Dňa 18.2. 2016 sa konalo zasadanie miestneho zastupiteľstva, ktoré viedol starosta Dušan Antoš. Vopred ospravedlnený bol poslanec Jenčík, ktorý dorazil neskôr.

Bod č.1: Kontrola plnenia uznesení
Siedmi prítomní poslanci vzali materiál jednohlasne na vedomie.

 

Bod č.2: Zloženie sľubu poslanca Petra Horvátha namiesto Petra Goleja
Poslanec Peter Golej sa vzdal mandátu z pracovných i súkromných dôvodov. Preto bol na jeho miesto menovaný náhradník, ktorý vo voľbách skončil ako prvý pod čiarou, a to je bývalý poslanec Peter Horváth.

 

Bod č.3: Zmena rozpočtu ZŠ s MŠ na rok 2015 vo väzbe na uzn. MZ č. 108 zo dňa 17.12.2015

Bod č.4: Rozpočet ZŠ s MŠ na rok 2016 vo väzbe na uzn. MZ č. 111 zo dňa 17.12.2015
Pani riaditeľka sa podľa vyjadrenia p. starostu z rokovania miestneho zastupiteľstva ospravedlnila tesne pred samotným začiatkom, a to zaslaním mailu. Keďže predložený materiál je ale kľúčovým dokumentom pre riadny chod školy, starosta navrhol stiahnuť body číslo 3 a 4 z rokovania a presunúť ich na pojednávanie až vtedy, keď bude prítomná aj p. Bičanová. Vzhľadom na veľa nezrovnalostí, ktoré dokumenty obsahovali, poslanci s návrhom prevažne súhlasili. Za pravdu dal aj pán kontrolór, ktorý upozornil, že predložené rozpočtové dokumenty sú neschváliteľné. Pri následnom hlasovaní o stiahnutí bodov boli piati poslanci za a p. Horváth, Lošonský a Vandrašeková sa zdržali.

 

Bod č.5: Návrh VZN č. 1/2016 o určení miesta, času a bližších podrobnostiach zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách
V roku 2015 bol novelizovaný zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý stanovil nové termíny na zápis detí do prvého ročníka. Táto zmena zákona je zároveň jediným dôvodom na to, aby sa prijímalo nové VZN. Ôsmi prítomní poslanci boli za.

 

Bod č.6: Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2016 pre DHZ Bratislava – Rusovce
Na rokovanie už dorazil aj poslanec Jenčík. Všetci poslanci bez diskusie schválili dotáciu vo výške 100,- eur, a to pre DHZ.

 

Bod č.7: Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2016 pre Jednotu dôchodcov Slovenska – Bratislava – Rusovce
Všetci poslanci schválili jednohlasne dotáciu vo výške 335,- eur.

 

Bod č.8: Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2016 pre OZ Materské centrum Kukulienka
Všetci prítomní poslanci schválili dotáciu vo výške 330,- eur.

 

Bod č.9: Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na predaj pozemku registra C KN par. č. 628/3 – záhrada vo výmere 867 m2, katastrálne územie Rusovce
Opätovná snaha predať obecný pozemok v blízkosti ZŠ, od ktorého kúpy posledný záujemca napokon ustúpil. Aktuálne tak bola znížená predajná cena, aby sa konečne predal. Poslanec Jenčík dodal, že na rokovaní Miestnej rady padol návrh, aby, v prípade ďalšieho nezáujmu, obec pouvažovala nad vlastnou výstavbou na tomto pozemku. Starosta doplnil, že už je v hre aj táto možnosť. Buď by sa za pomoci fondov postavili komerčné, alebo nájomné byty. Poslanci boli jednohlasne za.

 

Bod č.10: Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na pozemok registra C KN par. č. 1077/1 – záhrada vo výmere 40 m2, katastrálne územie Rusovce, ako prípad hodný osobitného zreteľa
Poslanci boli jednohlasne za tento návrh.

 

Bod č.11: Prenájom nebytového priestoru v budove na Gerulatskej ul., stojacej na pozemku parc. č. 145/6 o celkovej výmere 228 m2 a časť priľahlého pozemku parc. č. 145/4 o výmere 126 m2, k. ú. Rusovce, ako prípad hodný osobitného zreteľa
Budovu oproti požiarnej zbrojnici, ktorá v minulosti slúžila aj ako fitnescentrum či cukráreň, obec dlhodobo prenajíma firme Q-99. Tá preto požiadala o ďalší prenájom za cenu 6.638,- eur na rok. Poslanec Jenčík ale upozornil, že aktuálne prebiehajú rokovania s istou firmou o tom, aby budovu zrekonštruovali a vybudovali z nej budovu plne funkčnú pre verejnosť. A preto, nemôže byť z preventívnych dôvodov aktuálny prenájom schvaľovaný na viac ako dva roky. Poslanci boli jednohlasne za.

 

Bod č.12: Odpis nevymožiteľných pohľadávok z nájmu pozemkov a nebytových priestorov
Poslanci jednohlasne schválili odpis nevymožiteľných pohľadávok v celkovej výške 999,- eur, pretože ich vymáhanie súdnou cestou by bolo oveľa nákladnejšie.

 

Bod č.13: Výška tzv. solidárneho príspevku, uplatňovaného pri rozpočte hl. mesta SR Bratislava a pri rozpočtoch malých MČ, na rok 2016
Vzhľadom na to, že prerozdeľovanie daní v rámci mestských častí Bratislavy funguje v pomere 60/40 % (štyridsať percent z daní obyvateľa každej mestskej časti zostáva v danej mestskej časti a šesťdesiat percent putuje do mestskej kasy), vznikla pred rokmi dohoda medzi primátorom a malými mestskými časťami, ktorá sa nazýva solidarita. V rámci nej ide o každoročné udelenie príspevku malým mestským častiam od tých veľkých – bohatých, aby tie malé MČ prežili. V súčasnosti je výška tohto príspevku stanovená na 3 %. Pri dobrom vývoji daní by to mohlo znamenať celkovú výšku príspevku na rok 2016 pre všetky malé MČ spolu sumu cca 2.300.000,- €. Tento variant je pre MČ Bratislava Rusovce najlepší so všetkých troch možností, ale veľké a stredné mestské časti majú k nemu natoľko odmietavý postoj, že ho chcú znižovať a postupne aj zrušiť. Starosta preto navrhol prerokovanie výšku solidárneho príspevku pre Rusovce, aby mohol v priebehu roka túto požiadavku zastupiteľstva tlmočiť na kompetentných miestach, keď bude o naše peniaze bojovať. Poslanci súhlasili a jednohlasne odsúhlasili solidaritu vo výške 3%.

 

Bod č.14: Návrh termínov zasadnutia miestneho zastupiteľstva na rok 2016
Poslanci jednohlasne schválili nasledovné termíny rokovaní MZ: 7. apríla, 23. júna, júl, august – prázdniny, 22. septembra, 10. novembra, 15. decembra.

 

Bod č.15: Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava-Rusovce č.2/2016, ktorým sa ruší všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava- Rusovce č.1/2010 o kontrole v Mestskej časti Bratislava-Rusovce
Poslanci boli bez diskusie jednohlasne za.

 

Bod č.16: Správa o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra za rok 2015 vypracovaná s súlade so znením ustanovenia §18 f ods.1 písm. c) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
Miestny kontrolór priblížil výsledky svojich kontrol, ktoré vzali poslanci jednohlasne na vedomie.

 

Bod č.17: Kontrola uplatňovania zmluvných sankcií a pokút plynúcich z uzavretých zmluvných dodávateľsko-odberateľských vzťahov medzi samosprávou Mestskej časti Bratislava- Rusovce a odberateľmi týchto služieb
Opätovne kontrolu priblížil p. kontrolór, pričom počas nej nenašiel žiadne závažné pochybenia a poslanci ju vzali jednohlasne na vedomie.

 

Bod č.18: Udelenie súhlasu miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava- Rusovce miestnemu kontrolórovi Ing. Vladimírovi Mrázovi, na výkon inej zárobkovej činnosti v súlade s ustanovením §18 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
Keďže miestny kontrolór pracuje v Rusovciach iba na čiastočný úväzok, poslanci mu jednohlasne schválili možnosť ďalšieho privyrobenia si.

 

Bod č.19: Rôzne

Určenie priorít ZŠ a MŠ
Vzhľadom na to, že p. riaditeľka ZŠ a MŠ sa zastupiteľstva opätovne nezúčastnila, a preto boli jej dva kľúčové rokovacie body z MZ stiahnuté, vrátil sa poslanec Lošonský k téme o hospodárení v ZŠ a MŠ. Postoj pani Bičanovej vníma ako účelový a opovrhujúci, keďže kvôli nej musí škola už niekoľko mesiacov fungovať v rozpočtovom provizóriu. Zároveň stručne upozornil na návrh rozpočtu, ktorý mala už po minulom rokovaní prerobiť, že je rovnako nejasný, sporný a neschváliteľný. Aby sa preto konečne zamedzilo týmto nekonečným ťahaniciam, navrhol p. Lošonský nové uznesenie, ktorým by sa poveril starosta. Od Dušana Antoša žiada, aby zvolal samostatné rokovanie, ktoré bude zamerané len na ekonomickú stránku ZŠ a MŠ a počas ktorého sa určia záväzné finančné priority ZŠ a MŠ. Aby malo toto rokovanie zmysel, poslanec požiadal, aby naň boli súčasne prizvaní aj členovia Rady školy, pani riaditeľka, poslanecký zbor, ekonóm mestskej časti i školy a pokojne aj celý učiteľský zbor.
Súčasťou nového uznesenia p. Lošonského je aj návrh, aby p. riaditeľka musela každú investíciu nad tisíc eur prebrať so starostom MČ a súčasne k nej predložiť návrh, z ktorej položky ju ide čerpať a následne preukázať, koľko po vyčerpaní takejto položky v danej časti rozpočtu zostane.
Treťou súčasťou uznesenia je požiadavka, aby pani riaditeľka starostovi predložila všetky položky čerpané nad tisíc eur v priebehu minulého roka. Poslanci po krátkej diskusii tento rozsiahly návrh jednohlasne schválili.

 

Nová trieda MŠ?
Poslankyňa Tuleková informovala, že bola spustená nová výzva na vybudovanie triedy v materskej škole. Od starostu chcela vedieť, či sa naša MČ ide o túto dotáciu uchádzať. Starosta reagoval, že obdobná žiadosť nám bola minulý rok zamietnutá a momentálne sa MČ musí sústrediť na rozšírenie kapacít školy. Preto sa o dotáciu na triedu v škôlke uchádzať nebudeme.

 

ÚPZS
Poslankyňa Tuleková sa zaujímala o termín pracovného stretnutia k pripravovanému návrhu nového územného plánu. Pani prednostka reagovala, že vyhotovitelia návrhu sú momentálne neprítomní, a preto sa stretnutie zatiaľ nekonalo.

 

Servus Pontis
Poslankyňa Tuleková chcela vedieť, voči komu bude vyvodená finančná zodpovednosť za to, že MČ musí po prehranom súdnom spore vrátiť 40 tisíc eur za zlú projektovú dokumentáciu projektu Servus Pontis. Starosta i ekonóm reagovali, že na túto prácu bola najatá súkromná firma, s ktorou MČ spolupracovala už v minulosti a nebol s ňou problém. V prípade navrátenia peňazí ide ale o účelový postup, ktorý postihol takmer všetky zúčastnené mestské časti. Ak by sme navyše išli do súdneho sporu s najatou firmou, kvôli ktorej škoda vznikla, išlo by o nerentabilný krok.

 

Parkovanie
Poslanec Opitz sa zaujímal, či sa nedá riešiť otočisko autobusov na konci Kovácsovej ulice toaletami pre šoférov. Poslanec Jenčík si túto myšlienku osvojil a preverí ju na Dopravnom podniku.
Poslanec Opitz sa ďalej zaujímal o tému parkovania, ktorej sa zastupiteľstvo priebežne venuje už roky. Starosta reagoval, že parkovanie budeme môcť riešiť až po tom, ako bude stanovená parkovacia politika mesta. Momentálne sa rieši zákaz parkovania na Kovácsovej ulici, čo iniciovali samotní obyvatelia a pôjde o zásadne obmedzujúci krok.

 

 

Bod č.20: Interpelácie
Interpelácie nikto nepodal.