V utorok 26. januára sa poslanci stretli na mimoriadnom rokovaní miestneho zastupiteľstva, ktoré pre neprítomnosť starostu viedol jeho zástupca Radovan Jenčík. Ospravedlnení boli tiež poslanci Opitz a Golej.

Jediným rokovacím bodom bolo: Schválenie všeobecných podmienok verejnej obchodnej súťaže na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve MČ Bratislava – Rusovce v budove zdravotného strediska a v administratívnej budove na Balkánskej č. 102.

Na prenájom priestoru v budove zdravotného strediska sa prihlásili traja záujemcovia, pričom ide v dvoch prípadoch o využitie na kancelárske priestory a v jednom prípade je záujem vytvoriť tam cukrárenskú výrobňu. Prítomná p. prednostka spolu s poslancom Karácsonym vysvetlili, prečo by bolo vhodné, aby boli konkrétne pri týchto verených súťažiach isté veci vyšpecifikované. V prvom rade by malo ísť o doplnenie špecifikácie využitia priestoru. Zároveň p. prednostka navrhla, aby sa v tomto priestore merala elektrina samostatne, napríklad paušálne. No a v neposlednom rade navrhla, aby bolo automatickou súčasťou prenájmu priestoru aj parkovacie miesto, ktoré je priamo pred vchodom do daného priestoru. Navrhovaná cena za parkovacie státie je 25,- eur mesačne.

Prítomní poslanci chvíľku o návrhoch diskutovali, pričom pán kontrolór dodal, že najúčinnejšou definíciou vo verejnej obchodnej súťaži by bolo znenie, že prenajímať priestor môže iba ten, koho zámer bude spĺňať podmienky úradu na verejný dohľad. Poslankyňa T. Henčelová zároveň navrhla zvýšenie mesačného poplatku za parkovanie na 50,- eur.

Poslanci teda najskôr hlasovali len za navýšenie parkovacieho státia, pričom boli za šiesti, p. Karácsony sa zdržal. Návrh prešiel. Následne sa hlasovalo za celý pozmeňujúci návrh, a teda aj s už zvýšenou cenou. V druhom prípade boli opätovne šiesti poslanci za a p. Karácsony sa zdržal.