Vo štvrtok 12.11. 2015 sa konalo ďalšie tohtoročné rokovanie miestneho zastupiteľstva. Ospravedlnená bola poslankyňa Tuleková – Henčelová a zasadanie po celý čas viedol starosta Dušan Antoš.

Bod č.1: Kontrola plnenia uznesení a informatívne materiály: 1b/ Správa o počte detí, zapísaných do MŠ na školský rok 2015/2016, 1c Ukončenie VOS na prenájom majetku vo vlastníctve MČ Bratislava – Rusovce, vypísaná v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a súvisiacich predpisov a na základe uznesenia č. 87 miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Rusovce zo dňa 17.9.2015, 1d/ Výsledky VOS na prenájom bytu na Maďarskej ulici (bývala fara)

Ôsmi prítomní poslanci schválili prvý bod jednohlasne a bez diskusie.

 

Bod č.2: Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy s materskou školou Vývojová 228 Bratislava – Rusovce za školský rok 2014/2015

Keďže bola pani riaditeľka neprítomná, správa sa prerokúvala bez úvodného slova. Poslanci hlasovali bez diskusie, v počte, šiesti za a dvaja sa zdržali (p. Lošonský a p. Vandrašeková). Správa tak získala dostatočný počet hlasov.

 

Bod č.3: Schválenie zástupcov zriaďovateľa v rade školy pri ZŠ s MŠ na Vývojovej ul. č. 228, Bratislava – Rusovce k 15.11.2015

Keďže minulej školskej rade po komunálnych voľbách vypršal mandát, starosta bývalých členov stiahol a navrhol štyroch nových v zastúpení zriaďovateľa, a teda vyberal z poslaneckého zboru a miestneho úradu. Konkrétne navrhol: p. Radovana Jenčíka, p. Petra Goleja, p. Zrnekovú a p. Vandrašekovú. Poslanec Kalmár ale navrhol namiesto p. Zrnekovej nominovať poslankyňu Tulekovú – Henčelovú. Pri následnom hlasovaní bol ako jediný za tento pozmeňujúci návrh, p. Lošonský bol proti a ostatní prítomní sa zdržali. Návrh neprešiel. Druhý raz sa preto hlasovalo o pôvodnej nominácii, ktorú odsúhlasili šiesti poslanci, jediný p. Kalmár bol proti a p. Opitz sa zdržal. Návrh prešiel.

Pred koncom hlasovacieho bodu dorazila na MZ pani riaditeľka, ktorá chcela v rýchlosti vysvetliť konkrétne položky týkajúce sa presunu financií. Keďže bod nepredložila, starosta navrhol, aby ho zaradila a bližšie vysvetlila riadne, a to na budúcom rokovaní.

 

Bod č.4: Zmena rozpočtu MČ Bratislava – Rusovce na r. 2015

Zmeny v stručnosti priblížil miestny ekonóm, pričom miestny kontrolór upozornil, že bude potrebné v dokumente niektoré formulácie uvádzať inak, presnejšie. Kvôli prípadným kontrolám z NKU. Pri následnom hlasovaní boli siedmi poslanci za pôvodný návrh a p. Kalmár sa zdržal.

 

Bod č.5: Návrh VZN hl. mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa VZN hl. mesta SR Bratislavy č. 4/2013 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania

Ide o VZN hlavného mesta, ktoré nariaďuje zmenu v poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia. Poslanci o bode hlasovali bez diskusie, pričom šesť poslancov bolo za, p. Kalmár sa hlasovania zdržal a p. Lošonský bol dočasne neprítomný, preto nehlasoval. Návrh prešiel.

 

Bod č.6: Návrh zmeny dodatku Štatútu hl. m. SR Bratislavy

V návrhu dodatku Štatútu hl. m. SR Bratislavy sa navrhuje rozšírenie kompetencií mesta a mestských častí v oblasti zabezpečovania verejného poriadku. Ustanovenia, ktoré sa dopĺňajú, dávajú mestským častiam možnosť rozhodnúť svojim nariadením o zákaze, obmedzení niektorých činností, a to buď na určitý čas alebo úplne. Miestny kontrolór, pán Mráz upozornil na skutočnosť, že je tento návrh v rozpore so zákonom a že z toho dôvodu by o ňom poslanci hlasovať ani nemali.

Následne preto poslanci hlasovali za jeho neschválenie, pričom boli všetci prítomní za. Návrh neprešiel.

 

Bod č.7: Poskytnutie vianočného finančného príspevku pre dôchodcov nad 70 rokov vrátane

Všetci prítomní poslanci jednohlasne schválili jednorázový vianočný príspevok vo výške 14,- eur pre miestnych dôchodcov sedemdesiat a viac ročných.

 

Bod č.8: Vyradenie bývalej r.-kat. fary, Gerulatská 63, zo zoznamu pamätihodností mestskej časti Bratislava – Rusovce

Ide len o formalitu, pretože budova bývalej fary už neexistuje a na jej mieste stojí nová budova. Z toho dôvodu boli poslanci jednohlasne za jej administratívne odstránenie zo zoznamu našich pamätihodností.

 

Bod č.9: Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava- Rusovce na II. polrok 2015 obdobie od 30.10.205 do 31.12.2015

Nový miestny kontrolór, pán Mráz, priblížil návrh svojej pracovnej činnosti na najbližší štvrťrok. Návrh predpokladá výkon tematickej kontroly pre overenie súladu vybratých organizačných noriem a smerníc, v pôsobnosti miestneho zastupiteľstva a starostu, so všeobecne záväznými právnymi predpismi a spôsobu ich uplatňovania kontrolovanými subjektmi. Ďalšia kontrola bude zameraná na preverenie zákonnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom mestskej časti, ktorý obec užíva a spravuje podľa osobitných predpisov. Poslanci boli jednoznačne za tento návrh.

 

Bod č.10: Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení mestskej časti a interných predpisov mestskej časti Bratislava – Rusovce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi pri správe miestnych daní a poplatkov – Dane za psa v mestskej časti Bratislava – Rusovce za zdaňovacie obdobie roka 2015

Pán Mráz vysvetlil, že v tomto prípade mal kontrolu vykonať ešte jeho predchodca, pán Belohorec, no bez odôvodnenia sa tak nestalo. Preto ju chce zrealizovať práve náš nový kontrolór. Ten zároveň upozornil na skutočnosť, že odvolaný p. Belohorec po sebe nezanechal žiadnu dokumentáciu o svojej vykonanej činnosti, a to za obdobie celých šiestich rokov, počas ktorých v MČ Bratislava – Rusovce pôsobil. Všetka dokumentácia, a teda každá kontrolná správa, ktorú pre našu MČ za tie roky vypracoval, je pritom zo zákona majetkom mestskej časti. Konal preto protizákonne. Starosta uviedol, že o probléme vie, a preto už MČ pána Belohorca vyzvala k navráteniu dokumentácie. Starosta zároveň doplnil, že obdobné problémy úrad aktuálne rieši aj s ďalším bývalým zamestnancom, pánom Suranom.

Poslanci vzali po krátkej diskusii pôvodný návrh jednohlasne na vedomie.

 

Bod č.11: Prerokovanie platu starostu

Návrh predložil zástupca starostu, p. Jenčík. Starosta doplnil, že ide o rovnaký plat, aký mu bol schválený začiatkom roka, a teda o sumu 3054,- eur v hrubom, ktorá je verejne prístupná na internete i úrade. Šiesti poslanci boli bez diskusie za tento návrh, p. Kalmár a p. Opitz sa hlasovania zdržali. Návrh prešiel.

 

Bod č.12: Rôzne

Pozvánka na akcie

Poslanec Golej pozval všetkých obyvateľov Rusoviec na najbližšie spoločenské podujatia, ktoré organizuje MČ v spolupráci s OZ Rusovčan. Ide o:

Mikuláš pre deti, ktorý bude 4.12. od 17:00 hod. v kultúrnej sále a o Otvorenie vianočných trhov na námestí, ktoré bude v piatok 11.12. od 17:30 hod.

 

Premávka na Kovácsovej ul.

Poslanec Opitz upozornil na problém s nezodpovednými šoférmi, ktorí počas týždňa jazdia rýchlo cez Kovácsovú ulicu, aby stihli včas odviesť deti do školy a škôlky. K tejto dopravnej situácii sa otvorila zdĺhavá diskusia, počas ktorej našiel čiastočné riešenie problému starosta v tom, že sa budú v dohľadnej dobe meniť „jednosmerky“ práve na Kovácsovej. Tie znemožnia šoférom plynulú a rýchlu jazdu po tejto komunikácii.

 

Vystúpenie miestneho predsedu Smeru

Pred poslanecký zbor sa postavil obyvateľ, p. Peter Kövesi, ktorý sa predstavil ako miestny predseda strany SMER-SD a zo svojej pozície mal záujem pomáhať riešiť projekty Rusoviec a Rusovčanov vo vysokej politike. Tie ale nepozná, a tak žiada poslancov a starostu, aby ho o všetkých informovali, na základe čoho sa ich pokúsi presadiť.

Tento záujem vyvolal diskusiu, do ktorej sa zapojili poslanci i obyvatelia v obecenstve. Najmä starosta pánovi Kövesimu predostrel takmer všetky problémy i zamietnuté projekty, no zároveň vyjadril prekvapenie z toho, že ako obyvateľ Rusoviec o týchto nevie, nepočul o nich a pritom boli všetky niekoľko razy rozoberané v miestnych médiách. S názorom sa stotožnil aj p. Lošonský, ktorý síce ocenil záujem, no zároveň navrhol, že bude efektívnejšie, ak sa začne zaujímať o Rusovce sám, dobrovoľne.