Vo štvrtok 17.9. 2015 sa miestni poslanci opätovne zišli, aby prerokovali osemnásť hlasovacích bodov. Rokovanie po celý čas viedol starosta Dušan Antoš a vopred ospravedlnení pre neprítomnosť boli p. Radovan Jenčík a p. Lucia Tuleková – Henčelová, ktorá mala cca hodinové meškanie. 

Bod č.1: Kontrola plnenia uznesení

Správu vzali siedmi prítomní poslanci jednohlasne na vedomie.

 

Bod č.2: Voľby miestneho kontrolóra MČ Bratislava – Rusovce

Po šiestich rokoch, odkedy začal funkciu miestneho kontrolóra zastávať Mgr. Michal Belohorec, nastal pre skončenie mandátu čas na voľbu nového kontrolóra. Do súťaže, ktorú vedenie MČ na túto pozíciu vypísalo, sa prihlásili viacerí kandidáti, no do užšieho výberu postúpili iba štyria, a to v zložení:

1.Ing. Tomáš Báňas, PhD.

2.Mgr. Michal Belohorec

3.Ing. Viera Cepková

4.Ing. Vladimír Mráz

Poslanci si v úvode vypočuli všetkých uchádzačov, ktorí sa im v krátkej vizitke predstavili. Následne sa na podnet p. Vandrašekovej poslanci zhodli v tom, že voľba nového kontrolóra bude tajná. Hneď v prvom kole dostal väčšinu hlasov (šesť zo siedmych) pán Ing. Vladimír Mráz, ktorý sa tak stal novým kontrolórom Mestskej časti Bratislava – Rusovce. Jeden hlas dostal pán Ing. Tomáš Báňas, PhD., zvyšní kandidáti nedostali hlas žiaden.

 

Bod č.3: Čerpanie rozpočtu k 30. 06. 2015 príjmov a výdavkov ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava – Rusovce

Za predloženú správu o rozpočte ZŠ a MŠ, hlasovali piati prítomní poslanci. Poslanci Lošonský a Vandrašeková sa zdržali. Čerpanie tak získalo dostatočný počet hlasov.

 

Bod č.4: Správa o čerpaní rozpočtu m. p. Ruseko k 30.6.2015

Siedmi prítomní poslanci boli za čerpanie jednohlasne, bez pripomienok.

 

Bod č.5: Plnenie rozpočtu k 30.6.2015 MČ BA – Rusovce

Opätovne bez diskusie. Siedmi prítomní poslanci boli za plnenie rozpočtu jednohlasne.

 

Bod č.6: Návrh VZN hl. m. SR Bratislavy o nájme bytov a prechodnom ubytovaní v ubytovniach hl. m. SR Bratislavy a jeho mestských častí

Návrh verejne záväzného nariadenia, ktoré si navrhuje mesto, schváli poslanci jednohlasne.

 

Bod č.7: Zaujatie stanoviska k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o dani z nehnuteľností pre rok 2016

Primátor navrhol zvýšenie daní z nehnuteľností o 100%, čo finančná komisia odporučila schváliť. Poslanec Kalmár bol ale proti, keďže sa mu nepozdávalo neinformovanie zo strany vedenia hlavného mesta, kam budú vybrané dane putovať. Ostatní poslanci sa po krátkej diskusii s názorom zhodli a všetci siedmi boli jednohlasne za návrh navýšenia daní nanajvýš o 50%.

 

Bod č.8: Odpredaj pozemku registra C-KN parc.č. 413, záhrada vo výmere 230 m2 , k.ú. Rusovce, ako prípad vhodný osobitného zreteľa v zmysle zákona č. 138/1991 Z.z

Rodina Macháčová, ktorá si od MČ prenajíma pozemok na užívanie už niekoľko rokov, žiadala o jeho odkúpenie. Siedmi prítomní poslanci boli za odpredaj za cenu: 21.300,- eur.

 

Bod č.9: Návrh na schválenie prenájmu pozemkov registra „C“ , parc. č. 1073/1, zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 22 m2, k.ú. Rusovce, parc. č. 1073/2, zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 20 m2, k.ú. Rusovce, parc. č. 1073/3, zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 22 m2, k.ú. Rusovce, formou verejnej obchodnej súťaže

Na rokovanie dorazila aj p. Tuleková – Henčelová. Na programe bol program so žiadosťou o prenájom menších obecných pozemkov na ulici Krátka Keltská. Na mieste, kde donedávna stáli tri staré garáže, chcú obyvatelia Rusoviec vybudovať tri parkovacie miesta. Podmienkou je, že priestranstvo, ktoré je aktuálne neupravené, musí po zásahu nájomca nechať v upravenom stave, a to bez nároku na vrátenie investície. Nájom by bol zároveň iba na tri roky.

K tomuto návrhu sa spustila diskusia, v ktorej odzneli aj podnety, či by nebolo vhodné spoplatniť aj ostatné obecné pozemky, na ktorých zvyknú parkovať autá. Zapojil sa p. Kalmár, Golej, Karácsony. Po krátkej diskusii navrhol poslanec Lošonský zvýšenie minimálnej sumy za prenájom zo 100,- na 150,- eur. Ôsmi prítomní poslanci boli za.

 

Bod č.10: Prenájom pozemku registra C-KN parc.č. 1290/44 vo výmere 5 m2, k.ú Rusovce, v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. § 9a, ods.9, ako prípad hodný osobitného zreteľa

Pozemok už v minulosti obec prenajala, keďže pre prebiehajúce reštitúcie sa nedá odpredať do osobného vlastníctva. Poslankyni T. Henčelovej sa zdala požadovaná suma 0,17,- eur na m2 málo, a tak navrhla čiastku 0,83,- eur na m2 za prenájom. Pri následnom hlasovaní za tento návrh boli p. Karácsony, p. T. Henčelová a p. Kalmár za. Zvyšní poslanci sa zdržali. Prešlo sa preto na hlasovanie za pôvodný návrh, čiže za 0,17,- eur na m2. V tomto prípade boli piati poslanci za a zvyšní traja (T. Henčelová, Kalmár a G. Opitz) sa zdržali. Ani druhý pokus teda neprešiel. Až pri treťom hlasovaní, kedy p. Kalmár navrhol jednotné zvýšenie sadzby za obdobné prenájmy na 0,80,- eur na m2, boli všetci ôsmi za. Poslanci sa zároveň dohodli na tom, že počas budúceho MZ na túto sumu upravia aj znenie príslušného VZN.

 

Bod č.11: Prenájom časti pozemku registra C-KN parc.č. 16 vo výmere 32 m2, k.ú Rusovce, v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. § 9a ods. 9 písm. C

Manželia Blahovcoví MČ požiadali o možnosť vybudovania jedenástich parkovacích miest pozdĺž ich domu na Maďarskej ulici, ktorá vyúsťuje na Balkánsku. Toto plánované parkovisko by zasahovalo aj na obecný pozemok, a to na ploche 32 m2. K téme sa spustila zdĺhavá diskusia, počas ktorej prítomná žiadateľka vyjadrila názor, že podľa nej bude na smiech, ak vec nebude zastupiteľstvom schválená. Pani Blahovcová, ktorá potrebuje parkovisko k reštaurácií, ktorú v priľahlom dome buduje, sa tiež vyjadrila, že si veci vybaví tak, aby mohli reštaurační hostia parkovať aj na státiach, ktoré majú na chodníku priamo na hlavnej ceste, kde by sa to inak nemalo.

Poslanec Filaga za finančnú komisiu návrh schváliť neodporučil a následne sa aj ďalší kolegovia s jeho názorom stotožnili. Odzneli obavy o to, že sa úzka Maďarská ulica stane zle prejazdnou, že tam budú vznikať dopravné kolízie a ohrození budú nielen šoféri, ale i chodci. Poslankyňa Vandrašeková podotkla, že len nedávno bola obdobná žiadosť na neďalekom mieste zamietnutá rodine Tulekových a dodala, že priamo za budovanou reštauráciou je rozľahlé parkovisko SĽUKu. Poslanec Opitz p. Blahovcovú vyzval, aby sa skúsila dohodnúť so SĽUKom na prenájme parkovacích plôch. Starosta súhlasil. Jediný, komu sa tento návrh pozdával, bol p. Karácsony, ktorému sa všetky spomenuté obavy nezdali byť na mieste.

Poslanci boli napokon pri hlasovaní za pôvodný návrh proti v počte sedem. Poslanec Karácsony bol za. Návrh neprešiel.

 

Bod č.12: Žiadosť o predĺženie prenájmu časti pozemku parc. č. 965/1 za účelom predaja ovocia a zeleniny v predajnom stánku vo výmere 18 m2 , ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

Všetci ôsmi poslanci boli bez diskusie za predĺženie nájomnej zmluvy predajcovi ovocia a zeleniny pri Balkánskej ulici, v lokalite zdravotného strediska.

 

Bod č.13: Žiadosť o prenájom časti pozemku reg. C – KN, parc. č. 637/6, k. ú. Rusovce, na umiestnenie stánku ovocia a zeleniny vo výmere 18m2 m + plochu pred stánkom o výmere 6 m2, ako prípad hodný osobitného zreteľa

Predajca, ktorý v súčasnosti predáva ovocie a zeleninu pred potravinami, žiada o možnosť vybudovania celoročného stánku za budovou Terna. Poslanci boli jednohlasne za.

 

Bod č.14: Prenájom nebytového priestoru v administratívnej budove na Balkánskej ul. 102, ako prípad hodný osobitného zreteľa

Pani prednostka priblížila, že ide len o sprísnenie podmienok k prenájmu pre nájomcu, ktorý doposiaľ vždy uhrádzal nájomné oneskorene, nepravidelne. Nová zmluva ho zaviaže platiť načas. Poslanci boli jednohlasne za.

 

Bod č.15: Prenájom časti pozemku

V tomto prípade ide o žiadosť na prenájom pozemku na Krátkej Keltskej ulici, ktorý priamo nadväzuje na pozemok, ktorého prenájom poslanci schválili v bode číslo deväť. Tento prenájom by vytváral príjazd k budúcim trom parkovacím plochám. Poslanci boli opätovne jednohlasne za.

 

Bod č.16: Správa o kontrole hospodárenia

Miestny kontrolór priblížil kontrolnú správu o hospodárení m. p. Ruseko, z ktorej vyplýva, že žiadne závažné pochybenia nenašiel. Poslanci vzali správu jednohlasne na vedomie.

 

Bod č.17: Rôzne

Servus Pontis

Starosta priblížil, že bude určite minimálne do konca roka riešiť spor o preplatenie 48.000,- eur za projekt Servus Pontis. Podľa jeho vyjadrení začalo ministerstvo uplatňovať taktiku na získanie peňazí, kedy v minimálne piatich prípadoch iným mestským častiam odmieta preplatiť faktúry za projekty, a to na základe tvrdení o konflikte záujmov.

 

ÚPZ Sever

Poslanec Kalmár sa zaujímal o aktuálny stav s územným plánom. Starosta priblížil, že aktuálne sa zapracúvajú pripomienky a až to bude hotové, zvolá sa ďalšie verejné stretnutie. Termíny ale zatiaľ stanovené nie sú žiadne. Čaká sa tiež na stanoviská z kompetentných inštitúcií.

 

Kto vyčistí pozemok…

Poslanec G. Opitz sa zaujímal o to, koho je pozemok na konci Kovácsovej ulice, neďaleko otočiska MHD. Dôvod bol, že pozemok je znečistený a je potrebné upratať ho. Starosta reagoval, že o tomto probléme už vie, a preto má v pláne ísť sa na miesto pozrieť a zistiť, pod koho spadajú kompetencie daný pozemok upratať.

 

Bod č.18: Interpelácie

Interpelácie nepodal žiaden poslanec.