a tvárila sa, ako by sa jej zóna sever netýkala. Navyše, momentálne sa celá vec zdržala vďaka viacerým inštitúciám a aj správe ciest, ktorú spolu s p. Kalmárom požiadala o zapracovanie zmien, a len preto sa schvaľovací proces návrhu územného plánu spomalil. Poslanec Kalmár pritom nesedí v zastupiteľstve prvé volebné obdobie, ale už celé roky, a tak, ak by na riešenie zóny sever nazeral skutočne v záujme Rusovčanov, mal tento podnet podať pred rokmi, kedy sa územný plán začínal riešiť a nie v čase, kedy už boli všetky doplnky zapracované a nasledovala jeho finálna fáza pred samotným schválením. Nemožno sa preto čudovať, že tieto kroky zo strany p. Kalmára vníma p. Lošonský ako účelové, s cieľom zmariť celý návrh Územného plánu Zóny Sever.

Po zdĺhavej diskusii napokon došlo k hlasovaniu o predloženom návrhu p. Henčelovej, ktorý si podporila iba ona sama. Zvyšní šiesti poslanci sa zdržali. Neprešiel.

Bod č.12: Vypísanie VOC na predaj pozemku na Vývojovej ulici
O pozemok, na ktorý už bola viac ráz vypísaná verejná obchodná súťaž, má opätovne niekto záujem. Preto bude znovu vyhlásená súťaž. No starosta spolu s p. Jenčíkom rovno avizovali, že ak ani táto súťaž nebude úspešná, tak začne MČ podnikať kroky k tomu, aby na danom pozemku mohol byť vybudovaný nájomný bytový dom. Siedmi prítomní boli jednohlasne za.

Bod č.13: Rôzne

Veci v riešení
Starosta priblížil, že aktuálne pracuje na viacerých projektoch súčasne, no nechce predbiehať, a tak o nich zatiaľ neinformuje podrobne. Ide najmä o riešenie otočiska na Kovácsovej ulici spolu s maďarskou obcou, o cyklotrasu do Jaroviec, o nadstavbou na budove družiny a iné. Dodal aj to, že ihrisko na Tehelnom hone už je vo výstavbe.

Bývalá riaditeľka ZŠ a MŠ
P. Henčelová sa zaujíma o to, či bol ukončený pracovný pomer s p. Bičanovou, ktorá po dlhodobej PN-ke nastúpila do školy ako radová učiteľka. P. prednosta reagoval, že spolu s p. riaditeľom Kunstom riešenie našli, no zrealizované bude na konci školského roka a z logických dôvodov ho bližšie špecifikovať nebude.

Nová stránka
Prednosta uviedol, že sa začalo pracovať na novom webe mestskej časti, ktorý bude spustený v najbližších mesiacoch.

Bod č.14: Interpelácie
Nepodal žiaden z poslancov.