Dňa 28.6. sa konalo rokovanie Miestneho zastupiteľstva, ktoré po celý čas viedol p. starosta. Ospravedlnený bol p. Horváth, ktorý dorazil v priebehu piateho rokovacieho bodu. Neprítomný bol p. Kalmár a pre chorobu predbežne opustil rokovanie p. Jenčík.

Bod č.1: Kontrola plnenia uznesení
Poslankyňa Tuleková sa zaujíma o aktuálny stav v prípade budovania detského ihriska, ktoré má zabezpečiť spoločnosť ITB v lokalite Tehelný hon. Starosta reagoval, že najnovšie chce investor do majetku obce odovzdať aj priľahlú protihlukovú stenu, ktorej stav treba preto vopred skontrolovať. Obec si do majetku totiž nevezme nič, čo je vopred poškodené. Z toho dôvodu sa budovanie ihriska nestihne toto leto. Po krátkej diskusii vzali prítomní siedmi poslanci kontrolu na vedomie.

Bod č.2:Schválenie účtovnej závierky spoločnosti ROT, s.r.o. za rok 2015
Závierku, ktorú priblížil pán starosta, schválili poslanci jednohlasne, v počte sedem.

Bod č.3: Schválenie účtovnej závierky spoločnosti ROT – Oproti kaštieľu, s.r.o. za rok 2015
Starosta informoval, že sa možno pohne projekt pri zdravotnom stredisku, ktorý stál na súdnych sporoch. Riešil ich magistrát a práve ten neinformoval, že súdne spory s benediktínmi už boli ukončené.

Poslanci schválili závierku jednohlasne, v počte sedem.

Bod č.4A: Výsledky hospodárenia ZŠ s MŠ za rok 2015
Hospodárenie siedmi prítomní poslanci schválili jednohlasne, bez diskusie.

Bod č.4B: Kontrola ZŠ s MŠ
Pán kontrolór aspoň v stručnosti predostrel zistené pochybenia, ktoré odhalila jeho hĺbková kontrola účtovníctva bývalej p. riaditeľky Bičanovej. Z kontroly vyplynulo, že dochádzalo k nerešpektovaniu nariadení zriaďovateľa i Miestneho zastupiteľstva. Ďalej pani Bičanová v takmer dvoch desiatkach prípadov rozdelila zákazku. Pred vypísaním súťaží nezvykla robiť prieskum trhu, a teda, nehľadala najnižšie možné cenové riešenie, atď. Na to ale musí p. Mráz kontrolu dokončiť, čo chce stihnúť do septembra, keďže kontrolu musel pre mnohé závažné podozrenia rozšíriť aj o rok 2014. Zároveň zatiaľ nezískal stanovisko samotnej p. Bičanovej, ktorá je aktuálne stále PN.
K téme sa vyjadril i miestny právny zástupca, ktorý doplnil, že závažnosť skutkov sa bude posudzovať až po ukončení kontroly.
Poslanec Jenčík ocenil dôslednosť pána kontrolóra. Zároveň dodal, že je mu ľúto, že na zastupiteľstve nie je obdobná správa o hospodárení p. Bičanovej prvý raz, pričom ju ale v minulosti istí poslanci spochybňovali. Tvrdili, že je tendenčná a zistenia odmietali.
Poslanec Lošonskýtaktiež kvitoval prácu a snahu p. Mráza, no súčasnú správu považuje za zbytočnú, keďže nieje dokončená. Tým pádom ju možno zatiaľ vnímať len ako informatívny, no nič fixne určujúci materiál.
P. Vandrašeková sa zaujímala o poslednú zákazku, ktorú stihla v tichosti zrealizovať p. Bičanová tesne pred odvolaním, a tým je kamerový systém. Chcela vedieť, či existuje šanca, aby sme takto premrhaných cca 10 tisíc eur získali v rámci reklamácie späť. Pán starosta i kontrolór reagovali skepticky.
Po zdĺhavej diskusii vzali poslanci správu jednohlasne na vedomie.

Bod č.5: Výsledky hospodárenia m. p. Ruseko za rok 2015
Na zasadanie dorazil p. Horváth. Výsledky priblížil p. Straka a poslanci následne vzali správu na vedomie, bez diskusie. Poslanec Horváth sa zdržal.

Bod č.6:Záverečný účet MČ BA – Rusovce
Záverečný rozpočet bol bez diskusie schválený jednohlasne ôsmimi hlasmi po tom, ako ho priblížil miestny ekonóm. Súčasťou záverečného účtu je aj audit.

Bod č.7: Dohoda o mimosúdnom vyrovnaní mestskej časti s p. Andreou Pupákovou
P. starosta priblížil, že MČ, v zastúpení bývalého právnika MČ, Mgr. Michala Radosu, podala dňa 26. júla 2013 na Okresnom súde Bratislava V, návrh na vydanie platobného rozkazu o zaplatenie sumy 8.367,76 EUR s príslušenstvom, voči p. Andrei Pupákovej. Súd platobný rozkaz nevydal a nariadil vo veci samej konanie. Po zmene právnika MČ Bratislava – Rusovce (od 1.1.2016) a po prebratí súdnych sporov zo strany nového právnika MČ, JUDr. Ondreja Beracku, bolo zistené, že dlžoba je nevymožiteľná vzhľadom na to, že bola premlčaná a samotný návrh na vydanie platobného rozkazu bol podaný neskoro. Už v čase podania bolo zrejmé, že druhá strana bude môcť uplatniť námietku premlčania. Toto riziko sa skutočne naplnilo. Premlčanie samotné sa však netýka celej výšky pohľadávky, nakoľko v čase podania návrhu na súd bola časť oprávnená a nepodliehala premlčaniu.
Účastníci sporu, ako aj ich právni zástupcovia sa preto domnievajú, že situáciu by bolo možné urovnať uzavretím dohody o mimosúdnom vyrovnaní, v rámci ktorej by dlžníčka A. Pupáková uhradila mestskej časti dlžnú sumu vo výške 709,89 €.
Poslanec Opitz chcel vedieť, ako si mohol premlčanie nikto nevšimnúť. Starosta odpovedal, že nešlo o nevšimnutie si, ale o neposkytovaní týchto informácií MČ zo strany p. Radosu.
Poslanci bod následne schválili jednohlasne.

Bod č.7:Správa o inventarizácii majetku k 31.12.2015 MČ Bratislava – Rusovce
Ôsmi poslanci vzali materiál jednohlasne na vedomie.

Bod č.8: Odpredaj pozemkov registra C KN par. č. 1180/21 – záhrada vo výmere 241 m2, 1180/22 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 22 m2, katastrálne územie Rusovce, v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. § 9a ods. 8 písm. b) v znení neskorších predpisov
Aj v tomto prípade poslanci schvaľovali odpredaj bez diskusie, jednohlasne, a to p. Anne Repáčikovej, za cenu stanovenú súdnoznaleckým posudkom v celkovej výške 28.601,- €. S podmienkou úhrady nákladov za vyhotovenie znaleckého posudku vo výške 160,- €.

Bod č.9: Odpredaj pozemkov registra C KN par. č. 1180/67 – záhrada vo výmere 204 m2, 1180/66 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 25 m2, katastrálne územie Rusovce, v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. § 9a ods. 8 písm. b) v znení neskorších predpisov
Odpredaj poslanci schválili jednohlasne, bez diskusie. A to p. Mariánovi Svobodovi a manželke Márii Svobodovej, za cenu stanovenú súdnoznaleckým posudkom, v celkovej výške 24.900,- €, s podmienkou úhrady nákladov za vyhotovenie znaleckého posudku vo výške 160,- €.

Bod č.10: Návrh na zvýšenie ceny nájmu v nebytových priestoroch MČ Bratislava-Rusovce, ktoré sa nachádzajú v zdravotnom stredisku Rusovce
Starosta spolu s miestnym ekonómom vysvetlili, že nájom sa v budove zdravotného strediska nemenil 20 rokov. A to napriek tomu, že MČ do opráv i prevádzky tejto budovy ročne investuje tisíce. Z toho dôvodu došlo k návrhu na zvýšenie nájomného na 25 eur za m2 za rok. Tento návrh podporila aj Finančná komisia a ekonóm doplnil, že ani po navýšení nájomného nezačne MČ na prenájmoch z tejto budovy zarábať, dokonca bude stále v strate. Ide teda aspoň o to, aby sa straty minimalizovali, keďže budova sa bude v najbližších rokoch búrať.
Poslankyňa Tuleková s návrhom nesúhlasila a začala Rusovce porovnávať s Jarovcami, kde MČ pýta za prenájom priestorov pre lekára symbolické jedno euro. Starosta jej oponoval v tom, že my sa vo finančnej sfére nemôžeme s Jarovcami porovnávať. Navyše, priestory si prenajímajú súkromní podnikatelia a nie dobrovoľníci.
Poslanec Karácsony navrhol ústretové riešenie, a to zvýšenie nájomného z doterajších 16,60,- eur na sumu 21,- eur. Pri následnom hlasovaní o pozmeňujúcom návrhu boli piati poslanci za, p. Vandrašeková, p. Lošonský a p. Filaga sa zdržali. Schválený bol teda nájom 21,- eur.

Bod č.11:Prenájom nebytových priestorov – ambulancie v budove Zdravotného strediska Rusovce, stojacej na pozemku parc. č. 965/2, k. ú. Rusovce, ako prípad hodný osobitného zreteľa – MM Denti s.r.o.
Bez diskusie a jednohlasne poslanci schválil prenájom na dobu päť rokov, za cenu nájmu, ktorá bola schválená predchádzajúcim hlasovaním. V prípade, že by bolo nutné budovu zdravotného strediska vypratať skôr, z dôvodu plánovanej výstavby nového strediska, nájomníci budú musieť priestory vypratať.

Bod č.12:Prenájom nebytových priestorov – ambulancie v budove Zdravotného strediska Rusovce, stojacej na pozemku parc. č. 965/2, k. ú. Rusovce, ako prípad hodný osobitného zreteľa – MUDr. M. Krempaska
Za rovnakých podmienok ako v predchádzajúcom prípade, poslanci schválil jednohlasne prenájom jednohlasne.

Bod č.13: Predĺženie nájomnej zmluvy na pozemok registra C KN par. č. 773/2 – záhrada vo výmere 363 m2, katastrálne územie Rusovce, ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa – Vámoš
Bez diskusie a jednohlasne ôsmi prítomní poslanci schválili prenájom záhrady p. Várošovi.

Bod č.14: Prijatie daru, nehnuteľného majetku – pozemkov v bývalej záhradkárskej osade, Colnícka ulica, do vlastníctva MČ Bratislava-Rusovce. Pozemky registra C KN par. č. 390/317 – záhrada s výmerou 10 m2 v podiele 1/1 k celku a pozemkov registra C KN par. č. 390/41 – ostatná plocha s výmerou 248 m2, par. č. 390/113 – ostatná plocha s výmerou 331 m2, par. č. 390/160 – ostatná plocha s výmerou 360 m2, par. č. 390/201 – ostatná plocha s výmerou 202 m2 a par. č. 390/74 – ostatná plocha s výmerou 271 m2 všetko v podiele 1/96 k celku
Starosta vysvetlil, že darovanie pozemkov súkromných vlastníkov v prospech Mestskej časti Bratislava-Rusovce, v lokalite bývalej záhradkárskej osady na Colníckej ul., je zdôvodnené územným plánom hlavného mesta Bratislavy 2007, v ktorom je celá táto lokalita určená na málo podlažnú bytovú zástavbu rodinnými domami. V nadväznosti na možnú budúcu výstavbu je nevyhnutné zabezpečiť potrebnú šírku komunikácie pre vstup na jednotlivé pozemky. Šírka terajšej komunikácie nie je dostatočná a je potrebné jej rozšírenie. Ôsmi prítomní poslanci preto dar schválili jednohlasne, bez diskusie.

Bod č.15: Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže
Starosta priblížil, že pozemok MČ, ktorý je umiestnený medzi bytovkami v tesnej blízkosti školy, sa znovu nepodarilo predať. Aktuálne sa ale prihlásil nový záujemca, ktorý by na ňom rád postavil dva rodinné domy. Je preto potrebné vypísať novú verejnú obchodnú súťaž, do komisie ktorej starosta navrhol p. Horvátha, p. Karácsonyho a p. Opitza. Všetci prítomní poslanci boli za.

Bod č.16:Ročná správa o stave bytového fondu za rok 2015
Rokovanie opustil pre zvýšenú teplotu p. Jenčík. Stav bytového fondu preto poslanci schvaľovali už bez neho, jednohlasne, v počte sedem.

Bod č.17: Rokovací poriadok miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Rusovce

Keďže sedemnásty bod priamo súvisel s bodom č. 18, starosta stiahol z rokovania oba súčasne. Ako upozornila p. Henčelová, návrhy neboli ucelené.

Bod č.18: Štatút Mestskej časti Bratislava-Rusovce
Starosta po krátkej diskusii stiahol i tento predložený bod, pretože bol neucelený, nekompletný.

Bod č.19: Návrh VZN č…./2016 hl. m. SR Bratislavy o používaní pyrotechnických výrobkov na území hl. m. SR Bratislavy
Siedmi prítomní poslanci s návrhom, ktorý priblížil p. starosta, súhlasili jednohlasne.

Bod č.20: NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI MIESTNEHO KONTROLÓRA MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-RUSOVCE NA II. POLROK 2016
Miestny kontrolór priblížil plán svojej najbližšej práce a osvojil si i uzavretie hĺbkovej kontroly v ZŠ a MŠ, na ktorej pracoval uplynulé tri mesiace. Poslanci schváli návrh siedmimi hlasmi.

Bod č.21: Kontrola Servus Pontis
Miestny kontrolór predostrel zistené pochybenia, na základe ktorých MČ prišla o sumu cca 40 tisíc eur v rámci projektu Servus Pontis. Navrhol tiež prípadné riešenia, ako takýmto situáciám predísť do budúcna. Siedmi prítomní poslanci vzali tento návrh jednohlasne na vedomie.

Bod č.22: Návrh na priznanie odmeny zástupcovi starostu MČ Bratislava-Rusovce za I. polrok roku 2016
Hneď na začiatku rokovania MZ p. Jenčík upozornil, že je chorý a nevie, ako dlho na zastupiteľstve zvládne zotrvať. A preto v úvode avizoval, že v prípade prejednávania jeho navrhovanej odmeny, je predbežne dohodnutý s p. Petrovičovou z materskej školy. Keďže je potrebné zakúpiť deťom lavice a ďalšie veci, odmenu využije na tento nákup.
Starosta zdôraznil, ako výrazne mu p. Jenčík, ktorý je zároveň aj mestským poslancom pomáha, a preto mu navrhol 50% výšku odmien. Starosta spomenul viaceré konkrétne projekty, ktoré by bez spolupráce s p. Jenčíkom nevznikli, resp. neboli by zrealizované, ako napríklad aktuálne pripravované vybudovanie chodníka medzi Tehelným honom a Hájovou, resp. Balkánskou ulicou.
Poslankyňa Tuleková – Henčelová s návrhom nesúhlasila, pretože neverí v prísľuby p. Jenčíka a opätovne od neho žiada písomný odpočet práce.
Poslanci Karácsony a Lošonský reagovali, že písanie odpočtov práce nebolo v Rusovciach zaužívané nikdy, ani u predchodcov p. Jenčíka, a teda ani u p. Tuleka, ktorý zastával post vicestarostu v minulosti. P. Karácsony diskusiu napokon uzavrel tým, že kto chce vidieť, koľko odrobenej práce zostáva za zástupcom starostu, ten k tomu žiadny papier nepotrebuje.
Poslanci napokon navrhované odmeny schválili počtom hlasov šesť. Proti bola iba p. Tuleková.

Bod č.23: Návrh na priznanie odmeny miestnemu kontrolórovi MČ Bratislava-Rusovce za I. polrok roku 2016
Poslanec Lošonský vyzdvihol dôsledný a profesionálny prístup p. Mráza ku svojej kontrolórskej práci, a preto mu navrhol odmenu vo výške 30%. Poslankyňa tuleková opätovne s návrhom nesúhlasila, keďže prácu p. Mráza síce kvituje, no rada by šetrila obecný rozpočet. Preto navrhla odmenu vo výške 15%. Starosta na tento návrh reagoval, že v prípade p. kontrolóra nejde o jeho dobrovoľnícku činnosť, ale o plnohodnotné zamestnanie, za ktoré by mal dostať riadne zaplatené. Rovnako tak, ako každý poslanec v jeho reálnej práci.
Poslanci po krátkej diskusii hlasovali o prvom návrhu, ktorý aj rovno schválili, a to piatimi hlasmi. Zdržali sa p. Tuleková a p. Opitz.

 

Bod č.24:Organizačný poriadok MÚ zrušenie
Organizačný poriadok miestneho úradu bol schválený dňa 8.12.2011 a účinnosť nadobudol 1.1.2012. Zrušenie uznesenia o schválení „starého“ organizačného poriadku miestneho úradu zo strany MZ vyplýva z požiadavky miestneho kontrolóra z decembra 2015. Nový organizačný poriadok úradu vydá starosta v rámci svojej kompetencie ku dňu 1.9.2016 a bude o ňom informovať miestne zastupiteľstvo na septembrovom rokovaní.
Bez diskusie a jednohlasne bol poriadok zrušený.

Bod č.25: Rôzne

Kanalizácia
P. Tuleková sa zaujímala o aktuálny stav v prípade budovania kanalizácie na Maďarskej a Gerulatskej ulici s tým, či by sa nedali najfrekventovanejšie časti týchto ulíc uzavrieť. Vzhľadom na dlhý priebeh prác kanalizáciu dokonca označila za nešťastnú.

Starosta poslankyni pripomienku vytkol a vysvetlil, že budovanie kanalizácie ovplyvňujú archeologické nálezy, kvôli ktorým už viac ráz musel byť projekt pozastavený. V súčasnosti teda nie je možné určiť konkrétny termín, kedy bude dokončená. Odhaduje ale, že by tak mohlo byť do konca roka 2016. Navyše, kým stavba nie je dokončená, nemožno na nej pokladať nový asfalt. Zároveň ale upozornil na skutočnosť, že momentálne obec rieši problém so samotnými obyvateľmi, ktorí si nie sú schopní či ochotní prevziať zmluvy k prípojkám, ktoré im BVS vybudovala.

Školský obvod
Rokovania sa zúčastnili cca 6 rodičia, ktorí žiadali vysvetlenie návrhu VZN o delení školského obvodu a priradení niektorých častí Rusoviec do školy v Petržalke.

Starosta sa snažil vec podrobne vysvetliť tým, že išlo o hľadanie záložného riešenia pre prípad, že by v škole nastala situácia, kedy by sme naplnili kapacity a zostali by nám neumiestnené deti. My totiž musíme zo zákona prijať každého Rusovčana a navyše aj Čunovčana, keďže v susednej obci nie je škola a táto spolupráca funguje desaťročia. Zo zákona tiež nebolo možné priradiť celé Rusovce do jediného obvodu. Preto padol návrh vyčleniť tie ulice, ktoré v Rusovciach pribudli ako posledné a v ktorých je najväčší predpoklad prívalu detí.

Dušan Antoš tiež vysvetlil, že problém hrozil preto, lebo bývalá p. riaditeľka Bičanová odmietala v budove školy zrušiť čajovňu a čitáreň, kde sme po jej odchode vytvorili dve nové a plnohodnotné triedy. Hroziacemu problému sa preto zamedzilo a starosta predpokladá, že na najbližšie roky by nám nedostatok miest v ZŠ hroziť nemal. Zriaďovateľ ale v každom prípade musí mať pripravené záložné riešenie. Dodal tiež, že v Rusovciach je kľúčový problém s rozširovaním kapacít ZŠ i MŠ pre nevysporiadané pozemky, na ktorých budova stojí.

Prítomní rodičia sa dožadovali nájdenia okamžitého riešenia a tiež chceli, aby bolo Čunovo z nášho školského obvodu vylúčené. S čím súhlasil starosta i viacerí poslanci. Starosta reagoval, že hľadať riešenie treba spoločne, pretože ide o citlivú záležitosť, v prípade ktorej nikdy nebudú spokojní všetci rodičia. Prisľúbil preto, že sa stretne so starostkou Čunova a na odčlenení ich MČ bude trvať. Pán Antoš ale zároveň zdôraznil, že ani toto nemusí byť zaručeným riešením, ako neprevýšiť kapacity našej ZŠ.

Do debaty sa zapojil aj p. Lošonský, ktorý rodičov požiadal, aby vec nevnímali ako problém či nebodaj niečiu snahu deliť Rusovčanov, ale ako hľadanie riešenia pre nás všetkých, ktoré je a bude veľmi ťažké. Zdôraznil tiež, že v prípade takejto citlivej tém nie sú na mieste emócie, pretože tými rodičia nič nevyriešia. Diskusia k téme školský obvod bola napokon dlhá a pomerne emotívna. Zapájali sa rodičia i viacerí poslanci, pričom záver bol ten, že do konca tohto kalendárneho roka zriaďovateľ musí nájsť riešenie. Padali tiež konkrétne riešenia ako vybudovanie novej školy na obecnom pozemku, ktorý sa nedarí dlhodobo predať. Pán Repka navrhol, aby všetci siedmaci automaticky prestupovali do školy v Petržalke. Iný rodič navrhol, aby boli z obvodu vyčleneé práve staré časti Rusoviec, atď. Ani jedno z týchto navrhovaných riešení ale nebolo k osohu väčšiny, a tak starosta i p. Lošonský skonštatovali, že treba rozumné riešenie hľadať spoločne, bez emócií a nie pod tlakom.

Bod č.26: Interpelácie
Interpelácie neboli podané žiadne.