„Podotýkam, že mi nesmierne záleží na tom, aby škola v našej MČ dobre fungovala a nechcem, aby sa v nej alebo škôlke polarizovali nálady zamestnancov a samotných rodičov. Robíme všetko, aby tieto zariadenia, ktoré navštevujú naše deti,  napredovali pozitívnym smerom vo všetkých oblastiach,“  to boli prvé slová starostu Dušana Antoša, keď sme mu položili niekoľko „horúcich otázok“ v súvislosti s dianím v ZŠ s MŠ. “

Podľa posledných informácií pracuje ZŠ s MŠ v Rusovciach v rozpočtovom provizóriu, čo nie je dobrý stav. Ako k tomu došlo?

Príčinou tohto stavu je, že pani riaditeľka predložila v decembri 2015 na rokovanie mestského zastupiteľstva  rozpočet, no z dôvodu čerpania dovolenky nebola na tomto rokovaní MZ prítomná. Na vyjadrené pripomienky a výhrady zo strany poslancov  aj  finančnej komisie nemal kto za školu reagovať a prípadne isté položky obhájiť.  Výsledkom bolo neschválenie predloženého rozpočtu. Na ďalšom rokovaní MZ vo februári sa pani riaditeľka taktiež nezúčastnila a ani rozpočet výrazne nezmenila. Následne bola na základe uznesenia MZ zvolaná pracovná skupina zložená z poslancov, starostu, rady školy, finančnej komisie a riaditeľky ZŠ s MŠ, na jej rokovaní sa prebrali všetky podrobné náležitosti,  ako má pani riaditeľka upraviť rozpočet. Upravený rozpočet  by sa mal stať predmetom aprílového rokovania MZ.  Teraz je škola v rozpočtovom provizóriu a môže čerpať  1/12 z rozpočtových položiek z roku 2015.skolarusovce

Aké konkrétne výhrady majú poslanci, rada školy a aj vy ako starosta k práci riaditeľky a ďalších pedagógov školy?

Poslanci a nakoniec aj ja sme mali vážne výhrady k práci riaditeľky. Poslanci boli znepokojení pri schvaľovaní zmien rozpočtu ku koncu roka – dochádzalo k situácii, keď mali odsúhlasiť predložené zmeny  v rozpočte, no schvaľované položky už boli fyzicky vykonané. To znamená, že aj finančné prostriedky boli minuté, čo je v rozpore s rozpočtovými pravidlami verejnej správy. Ďalej sa mi nepáčil spôsob,  ako sa uskutočňoval výber zákaziek na obstarávanie tovarov a služieb. Máme podozrenie, že riaditeľka zákazky rozdeľovala na viac častí, čiže jedna zmluva sa týka tovaru a druhá  služieb, pričom ide vlastne o jednu zákazku. To je tiež v rozpore so zákonom. Teraz prebieha v škole kontrola naším kontrolórom, ktorý preveruje účtovníctvo v ZŠ s MŠ, výberové konania a atď.

Plánujete pristúpiť k veľmi vážnemu kroku – odvolaniu riaditeľky školy?

V piatok 18. marca 2016 mi bol doručený návrh rady školy, kde mi tento orgán navrhuje odvolať riaditeľku. Návrh je odôvodnený troma bodmi.  Po preskúmaní odôvodnenia, kde v jednom bode poukazuje rada školy na zlý výchovný proces v materskej škole, pričom mi boli doručené aj vyjadrenia  rodičov a niektorých zamestnancov MŠ, som sa rozhodol rešpektovať  návrh rady a  Mgr. Martu Bičanovú,  riaditeľku ZŠ s MŠ v Rusovciach, k 31. marcu 2016  odvolať.  Zároveň chcem pripomenúť, že v minulosti som rešpektoval vymenovanie pani  Bičanovej na post riaditeľky školy aj napriek tomu, že nebola jednomyslene zvolená.

Následne som vymenoval  až do zavŕšenia nového výberového konania do funkcie zastupujúcej riaditeľky ZŠ s MŠ  Mgr. Dianu Petrovičovú.

Nájde sa na toto zodpovedné a dôležité miesto kompetentný kandidát? Veď nedávno, keď sa vyhlásilo výberové konanie na tento post, sa  de facto prihlásila len jediná záujemkyňa, dlhoročná riaditeľka školy, pani Marta Bičanová?

Som presvedčený, že fungovanie školy aj škôlky bude dostatočne zabezpečené, aj keď s odvolanou riaditeľkou odišli zo školy dve učiteľky a z materskej školy zatiaľ jedna učiteľka.