Dňa 22. 9. sa konalo prvé oficiálne rokovanie miestneho zastupiteľstva po prázdninách. Tém bolo na preberanie dosť. Rokovanie viedol starosta Dušan Antoš a ospravedlnení boli p. Horváth a p. Jenčík, ktorý dorazil neskôr.

Bod č.1: Kontrola plnenia uznesení
Za kontrolu boli poslanci jednohlasne, v počte sedem.

Bod č.2: Všeobecne záväzné nariadenie MČ Bratislava – Rusovce č. …/2016 o miestnom referende, návrh
Pre prípad, že by sa niekedy v budúcnosti v Rusovciach organizovalo referendum, musíme mať ako MČ pripravené VZN. Poslankyňa Henčelová žiadala doplniť, aby v takom prípade mohli v okrskových komisiách sedieť aj členovia petičného výboru. Starosta súhlasil a poslanci návrh schválili jednohlasne. Siedmimi hlasmi.

Bod č.3: Všeobecne záväzné nariadenie MČ Bratislava – Rusovce č. …/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu MČ Bratislava – Rusovce, návrh
Návrh priblížila pani prednostka s tým, že p. Lošonský žiadal o presnejšie zadefinovanie prideľovanie príspevkov na kultúrne podujatia. Po krátkej diskusii boli všetci siedmi poslanci za nové znenie VZN.

Bod č.4: Správa o čerpaní rozpočtu m.p. Ruseko k 30.6.2016
Rozpočet priblížil p. Straka a poslanci vzali túto správu na vedomie jednohlasne v počte sedem.

Bod č.5: Plnenie rozpočtu MČ Bratislava – Rusovce na rok 2016 k 30.6.2016 a monitorovacia správa
Správu predostrel miestny ekonóm, p. Holúbek. Následne poslanci, bez väčšej diskusie, hlasovali v plnom počte (sedem) za plnenie rozpočtu.

Bod č.6: Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2016 pre Rímskokatolícku cirkev
Žiadosť o 15 tisíc eur na spolufinancovanie opravy strechy na kostole bola počas nedávneho mimoriadneho rokovania MZ stiahnutá. Starosta bod otvoril upozornením, že kostol nie je majetkom MČ, ale cirkvi, a tak by jeho financovanie zo strany MČ mohlo byt v rozpore so zákonom. Ako príklad uviedol, že za takúto aktivitu skončila starostka Čunova v cele predbežného zadržania.
Starosta ale zároveň nenamietal prispieť nejakou čiastkou, no podrobne predostrel všetky aktuálne rozbehnuté projekty, na ktorých MČ pracuje a ktoré si vyžadujú nemalé prostriedky, a na základe toho dodal, aby zaznelo, ktorý projekt sa zastaví preto, aby sa peniaze z neho mohli presunúť na kostol. Návrh nepadol žiaden, no p. Opitz vyjadril pochopenie i ľútosť z nedostatku prostriedkov na spoločnú dominantu Rusoviec. Obdobný názor zdieľala aj p. Henčelová.
Starosta doplnil, že sa kvôli predloženej žiadosti stretol s pánom farárom a aktuálny stav veci si vysvetlili. Totiž, v rámci budovania kanalizácie, mestská časť na vlastné náklady opraví obrubníky, ktoré si inak mala financovať fara. Už to je pre MČ položka navyše.
Poslanec Lošonský doplnil, že MFK Rusovce sú obecným majetkom a napriek tomu si na všetky svoje projekty peniaze zháňajú sponzorsky a všade možne inde, len nie na zastupiteľstve. Preto navrhol, aby aj miestni predstavitelia Rímskokatolíckej cirkvi začali hľadať riešenia iným spôsobom.
V závere bola debata ukončená tým, že sa v ďalšom rozpočte pokúsi ekonóm nájsť aspoň tisíc eur pre farnosť, no aktuálny rozpočet už je prerozdelený dávno. Pri ňom to už možné nie je.
Počas následného hlasovania o neposkytnutí príspevku sa p. Henčelová, p. Kalmár a p. Opitz zdržali. Zvyšní štyria kolegovia boli za.

Bod č.7: Potvrdenie výsledku VOS na predaj pozemku registra C KN par.č. 628/3 – záhrada, vo výmere 867 m2, k.ú. Rusovce
V tomto prípade ide opätovne o pozemok, ktorý už bol viac ráz v ponuke. Jeho predaj ale nikdy nebol zrealizovaný. Aktuálne prebehla nová súťaž, do ktorej sa prihlásil jediný záujemca. Na danom mieste by chcel postaviť dva rodinné domy. Predajná cena je 135 tisíc eur. Všetci prítomní poslanci boli bez diskusie za. V počte sedem.

Bod č.8: Odpredaj rodinného domu, postaveného na pozemku registra C KN par. číslo 1088/2, súpisné číslo 16, k.ú. Rusovce, ako prípad hodný osobitného zreteľa
Dlhodobí obyvatelia domu, ktorý sa nachádza na Balkánskej ulici, majú záujem o jeho odkúpenie. V budúcnosti by chceli aj pozemok pod ním, no na ten aktuálne nemajú financie. Znalec nehnuteľnosť ohodnotil na cca 23 tisíc eur. Poslanci boli jednohlasne za, v počte sedem.

Bod č.9: Odpredaj pozemku registra C KN par. číslo 773/2 – záhrada vo výmere 363 m2, k. ú. Rusovce, ako prípad hodný osobitného zreteľa
V tomto prípade ide o záhradu za cenu cca 27 tisíc eur. Poslanci boli opätovne, v počte sedem, za.

Bod č.10:
Prenájom časti nebytového priestoru (plechový sklad) o výmere 6 m2, nachádzajúci sa v tesnej blízkosti administratívnej budovy na Balkánskej ul. č. 102, na pozemku parc.č. 146, k.ú. Rusovce
Bez diskusie boli poslanci hlasovali jednohlasne za prenájom plechového skladu, v ktorom chce Slovenská pošta uskladňovať bicykle. Cena navrhovaného nájmu je 10 eur ročne.

Bod č.11: Prijatie daru, nehnuteľného majetku – pozemkov tvoriacich prístupové cesty v bývalej záhradkárskej osade, Colnícka ul., do vlastníctva MČ Bratislava – Rusovce, a to: pozemky registra C KN par. č. 390/41 – ostatná plocha s výmerou 248 m2, par.č. 390/113 – ostatná plocha s výmerou 331 m2, par.č.390/160 – ostatná plocha s výmerou 360 m2, par.č.390/201 – ostatná plocha s výmerou 202 m2 a par.č. 390/74 – ostatná plocha s výmerou 271 m2, všetko v podiele 1/96 k celku
Pozemok dostáva obec do daru z dôvodu plánovaného budovania komunikácií v tomto úseku. Poslanci boli jednohlasne za.

Bod č.12: Prijatie daru, nehnuteľného majetku – pozemkov v bývalej záhradkárskej osade, Colnícka ul., do vlastníctva MČ Bratislava – Rusovce, a to pozemku registra C KN par. č. 390/350 – záhrada s výmerou 10 m2 v podiele 1/1 k celku a pozemkov registra C KN par.č. 390/41 – ostatná plocha s výmerou 248 m2, par.č. 390/113 – ostatná plocha s výmerou 331 m2, par.č.390/160 – ostatná plocha s výmerou 360 m2, par.č.390/201 – ostatná plocha s výmerou 202 m2 a par.č. 390/74 – ostatná plocha s výmerou 271 m2, všetko v podiele 1/96 k celku
Pozemok dostáva obec do daru z dôvodu plánovaného budovania komunikácií v tomto úseku. Poslanci boli jednohlasne za.

Bod č.13: Prijatie daru, nehnuteľného majetku – pozemkov v bývalej záhradkárskej osade, Colnícka ul., do vlastníctva MČ Bratislava – Rusovce, a to pozemku registra C KN par. č. 390/315 – záhrada s výmerou 60 m2 v podiele 1/1 k celku a pozemkov registra C KN par.č. 390/41 – ostatná plocha s výmerou 248 m2, par.č. 390/113 – ostatná plocha s výmerou 331 m2, par.č.390/160 – ostatná plocha s výmerou 360 m2, par.č.390/201 – ostatná plocha s výmerou 202 m2 a par.č. 390/74 – ostatná plocha s výmerou 271 m2, všetko v podiele 1/48 k celku. Pozemky registra C KN par.č. 390/74 – ostatné plochy vo výmere 271 m2 v podiele 1/96 k celku
Pozemok dostáva obec do daru z dôvodu plánovaného budovania komunikácií v tomto úseku. Poslanci boli jednohlasne za.

Bod č.14: Prenájom nebytového priestoru v administratívnej budove na Balkánskej ul. 102 ako prípad osobitného zreteľa (spol. Gold4ever)
Siedmi poslanci boli jednohlasne za prenájom priestorov zlatníctvu, a to za navrhovanú cenu 130 eur mesačne, vrátane energií.

Bod č.15: Predĺženie prenájmu časti pozemku parc. č. 965/1 za účelom predaja ovocia a zeleniny v predajnom stánku vo výmere 18 m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa
Na rokovanie dorazil p. Jenčík. Aj v tomto prípade ide o predĺženie nájomnej zmluvy, a to na rok, za cenu 74 eur za celú prenajatú plochu. Ôsmi poslanci boli jednohlasne za.

Bod č.16: Prenájom nebytového priestoru v administratívnej budove na Balkánskej ul. 102 ako prípad osobitného zreteľa (spol. REAL – TIP)
Aj za tento prenájom boli ôsmi prítomní poslanci jednohlasne za, bez diskusie.

Bod č.17: Rokovací poriadok miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Rusovce, návrh na zmenu
Myšlienka rokovacieho poriadku vzišla z hlavy p. kontrolóra. Prvý návrh bol ale z rokovania pred časom stiahnutý. Za súčasný bez väčšej diskusie hlasovali všetci prítomní poslanci.

Bod č.18: Štatút Mestskej časti Bratislava – Rusovce, návrh
Aj v tomto prípade ide o iniciatívu p. kontrolóra Mráza. K návrhu sa ale spustila zdĺhavá diskusia, v ktorej vyjadrili nesúhlas s predkladaným návrhom najmä p. Kalmár a p. Tuleková. Bod napokon starosta z rokovania stiahol. Bude prepracovaný.

Bod č.19: Organizačný poriadok MÚ, zrušenie
Bez diskusie, ôsmi prítomní boli za.

Bod č.20: Poskytnutie vianočného finančného príspevku pre dôchodcov nad 70 rokov vrátane
Ôsmi prítomní poslanci boli jednohlasne za finančný príspevok vo výške 14 eur.

Bod č.21: Schválenie zástupcov zriaďovateľa v Rade školy ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava – Rusovce, od 11.10.2016
Keďže aktuálnej školskej rade končí v desiatom mesiaci mandát, starosta navrhol doplniť ju o členov zastupiteľstva. Až bude na úrade obsadené miesto pracovníčky, ktorá bude mať na starosti školstvo, bude do RŠ doplnená taktiež.
Starosta navrhol zanechať doterajších členov – p. Vandrašekovú, p. Lošonského a p. Jenčíka. Ako štvrtého navrhol poslanec Lošonský doplniť p. Filagu. Najprv sa preto hlasovalo o tomto návrhu. Poslanci Jenčík, Karácsony, Lošonský a Vandrašeková boli za. Poslanci Filaga a Opitz sa zdržali a p. Tuleková a Kalmár boli proti. Návrh teda nedostal potrebný počet hlasov.
V druhom návrhu inicioval p. Kalmár doplnenie do RŠ p. Tulekovú. Pri tomto hlasovaní bola p. Vandrašeková proti, p. Filaga, Lošonský sa zdržali, p. Opitz, Kalmár a Jenčík boli za. Pani Henčelová nehlasovala. Návrh dostal potrebný počet hlasov.

Bod č.22: Správa k následnej finančnej kontroly č. 04/03/2016 z výkonu kontroly dodržiavania všeobecne záväzných predpisov s dôrazom na hospodárnosť, efektívnosť a účelovosť vynakladania verejných finančných prostriedkov a transparentnosť procesov verejného obstarávania tovarov, prác a služieb počas rozpočtových rokov 2014 a 2015, v Základnej škole s materskou školou ul. Vývojová 228, v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Rusovce
Kontrolu, ktorú vykonal p. Márz, aj sám priblížil. Dopodrobna informoval o zistených nedostatkoch či pochybeniach, v rámci ktorých v určitých prípadoch došlo zo strany vedenia ZŠ a MŠ až k nesúladu so zákonom. Verejné obstarávania pod záštitou p. Bičanovej boli netransparentné, chýbali v nich základné dokumenty, týkali sa zväčša jediného dodávateľa, bežne sa v nich prerozdeľovali zákazky a mnoho iného. Keďže ale ide o zásadné pochybenia, za ktoré síce MČ nemôže, poslanci sa zaujímali, ako by sa dali pochybenia zosobniť voči p. Bičanovej, aby ich nemusela financovať obec. V závere p. Lošonský poďakoval za potvrdenie zistení, na ktoré spolu s kolegami dlhodobo poukazoval. Následne všetci ôsmi poslanci vzali správu jednohlasne na vedomie.

Bod č.23: Súhlas na uzatvorenie zmluvy o budúcej darovacej zmluve na pozemok registra C KN par. číslo 1224/146 – ostatná plocha vo výmere 1247 m2 a na pozemku vybudovaného detského ihriska od firmy DANAIR, s. r. o., Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava
Zastupiteľstvo predčasne opustil p. Lošonský. Následne zvyšných sedem poslancov jednohlasne schválilo súhlas na budovanie detského ihriska investorov, a to v časti Tehelný hon.

Bod č.24: Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislava vo veci správy miestneho poplatku za rozvoj
Súčasný primátor Bratislavy nemal v pláne deliť sa o poplatky za rozvoj. Predložený návrh je preto výsledkom dohody starostov mestských častí Bratislavy, na podporu zámeru, aby nový poplatok za rozvoj znamenal prínos predovšetkým pre mestské časti, ktoré sú stavebnými úradmi a ktoré predovšetkým znášajú záťaž, ktorá je vyvolaná novou výstavbou. Návrh výnosu miestneho poplatku za rozvoj by sa tak mal rozdeliť medzi rozpočet Bratislavy a rozpočty mestských častí v pomere 32 % pre rozpočet Bratislavy a 68 % pre rozpočty mestských častí. S návrhom poslanci po krátkej diskusii súhlasili.

Bod č.25: Rôzne

Bus do Bezenye
Starosta predložil návrh na možnú spoluprácu s Maďarskom v rámci autobusovej dopravy. Oslovený bol starostom, ktorý hľadá Slovenského partnera na predĺženie linky zo SR až do Maďarska. Projekt by mal byť financovaný z eurofondov a v prípade realizácie by došlo aj ku komplexnej revitalizácii súčasného otočiska autobusov. Všetci poslanci s týmto nápadom súhlasili a sú za.

Školský obvod

Poslankyňa Henčelová kontrolovala, či už bol zrušený obvod s Čunovom. Starosta reagoval, že ešte nie, no uvažuje nad novým riešením, a to, že by sme mohli skúsiť spojiť obvod s Jarovcami. Dôvod je ten, že Jarovce idú rozširovať školu, a tak budú mať dostatok kapacít.

Chodník
Opätovne p. Henčelová kontrolovala stav chodníku, ktorého vybudovanie zabezpečil mestský poslanec Jenčík. Starosta spolu s p. Jenčíkom reagovali, že chodník by mal byť vybodovaný do konca roka, podľa prísľubov mesta. Problémom ale bol nedávny summit, pre ktorý sa dočasne stopli všetky práce.

Knižnica

Pani Tuleková kontrolovala aj stav knižnice, na ktorej revitalizácii sa nepodieľa. Chcela vedieť, v akom stave obnova je. Poslankyňa Vandrašeková reagovala, že prác je viac, než sa vopred odhadovalo, a tak najbližší eventuálny termín spustenia novej knižnice pripadá až na záver roka. Prípadne začiatok nového.

Bod č.26: Interpelácie
Interpelácie nikto z poslancov nepodal.