V posledný augustový týždeň sa stretli poslanci pri mimoriadnom rokovaní MZ. Ospravedlnení boli p. Kalmár a p. Lošonský. Zasadanie viedol starosta D. Antoš. 

Bod č.1: Zmena rozpočtu MČ Bratislava-Rusovce, r. 2015

Správu priblížil miestny ekonóm, p. Holúbek s tým, že zmeny musia byť zapracované do konca augusta. Z toho dôvodu bolo aj zvolané mimoriadne rokovanie. Upravované položky sa týkali najmä peňazí pridelených z mesta na školu.

Poslankyňa Tuleková H. sa zaujímala o kanalizáciu pre ZŠ. Ekonóm priblížil, že projektant určil, že na túto budovu budú potrebné dve vonkajšie prípojky, čo navýšilo rozpočet na budovanie kanalizácie.

Poslanec Jenčík sa zaujímal o položku vo výške 20 tisíc eur v prípade ŽŠ. Chcel vedieť, či sú k dispozícii informácie, na čo presne budú tieto prostriedky minuté. Ekonóm odhadol, že väčšina pôjde na mzdy, no celkové využitie sumy nevedel povedať, keďže pani riaditeľka nebola prítomná.

Po krátkej diskusii boli všetci siedmi poslanci za pôvodný návrh.

Bod č.2: Podmienky verejnej obchodnej súťaže na prenájom bytu na Gerulatskej 62/12

Priestory bývalej fary a niekdajšej knižnice boli pred pár mesiacmi upravené a ponúknuté ako obecný nájomný byt. Aktuálny poradovník záujemcov o pridelenie nájomného bytu obsahuje cca 80 Rusovčanov, pričom boli všetci oslovení. Ani jeden z nich ale záujem neprejavil. Dôvod bude zrejme ten, že ide o rozlohovo priestranný byt (cca 100m2), a preto aj vyššie nájomné (400 eur).

Aktuálne je preto snaha obsadiť byt akýmkoľvek záujemcom, ktorý sa prihlási do verejnej obchodnej súťaže.

Poslanec Jenčík navrhol, že ak sa ani formou súťaže nepodarí byt obsadiť, tak z neho treba spraviť dva malé byty. Po krátkej diskusii boli do výberovej komisie zvolení p. Jenčík, P. Vandrašeková a p. Tuleková H. Následne hlasovali všetci siedmi poslanci za pôvodný návrh.

Podnikateľský zámer                             

Súčasťou rokovania bolo aj poslanecké pracovné stretnutie k podnikateľskému zámeru, ktorý navrhoval vybudovať oproti Pieskovému honu čerpaciu stanicu a polyfunkčný areál. Z viacerých dôvodov boli šiesti poslanci jednoznačne proti tomuto zámeru. Zdržal sa p. Karácsony, ktorému by budovanie v tejto zóne nevadilo, práve naopak, no keď videl nezáujem kolegov, tak sa priklonil na ich stranu.

Rôzne – kanalizácia

Poslancov sa prišla opýtať p. Taschnerová na aktuálny stav s kanalizáciou na Maďarskej. Poslanec Jenčík vysvetlil, že mu bolo zatiaľ iba ústne prisľúbené riaditeľom BVS, že sa na dokončení kanalizácie bude čoskoro pokračovať. Túto informáciu si vyžiadal ja písomne. V priebehu nadchádzajúcich dní bude mať preto vedenie BVS v Rusovciach kontrolný deň, po ktorom bude mať aj vedenie našej MČ o projekte bližšie informácie.