Posledného rokovania v roku 2015 sa zúčastnili všetci poslanci. Stretnutie po celý čas viedol starosta Dušan Antoš. 

Bod č.1: a) Kontrola plnenia uznesení, b) Informatívny materiál o ukončených VOS na pre nájom nebytových priestorov

Úvodný bod vzali poslanci jednohlasne na vedomie.

Bod č.2: Návrh na zmenu rozpočtu ZŠ s MŠ na rok 2015

Keďže sa pani riaditeľka Bičanová rokovania nezúčastnila, zmena rozpočtu bola poslancom predložená bez úvodného slova. Navyše aj bez dôvodovej správy. Zástupca starostu ako prvý reagoval tým, že návrh považoval za opätovné nedodržanie rozpočtových pravidiel zo strany p. Bičanovej. Dodal tiež, že dôvodová správa má byť základnou súčasťou každého rokovacieho bodu a samotný rozpočet bol neprehľadný a nejasný. Prejav p. Bičanovej voči obyvateľom Rusoviec, sa p. Lošonskému nepozdával, a to v prípade zmien v položkách za energie, opravy, školské pomôcky. Diskutujúcim poslancom dal v ich tvrdeniach za pravdu aj prítomný kontrolór. Predseda Finančnej komisie navrhol pánovi kontrolórovi, aby bola v ZŠ a MŠ vykonaná kontrola zameraná na hospodárenie. V závere bodu sa poslanci dohodli na požiadavke, aby p. Bičanová najneskôr do 15.1. 2016 predložila dôvodovú správu. Pri následnom hlasovaní boli siedmi poslanci za, pani Vandrašeková sa zdržala a p. Lošonský bol proti.

Bod č.3: Návrh na zmenu rozpočtu m. p. RUSEKO na rok 2015

Rozpočet v rámci úvodného slova priblížil p. Straka. Poslanci ho následne jednohlasne schválili.

Bod č.4: Návrh na zmenu rozpočtu MČ na rok 2015

Bod priblížil miestny ekonóm, ktorý zároveň vysvetlil, že na základe neuznaných výdavkov za projekt Servus Pontis, ktoré vyplynuli z vládneho auditu, neboli spätne uznané výdavky na marketingové aktivity projektu Servus Pontis (pritom, predtým boli Ministerstvom pôdoh. a riadiacim orgánom vo Viedni uznané a aj vyplatené). Pre našu MČ z tohto záveru plynie, že budeme musieť vrátiť financie, a to maximálne cca 43 tisíc eur.

Poslanci Henčelová a Kalmár sa zaujímali o to, voči komu vyvodí naša MČ osobnú zodpovednosť. Starosta reagoval, že pre Rusovce obstarávanie zabezpečoval externý človek, ktorý má patričné poistenie. Ekonóm dodal, že sa vo veci ideme súdiť, no maximálna čiastka, ktorú vieme získať súdom späť, môže byť len dve tisíc eur. Pani Henčelová a p. Kalmár navrhli, aby sa do budúcna upravili zmluvy na obdobnú externú spoluprácu tak, aby priamo z nich vyplývala prípadná finančná náhrada škody. S návrhom súhlasil aj p. kontrolór.

Po krátkej diskusii prešli poslanci k hlasovaniu, pričom boli 6 za, p. Opitz sa zdržal a p. Henčelová a p. Kalmár boli proti.

Bod č.5: Návrh rozpočtu ZŠ s MŠ na rok 2016

Rovnako ako v predchádzajúcom bode, ktorý sa týkal ZŠ a MŠ, aj teraz boli viacerí poslanci nespokojní s predloženým návrhom. Dôvodom bola jeho neprehľadnosť, netransparentnosť a obzvlášť sa im nepozdávala navrhovaná suma 16 tisíc eur, ktorá má poslúžiť na interiérové premaľovanie budovy ZŠ. Túto čiastku vnímal p. Jenčík za absolútne premrštenú. Poslanec Lošonský položku prirovnal k nešťastnému prípadu s prechodovou chodbou, ktorá bola vyhotovená v sume, za akú iní ľudia stavajú celé rodinné domy. Do diskusie sa zapojil aj p. Kalmár, ktorý pripomenul, že MČ mala možnosť vymeniť pani riaditeľku pri nedávnej voľbe. Nestalo sa tak, a preto vníma súčasné poukazovanie na jej zlý výkon za zbytočný. Opätovne sa s nevhodne predloženým návrhom nestotožnil ani miestny kontrolór. Preto sa poslanci po krátkej diskusii dohodli na hlasovaní o rozpočtovom provizóriu. Ak by totiž neodsúhlasili celý rozpočet, nastal by problém s vedením ZŠ, pretože by nemohli byť vyplatené mzdy. Za tento návrh hlasovalo osem poslancov, p. Lošonský sa zdržal. Pani Bičanová teda musí do najbližšieho zasadania predložiť opravený, prehľadný návrh rozpočtu spolu s dôvodovou správou.

Bod č.6: Návrh rozpočtu m. p. RUSEKO na rok 2016

Opätovne návrh predložil riaditeľ miestneho podniku a všetci poslanci ho následne bez diskusie schválili.

Bod č.7: Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu MČ na rok 2016 pre MFK Bratislava – Rusovce

Poslanci jednohlasne schválili dotáciu vo výške 7.900,- eur pre MFK. Predchádzala tomu ale krátka diskusia, pretože pani Henčelovej a p. Kalmárovi sa nezdali dostatočne rozpísané niektoré položky. Chceli vedieť, na čo presne bude dotácia minutá. Poslanec a súčasný prezident MFK, pán Peter Golej reagoval, že takýto rozpis nikto nikdy nežiadal. Napriek tomu materiál doplní. Poslanec Karácsony a p. Straka zároveň spresnili, na aké účely budú prostriedky z dotácie minuté.

Bod č.8: Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu MČ na rok 2016 pre DFS Gerulata

Bez úvodného slova a bez diskusie poslanci jednohlasne schválili dotáciu pre DFS Gerulata vo výške 2000,- eur.

Bod č.9: Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu MČ na rok 2016 pre OZ VITUS

Poslanci Tuleková a Opitz požadovali navýšenie dotácie pred OZ Vitus z navrhovaných 435,- eur. Ako dôvod uviedli, že toto OZ vykonáva veľa aktivít pre celú obec, nielen pre veriacich. Na margo tohto argumentu zareagoval p. Jenčík. Pripomenul OZ Rusovčan, ktoré robí pre Rusovčanov už roky a za ten čas zabezpečilo množstvo finančných prostriedkov i veľa rôznych aktivít. Napriek tomu si OZ Rusovčan ani raz nepožadovalo a ani nevzalo z obecnej kasy jediný cent. Starosta reagoval, že sa do budúcna spolu s ekonómom pokúsia nájsť viac prostriedkov pre OZ Vitus. Poslanci boli jednohlasne za.

Bod č.10: Návrh rozpočtu MČ na rok 2016

Návrh priblížil miestny ekonóm. Poslanec Kalmár mal následne k rozpočtu viacero otázok a požiadaviek. Napríklad chcel podrobné rozpísanie obecného majetku, ktorý sa bude predávať. Po krátkej diskusii poslanci hlasovali za pôvodný návrh rozpočtu v celkovej sume 2.320.760,- eur.

Bod č.11: Návrh VZN č…./2015 o vyhradení miest a podmienkach umiestňovania volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do NR SR, EP, VÚC a orgánov samosprávy obcí na území MČ Bratislava – Rusovce

Tak, ako pri každých voľbách, poslanci sa jednohlasne zhodli na všeobecne záväzných nariadeniach súvisiacich s predvolebnou kampaňou.

Bod č.12: Prenájom pozemku reg. C KN p. č. 1073/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 20 m2, k. ú. Rusovce, za účelom státia osobných automobilov ako prípad hodný osobitného zreteľa

Pred pár mesiacmi poslanci schválili verejnú obchodnú súťaž na vybudovanie parkovacieho miesta na Krátkej Keltskej ulici. Žiadateľ o prenajímanie priestoru ale napokon neprejavil záujem, a tak možnosť získal žiadateľ druhý v poradí, a to za cenu 170,- eur ročne. Poslanci boli jednohlasne za.

Bod č.13: Žiadosť o uzavretie nájomnej zmluvy k časti pozemku reg. C KN p. č. 637/6 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 13 m2, k. ú. Rusovce, ako prípad hodný osobitného zreteľa

Mikuláš Szakál požiadal MČ Bratislava – Rusovce o uzatvorenie nájomnej zmluvy v priestore nového trhoviska za obchodným domom Terno na mieste pod stánkom s textilom, ktorý mala vo vlastníctve Marta Kovácsová. Svoju žiadosť zdôvodňuje odkúpením predmetného stánku od pani Kovácsovej, ktorá mala platne uzatvorenú nájomnú zmluvu s MČ na pozemok, na ktorom je stánok umiestnený, do 24.07. 2017. Pani Kovácsová požiadala MČ o ukončenie nájomného vzťahu ku dňu 31.12. 2015 a MČ s jej návrhom súhlasila. Poslanci boli jednohlasne za.

Bod č.14: Darovanie pozemku reg. C KN p. č. 1224/146 – ostatná plocha vo výmere 1575 m2 a na ňom vybudovaného detského ihriska od firmy DANAIR, s.r.o., Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava

Zástupcovia spoločnosti DANAIR, s. r. o. majú zámer darovať pozemok spolu so zámerom vybudovať plochu pre voľnočasové aktivity (detské ihrisko). Pozemok sa nachádza v severozápadnej časti Rusoviec, v oblasti Tehelný hon. Vzhľadom na to, že ihrisko ešte nie je vybudované, vyjadril p. Kalmár obavy z toho, že cieľom darovania môže byť snaha investora o vyhnutie sa plateniu dane z nehnuteľnosti. Starosta preto rokovací bod stiahol.

Bod č.15: Dodatočné prijatie daru, nehnuteľného majetku – pozemkov v bývalej záhradkárskej osade, Colnícka ul., do vlastníctva MČ Bratislava – Rusovce a prijatie daru, nehnuteľného majetku – pozemkov v bývalej záhradkárskej osade, Colnícka ul., do vlastníctva MČ Bratislava – Rusovce v budúcnosti

Darovanie pozemkov súkromných vlastníkov v prospech Mestskej časti Bratislava – Rusovce v lokalite bývalej záhradkárskej osady na Colníckej ul. je zdôvodnené územným plánom hlavného mesta Bratislavy  z roku 2007, v ktorom je celá táto lokalita určená na malopodlažnú bytovú zástavbu rodinných domov. V nadväznosti na možnú budúcu výstavbu je nevyhnutné zabezpečiť potrebnú šírku komunikácie podľa STN pre vstup na jednotlivé pozemky. Šírka terajšej komunikácie nie je dostatočná a je potrebné jej rozšírenie. Poslanci boli jednohlasne za tento návrh.

Bod č.16: Návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok z nájmu pozemkov a nebytových priestorov

Poslanec Kalmár si všimol, že návrh neobsahuje odôvodnenie odpisu pohľadávok, s čím súhlasili aj ostatní poslanci. Starosta preto rokovací bod stiahol.

Bod č.17: Návrh na spolufinancovanie projektu ochrany NKP Dom s hypocaustom v Rusovciach v roku 2016

Dom s hypocaustom, teda dom s podlahovým vykurovaním, je jednou z piatich národných kultúrnych pamiatok na území MČ, pričom nadzemná časť stavby nebola zachovaná. Celkový rozpočet na jeho obnovu má výšku 71.536,- eur, z toho reštaurátorský rozpočet 61.536,- eur, archeologický rozpočet 8.840,- eur a prípravná dokumentácia, stavebno-technické posudky, zameranie skutkového stavu NKP 1.160,- eur. Z celkového predpokladaného rozpočtu 71.536,- eur je spoluúčasť MČ 3.577,- eur. Po úvodnom slove p. prednostky sa slova chopila p. Henčelová, ktorá navrhla uvádzanie našej spoluúčasti nie v konkrétnej sume, ale v percentách, a teda v definícii 5%. Následne sa spustila zdĺhavá diskusia, na čele ktorej stála práve p. Henčelová. Po ukončení tejto rozpravy poslanci hlasovali jednoznačne za návrh spolufinancovania.

Bod č.18: Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ Bratislava – Rusovce na I. polrok 2016

Nový kontrolór, pán Mráz, predostrel svoj podrobný harmonogram kontrol, ktorý na podnet rozšíril o kontrolu finančného hospodárenia v ZŠ a MŠ a o kontrolu zmlúv s externými spolupracovníkmi pri verejných obstarávaniach. Poslanci vzali tento návrh jednohlasne na vedomie.

Bod č.19: Kontrola súladu vybratých organizačných noriem, vnútorných predpisov a spôsobu ich uplatňovania v podmienkach MČ Bratislava – Rusovce s platnou legislatívou

Miestny kontrolór predložil záver vykonanej kontroly, z ktorej vyplynulo, že MČ má informovať o aktivitách miestnych komisií. Na to reagoval starosta i jeho zástupca, ktorí zdôraznili, že program komisií vopred určuje predkladaný harmonogram zastupiteľstva a výstup z komisií následne dostávajú poslanci pred rokovaním MZ. K téme sa ozvala p. Henčelová spolu s p. Kalmárom, ktorí s pánom kontrolórom súhlasili. Požadovali tiež, aby predsedovia komisií verejne informovali o termínoch konania jednotlivých komisií a aby boli výsledky zo zasadania komisií zverejnené na internete. Mestský poslanec reagoval, že ak má ktorýkoľvek poslanec záujem zúčastniť sa ktorejkoľvek komisie, tak sa stačí spojiť s kolegom a má na to plné právo. Vyjadril však obavu z toho, že pri určitých rokovacích témach treba pokoj a rozvážnosť, čo by s publikom, ktoré by došlo zastávať iný názor, mohlo byť skôr kontraproduktívne. Poslanec Lošonský zároveň dodal, že p. Henčelová mala možnosť viesť komisiu a byť ostatným kolegom predsedníckym príkladom. Nestalo sa tak, pretože odmietla. Preto jej súčasný prístup označil za prekvapivý. Po diskusii vzali poslanci kontrolu jednohlasne na vedomie.

Bod č.20: Kontrola uplatňovania zmluvných sankcií a pokút plynúcich z uzavretých zmluvných dodávateľsko-odberateľských vzťahov medzi MČ Bratislava – Rusovce a odberateľmi týchto služieb

Kontrolu vzali poslanci jednohlasne na vedomie.

Bod č.21: Návrh na priznanie odmeny zástupcovi starostu MČ Bratislava – Rusovce za II. polrok 2015

Poslanec Jenčík priblížil náplň svojej práce ako zástupcu i mestského poslanca. V súčasnosti sa venoval najmä riešeniu námestia, kanalizácie na Maďarskej ulici, finančnej solidarite, cyklotrasám a počas neprítomnosti starostu jeho zastupovaniu. Zdôraznil tiež, že odmeny nemíňa na súkromné účely, ale využíva ich v prospech obce. Naposledy zakúpil dva nové smetné koše do ulíc, zafinancoval plošinu pri zdobení vianočného stromu na námestí a pre okoloidúcich uvaril kapustnicu. Starosta ešte spresnil výpomoc svojho zástupcu a navrhol mu odmenu vo výške 50% z vlastných odmien (ktoré ale starosta nepoberá). Piati poslanci boli za tento návrh. Zdržal sa p. Jenčík, p. Kalmár, p. Henčelová a p. Opitz. Návrh získal dostatočný počet hlasov.

Bod č.22: Návrh na priznanie odmeny miestnemu kontrolórovi MČ Bratislava – Rusovce za II. polrok 2015

Zástupca starostu navrhol odmeniť kontrolóra vo výške 30% z vyplatených platov za polrok. Ôsmi poslanci boli za tento návrh, p. Henčelová sa zdržala.

Bod č.23: Rôzne

Dokumenty od kontrolóra

Poslanec Lošonský chcel vedieť, či už bývalý kontrolór odovzdal všetku dokumentáciu, ktorá je majetkom MČ a on si ju pri odchode privlastnil. Starosta reagoval, že od p. Belohorca ešte stále MČ nič nedostala napriek tomu, že bol vyzvaný. Jednanie s ním preto stále pokračuje.

Nepravdivé informácie v novom periodiku

Poslanec Jenčík požiadal prítomného p. Mokráňa, aby v budúcnosti neboli uvádzané nepravdivé informácie v novom rusovskom periodiku, ako tomu bolo v poslednom vydaní. Konkrétne fakty spresnil a vysvetlil.

Bod č.24: Interpelácie

Interpelácie nepodal žiaden z poslancov.