Ospravedlnený bol starosta, ktorého po celý čas rokovania zastupoval Radovan Jenčík. Neprítomní boli aj poslanci Horváth, Glazer – Opitz. Poslaneckého rokovania sa zúčastnil nový riaditeľ ZŠ a MŠ.
Na úvod zasadania požiadal o slovo práve p. Rastislav Kunst, ktorý je novým riaditeľom miestnej ZŠ a MŠ. Poslaneckému zboru sa predstavil a zároveň predostrel svoje pedagogické i manažérske plány, ktoré už z väčšej časti začal realizovať. V priebehu prázdnin nechal vymaľovať interiér budovy ZŠ a z dvoch neučebných priestorov vytvoril dve nové, plnohodnotné triedy. Plne obsadil učiteľský zbor s tým, že ešte roku s bývalou p. riaditeľkou, ktorá prijala ponuku vyučovať matematiku na prvom stupni. Riaditeľ Kunst s p. Bičanovou rokoval o ukončení pracovného pomeru na základe dohody a prípadného odstupného. V predstihu je pripravený aj rozvrh vyučovacích hodín s tým, že nulté hodiny viac nebudú. Riaditeľ upozornil aj na to, že výučba bude celoročne bežne vedená aj v areáli školy, teda pod holým nebom. Ako dôvod uvádza príjemné prostredie, a tiež fakt, že deti budú na čerstvom vzduchu, lepšie sa upriami ich pozornosť, sústredenosť a zároveň to prospeje aj ako prevencia ich imunity. V závere svojich plánov riaditeľ upozornil, že rozviazal pracovný pomer s účtovníčkou, ktorú prijala jeho dočasná predchodkyňa, a preto hľadá nového ekonóma či ekonómku.

Bod č.1: Kúpa pozemku registra C KN par. číslo 390/338 – ostatná plocha s výmerou 43 m2, LV č. 1515, k. ú. Rusovce
Pozemok sa nachádza v severnej časti MČ Bratislava – Rusovce, teda na Colníckej ulici. Podľa územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy 2007, je celá táto lokalita určená na málo podlažnú bytovú zástavbu rodinných domov. V nadväznosti na možnú budúcu výstavbu je nevyhnutné vybudovať v tejto lokalite komunikácie, spĺňajúce požiadavky stanovené normami (STN). Mestská časť Bratislava – Rusovce kupuje tento pozemok za účelom vybudovania komunikácie a zabezpečenia potrebnej šírky komunikácie podľa STN pre vstup a vjazd na jednotlivé pozemky. Dohodnutá kúpna cena je 1 € za celú výmeru pozemku vo výmere 43 m2. Siedmi prítomní poslanci boli za tento návrh.

Bod č.2: Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2016 pre Rímskokatolícku cirkev

Miestny pán farár požiadal MČ o príspevok vo výške 15 tisíc eur na rekonštrukciu kostolnej strechy. Veriaci sa podľa slov p. Henčelovej vyzbierali cca do výšk 60 tisíc eur s tým, že celková suma za opravy sa predpokladá vo výše 90 tisíc. Problém je, že strechu už začali opravovať, a tak sú zvyšné peniaze potrebné čím skôr.
Poslanec Jenčík reagoval, že na stránke farnosti sa uvádza údaj, že na dokončenie strechy chýba už len cca 4 tisíc eur. Napriek tomu, je za pridelenie príspevku na túto obnovu, rovnako ako ostatní poslanci. Miestny ekonóm totiž vzápätí doplnil, že sa neplnia obecné predaje, rozpočet je už pred koncom roka dávno prerozdelený, a tak nie je z čoho akýkoľvek príspevok momentálne vyčleniť. Finančná komisia navyše navrhla zvážiť sumu tisíc eur.
Poslanec Karácsony sa zapojil do debaty taktiež, pretoe upozornil na fakt, že o plánovanej rekonštrukcii musel pán farár vedieť dlhodobo vopred. O príspevok teda mohol požiadať oveľa skôr, kedy bolo jednoduchšie peniaze na tento účel nájsť a vyčleniť.
Poslankyni Henčelovej sa nepozdávala navrhovaná čiastka tisíc eur, keďže tak málo peňazí nepomôže. Rreto p. Jenčíkovi navrhla, aby sa spojil s p. farárom a opýtal sa ho, či bude za akúkoľvek čiastku, alebo radšej za žiadnu, ak by malo ísť len o tisícku.
Poslanec Jenčík súhlasil s tým, že sa s pánom farárom porozpráva a navrhol, aby sa finančné prostriedky na príspevok začali hľadať až po tom, ako sa ukáže, či obec predá aktuálne ponúkaný pozemok. A to bude v septembri. Preto dovtedy rokovací bod stiahol a k téme sa poslanci opätovne vrátia na riadnom zastupiteľstve.

Bod č.3: Rozloženie splácania investičného úveru pre MČ Bratislava – Rusovce na financovanie neoprávnených výdavkov, doplňujúcich častí a novovzniknutých prác EU projektu Regenerácia sídla, vrátane výstavby trhoviska a neoprávnených výdavkov, doplňujúcich častí a novovzniknutých prác projektu Servus Pontis
Mestská časť v roku 2011 prijala úver vo výške 233 000 eur na obdobie čerpania 2 rokov a splácania úveru 15 rokov. V tom čase bola rozpočítaná mesačná výška splátky na 15 rokov. Avšak, úver nemohol byť poskytnutý priamo na 15 rokov, len na 5 rokov s možnosťou neskoršieho rozloženia na dlhšie obdobie, a tak bola do zmluvy daná posledná vysoká splátka (tzv. balónová splátka) vo výške 163 507, 40 eur. Ide o zostatok úveru po splácaní 5 rokov. Teraz je potrebné rozložiť tento zostatok istiny na zvyšných 10 rokov. Teda výška splátky sa nezmení.
Poslanci s návrhom v zásade súhlasili, no predložili návrh, aby ekonóm oslovil aj iné banky s tým, či by nebolo výhodnejšie prestúpiť do inej. Najmä vzhľadom na výšku úroku. Pavol Holúbek si túto požiadavku osvojil a s návrhom na výhodnejšie prefinancovanie osloví tri konkurenčné banky. Následne poslanci schválili pôvodný návrh jednohlasne, v počte sedem.

Bod č.4: Zmena rozpočtu MČ Ba – Rusovce na r. 2016
Poslanci po krátkej diskusii schválili rozpočet, ktorý predložil miestny ekonóm, jednohlasne.