Mimoriadne rokovanie miestneho zastupiteľstva zvolal starosta Dušan Antoš najmä kvôli úprave rozpočtu ZŠ a MŠ, ktoré boli uplynulé mesiace v rozpočtovom provizóriu. Vopred ospravedlnení boli traja poslanci: p. Opitz, p. Kalmár, p. Horváth.

Bod č.1: Rozpočet príjmov a výdavkov ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava – Rusovce na rok 2016
Upravený návrh rozpočtu, podľa predchádzajúcich požiadaviek poslancov, predložila zastupujúca p. riaditeľka ZŠ a MŠ. Pani Šmidáková priblížila úpravy, pričom sa zamerala najmä na spornú položku, kedy jej predchodkyňa, p. Bičanová, navrhovala vymaľovanie interiéru budovy školy, pričom sumu odhadla na cca 17 tisíc eur. Súčasná pani riaditeľka nechala spraviť dôkladný prepočet a odhad, z ktorého vyplynulo, že na vymaľovanie celého interiéru školy, už aj s prípadnými rezervami, bude stačiť cca 7 tisíc eur. Rovnako tak sa zamerala na podrobný rozpis pri navrhovanom nákupe školských pomôcok, ktoré detailne rozpísala. Pani Šmidáková zároveň doplnila, že pre nevýhodnú zmluvu s dodávateľom energií musí rátať s možnými vysokými faktúrami, a preto by chcela navrhovanú čiastku na maľovanie, prerozdeliť a odložiť práve na nedoplatky za energie.
Taktiež navrhla, že na požiadavku vedúcej školskej jedálne, bude potrebné zakúpiť kuchynského robota. Na toho by si ale chcela ZŠ požičať od mestskej časti, pričom do septembra by požičanú sumu v plnej výške dokázali obci vrátiť naspäť. Ide o päťtisícové zariadenie.
Poslanec Jenčík ocenil prácu p. Šmidákovej a po krátkej diskusii boli následne všetci prítomní (6) za predložený návrh.

Bod č.2: Úprava rozpočtu č. 1 príjmov a výdavkov ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava – Rusovce za rok 2016
Aj v tomto prípade sa pred poslancov postavila zastupujúca p. riaditeľka ZŠ a MŠ, ktorá návrh priblížila, pričom zdôraznila, že ona sama je vyslovene proti uzatváraniu zmlúv s pedagógmi na dohodu. Považuje to za nevýhodné a za plytvanie peniazmi. Poslanci boli opätovne po krátkej diskusii jednohlasne za.

Bod č.3: Informácia o výsledku ponúk operatívneho leasingu na kosačku
Poslanci na minulom zastupiteľstve p. Straku požiadali, aby prezistil všetky možnosti týkajúce sa dlhodobého prenájmu kosačky, prípadne operatívny leasing na ňu. Riaditeľ Ruseka aktuálne informoval, že tieto podnety preveril a sú nevýhodné. Pri operatívnom leasingu by sme kosačku preplatili o viac ako dve tisíc eur. Rovnako tak nepovažuje za výhodné, aby sa za navrhovanú sumu 15 tisíc eur kúpili tri menšie a slabšie modely, pretože tú, ktorú vybral, považuje v súčasnosti za najvýhodnejšiu aj čo sa týka jej údržby, prevádzky a kapacity, ktorú pokosí. Navyše, kúpiť sa má z ušetrených peňazí z predchádzajúcich rokov.
Poslanci po krátkej diskusii jednohlasne vzali na vedomie jednak predloženú informáciou o výhodách a nevýhodách prenájmu a zároveň kúpu kosačky.

Bod č.4: Návrh VZN hl. m. SR Bratislavy č…./2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hl. m. SR Bratislavy a o zmene a doplnení VZN č. 13/2012 hl. mesta SR Bratislavy o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – žiadosť o zaujatie stanoviska
K návrhu mesta, podľa ktorého bude, mimo iného, OLO recyklovať odpad, sa spustila zdĺhavá diskusia, v ktorej sa vyjadroval najmä p. Jenčík. Ten najskôr podrobne vysvetlil zámer mesta a následne vyjadril nesúhlas so súčasným znením zákona, z ktorého návrh vychádza. Podľa neho bude aj tak potrebné časom ho zmeniť, pretože je nevýhodný. Zároveň navrhol, aby sme od OLO požadovali osadenie zberných nádob na PET fľaše, bez poplatkov navyše. Starosta súhlasil a doplnil tiež návrh, aby aj mesto prispievalo na likvidáciu biologického odpadu. Poslanci boli jednoznačne za predložený návrh a doplnené pripomienky.

Bod č.5: Návrh dodatku Štatútu hl. m SR Bratislavy
Predložený návrh hovorí o tom, aby pokuty, ktoré v MČ vyberú mestskí policajti, zostali v rozpočte MČ, čo doteraz nebolo. Poslanec Jenčík preto navrhol, aby tieto vyzbierané prostriedky boli aj účelovo viazané. Napríklad, ak získame pokutu v hodnote 200 eur za čiernu skládku, tak nech je táto suma účelovo viazaná na odstraňovanie čiernych skládok u nás a podobne.

Starosta s návrhom súhlasil, no vysvetlil, že tento návrh treba pripraviť ako samostatné VZN, pretože ho v súčasnosti nemožno k návrhu viazať.
Po tejto krátkej rozprave boli poslanci jednohlasne za predložený návrh.

Bod č.6: Prijatie hnuteľného daru, vozidla CAS 32 T – 815, do majetku MČ
Po dlhých mesiacoch snahy sa veliteľovi DHZ Rusovce v spolupráci s vedením MČ podarilo vybaviť zrepasovanú veľkokapacitnú hasičskú cisternu, ktorú do majetku obce venovalo ministerstvo vnútra. Peter Filaga tak vyjadril vďaku a vysvetlil, že toto auto sa zužitkuje nielen na hasenie požiarov, ale aj na polievanie zelene v letných mesiacoch. Starosta doplnil, že naši dobrovoľní hasiči boli nedávno preradení do vyššej kategórie, teda do skupiny A, čo znamená, že budú volaní aj v prípade veľkých požiarov v rámci celej Bratislavy na pomoc profesionálnym hasičom. Poslanci súhlasili s prijatím daru jednohlasne.

Bod č.7: Návrh na redakčnú opravu uznesenia číslo 54 zo dňa 13.05.2015, ktorým bol schválený prenájom pozemku registra E KN par. č. 2560/1 , diel č. 203, 204 a 205 o celkovej výmere 314 m2, k. ú. Rusovce, pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a. s. v zmysle § 9a, ods. 9. pís. c) zákona č. 138/1991 Zb. ako prípad hodný osobitného zreteľa na dobu určitú a to 1 rok
Úpravu znenia vysvetlila p. prednostka, pričom ju poslanci následne jednohlasne odsúhlasili.