Na uplynulom zasadaní miestneho zastupiteľstva boli prítomní všetci deviati poslanci, no p. Horváth sprvu meškal. Zasadanie po celý čas viedol starosta Dušan Antoš.
Bod č.1:Kontrola plnenia uznesení

Kontrolu plnenia uznesení vzali ôsmi prítomní poslanci na vedomie.

Bod č.2a: Podpora Mestskej časti Bratislava – Rusovce iniciatíve na vyhlásenie Národného parku Podunajsko
Úvodného slova sa ujal p. Berta z BSK, ktorý prišiel iniciatívu predostrieť. Podľa jeho slov ide zatiaľ o prvotný krok k tomu, aby sa začala realizovať myšlienka vytvorenia rozsiahleho Národného parku Podunajsko, vzhľadom na tunajšiu faunu i flóru.

Starosta otvorene priznal obavy z tejto myšlienky vzhľadom na doterajšie zlé skúsenosti s prácou ochranárov na území Rusoviec. Podľa neho sa daná oblasť tak či tak nachádza vo vysokom ochrannom pásme a ak by sa opatrenia ešte viac sprísnili, kvôli Národnému parku, mohlo by dôjsť k zníženiu kvality života miestnych obyvateľov. Už v minulosti sme museli čeliť tomu, že sme nemohli vybudovať cyklotrasu cez územie, v ktorom žije drop, pričom všade v zahraničí sa práve cez takéto oblasti vytvárajú cyklotrasy. Aby verejnosť mala možnosť vidieť aj vzácne zvieratá či rastliny. Rovnako tak starosta upozornil na iný prípad, kedy majitelia pozemkov v katastri Rusoviec nemohli užívať vlastné pozemky, pretože spadali pod ochranné pásmo a podobne.

Poslanec Jenčík p. Bertovi podrobne vysvetlil všetky obavy, ktoré nám pri vtvorení Národného parku hrozia, no v prípade dodržania konkrétnych opatrení a v prípade zamedzenia obmedzení voči samotným obyvateľom Rusoviec, bude tejto myšlienke naklonený. Pán Berta z BSK dodal, že sa bude robiť maximum pre to, aby vytvorenie NPP neobmedzovalo Rusovčanov.

Starosta reagoval, že sľuby sú jedna vec, no ak sa nezmení legislatíva, tak automaticky budú pre Rusovčanov, v prípade vzniku Národného parku, vyplývať zásadné obmedzenia dokonca hrozba toho, že tunajší les, či vymedzené lokality, nebudú prístupné verejnosti.
Do diskusie sa zapojil aj p. Kalmár a p. Henčelová, ktorí s návrhom na vytvorenie Národného parku Podunajsko nielen že súhlasia, ale dokonca túto myšlienku sami iniciovali.
Po zdĺhavej diskusii napokon došlo k hlasovaniu. Keďže medzičasom dorazil na rokovanie aj p Horváth, tak hlasovalo 9 poslancov. Návrh dostal šesť hlasov, zdržali sa p. Lošonsý, Vandrašeková a p. Horváth. Návrh tak získal dostatočný počet hlasov.

Bod č.2: Čerpanie rozpočtu príjmov a výdavkov ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava – Rusovce k 30.06.2016
Správu priblížil nový riaditeľ ZŠ a MŠ, ktorý upozornil, že rozpočet bol prijatý pred jeho nástupom do funkcie. Rozpočet ale dodržal, neprekročil. Ôsmi poslanci vzali správu na vedomie, p. Jenčík bol neprítomný.

Bod č.3: Úprava rozpočtu príjmov a výdavkov č. 2 ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava – Rusovce na rok 2016
Za predloženú úpravu rozpočtu hlasovali poslanci jednohlasne, bez diskusie.

Bod č.4: Zmena rozpočtu MČ Bratislava – Rusovce na r. 2016
V úvodnom slove úpravy predostrel miestny ekonóm a poslanci zmeny odsúhlasili jednohlasne.

Bod č.5:Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ Bratislava – Rusovce na roky 2015 – 2024 – Schválenie

Dokument „ Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja MČ Bratislava – Rusovce s výhľadom do roku 2024 (PHRSR) je strednodobý strategický dokument, ktorý na základe analýzy hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ stanovuje jeho strategické ciele a priority rozvoja. Je prostriedkom na napĺňanie vízie ďalšieho smerovania rozvoja MČ. Prednostka v úvodnom slove podotkla, že dokument bol verejne prístupný, tak mali obyvatelia možnosť pripomienkovať ho. P. Tuleková a p. Kalmár vyjadrili obavy z toho, že sa dokumentu venovala malá pozornosť a že neboli vyhodnotené ich pripomienky. Predložený návrh napokon schválili šiesti poslanci, p. Kalmár a p. Tuleková sa zdržali a p. Lošonský bol dočasne neprítomný.

Bod č.6: Vypovedanie dohody o vytvorení spoločného školského obvodu s MČ Bratislava-Čunovo

Starosta predložil správu o tom, že na základe predchádzajúcich podnetov spoločný obvod s MČ Čunovo už naša MČ nemá. Dohodu vypovedal. Ôsmi poslanci boli za, p. Lošonský bol dočasne neprítomný.

Bod č.7: Prijatie daru, nehnuteľného majetku – pozemkov v bývalej záhradkárskej osade, Colnícka ulica, do vlastníctva MČ Bratislava – Rusovce. Ide o pozemky registra C KN par. č. 390/285 – záhrada s výmerou 8 m2, par. č. 390/286 – zastavaná plocha s výmerou 1 m2, par. č. 390/352 – záhrada s výmerou 2 m2 v podiele 1/1 k celku a pozemkov registra C KN par. č. 390/41 – ostatná plocha s výmerou 248 m2, par. č. 390/113 – ostatná plocha s výmerou 331 m2, par. č. 390/160 – ostatná plocha s výmerou 360 m2, par. č. 390/201 – ostatná plocha s výmerou 202 m2 v podiele 3/192 k celku zapísané v liste vlastníctva číslo 1043 a par. č. 390/74 – ostatná plocha s výmerou 271 m2 v podiele 1/192 k celku, zapísaná v liste vlastníctva číslo 2095
Všetci poslanci boli jednohlasne za.

Bod č.8: Prijatie daru, nehnuteľného majetku – pozemkov v bývalej záhradkárskej osade, Colnícka ulica, do vlastníctva MČ Bratislava – Rusovce. Ide o pozemky registra C KN par. č. 390/347 – záhrada s výmerou 10 m2 v podiele 1/1 k celku a pozemkov registra C KN par. č. 390/41 – ostatná plocha s výmerou 248 m2, par. č. 390/113 – ostatná plocha s výmerou 331 m2, par. č. 390/160 – ostatná plocha s výmerou 360 m2, par. č. 390/201 – ostatná plocha s výmerou 202 m2 a par. č. 390/74 – ostatná plocha s výmerou 271 m2 všetko v podiele 1/96 k celku
Opätovne, všetci poslanci boli jednohlasne za.

Bod č.9: Súhlas na odpredaj pozemku registra C-KN par. č. 615/64 – zastavaná plocha vo výmere 43 m2, k. ú. Rusovce a zriadenie vecných bremien na pozemku par. č. 615/15 pre Západoslovenská distribučná, a.s. v zmysle zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí §9a, ods. 8 písm. e) ako prípad hodný osobitného zreteľa
Odpredaj pozemku pod trafostanicou vo dvore škôlky poslanci schválili jednohlasne.

Bod č.10: Kúpa pozemkov registra C KN par. číslo 1189/29 – zastavaná plocha vo výmere 7 m2, par. číslo 1189/30 – zastavaná plocha vo výmere 4 m2, par. číslo 1190/8 – zastavaná plocha vo výmere 10 m2 a par. číslo 1190/9 – zastavaná plocha vo výmere 19 m2, evidované v liste vlastníctva číslo 1063, k.ú. Rusovce, do vlastníctva mestskej časti
Poslanci schválili odkúpenie pozemkov pod cyklotrasou jednohlasne.

Bod č.11: Návrh na schválenie uzavretia nájomných zmlúv a stanovenie výšky nájomného za pozemky nachádzajúce sa v areáli Základnej školy s materskou školou, Vývojová 228, Bratislava – Rusovce, k.ú. Rusovce

Je všeobecne známe, že školský areál nemá vysporiadané pozemky. Aby ich ale mohla obec riadne užívať, bolo potrebné vytvoriť ich majiteľom nájomné zmluvy. Vzhľadom na obmedzené financie mestskej časti znel návrh 0,33 eur na m2 za rok. Keďže sa táto téma p. Kalmára týka osobne, nevyjadroval sa ku nej, nehlasoval o nej. Zvyšok poslaneckého zbor bol jednohlasne za predložený návrh.

Bod č.12: Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy číslo 18160095/2012 Základnej organizácii Slovenského zväzu záhradkárov 5 – 4, Rusovce k pozemkom registra C KN v zriadených záhradkárskych osadách vedených pod miestnym názvom „Záhradkárska osada Za kláštorom, Za glóbusom a Za jasľami“ v celkovej výmere 10 531 m2, katastrálne územie Rusovce, ako prípad hodný osobitného zreteľa
Starosta predostrel, že bolo nutné vytvoriť nové nájomné zmluvy so záhradkármi, ktorí sa nachádzajú v okolí cintorína. Zmluvy sa budú uzatvárať na dobu desiatich rokov, no starosta upozornil, že v prípade potreby rozšíriť cintorín, budú zmluvy vypovedané. Ôsmi poslanci boli za, p. Kalmár sa zdržal.

Bod č.13: Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy číslo 18160024/2008 na pozemok registra C KN par. č. 132/2 – záhrada vo výmere 68 m2, katastrálne územie Rusovce, ako prípad hodný osobitného zreteľa
Poslanci boli jednohlasne za.

Bod č.14: Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na časť pozemku registra C KN par. č. 90 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 5,46 m2, katastrálne územie Rusovce, ako prípad hodný osobitného zreteľa
Keďže je žiadateľom p. Filaga, ako prevádzkovateľ stánku umiestneného na danom pozemku, tak nehlasoval. Zvyšok poslancov bolo jednohlasne za.

Bod č.15: Prenájom nebytového priestoru v objekte bývalého Domu záhradkárov a časti priľahlého pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa
Petangový klub dlhodobo užíva dané priestory ako tréningové, podľa čoho si budovu a jej okolie aj členovia prispôsobili. Vďaka tomu tak dom slúži pre verejnosť, na športové účely. Poslanci ocenili túto snahu SLOPAKu a jednohlasne odsúhlasili spolku symbolické nájomné za 1 euro na rok.

Bod č.16: Žiadosť o súhlas k realizácii prístavby k existujúcej nehnuteľnosti
O danej nehnuteľnosti už MČ rokovala v minulosti pre nedoplatky na nájomnom. Aktuálne nájomníci tohto obecného domu žiadajú o možnosť vybudovania prístavby. Právnik mestskej časti ale tento podnet vyhodnotil ako rizikový, rovnako tak s návrhom nesúhlasila ani finančná komisia. Proti návrhu následne hlasovali ôsmi poslanci, p. Jenčík sa zdržal.

Bod č.17: Žiadosť o vyjadrenie k investičnému zámeru – Čerpacia stanica pohonných hmôt, Rusovce
Opätovne sa pred poslancov dostal návrh na vybudovanie čerpacej stanice v lokalite Pieskový hon. Konkrétne v úseku, kde sa nachádzalo pohostinstvo Ranč. Tak, ako v minulosti, poslanci bez väčšej diskusie návrh zamietli, zdržal sa p. Karácsony.

Bod č.18: Výmena člena Rady školy ZŠ s MŠ Vývojová 228, 851 10 Bratislava-Rusovce, za zriaďovateľa

Starosta v úvodnom slove vysvetlil, že ako vopred avizoval, na úrade bola prijatá zamestnankyňa, ktorá bude mať na starosti oblasť školstva. Preto je potrebné začleniť ju do Rady školy, ako tomu bývalo zvykom aj v minulosti. Zriaďovateľ preto navrhol výmenu p. Brószovej za p. Henčelovú, keďže s predchádzajúcimi zástupcami zriaďovateľa mal osvedčené skúsenosti.
S týmto návrhom nesúhlasil p. Kalmár, p. Opitz, ani p. Henčelová. Zhodli sa v tom, že by v Rade školy mala sedieť poslankyňa, ktorá je sama matkou. Spoločne preto navrhovali vymeniť pani Brószovú za p. Vandrašekovú, ktorá deti nemá. Tá na podnet reagovala tým, že k miestnej škole má osobný vzťah, keďže ju odchovala, a preto vie, čo škola potrebuje, plus deti sú náplňou jej práce. Poslankyňa Tuleková sa zaujímala o konkrétne dôvody, pre ktoré starosta navrhuje vymeniť v RŠ práve ju. Starosta videl problém v tom, že poslankyňa nepodporuje mestskú časť. S názorom starostu sa zhodol aj jeho zástupca.
Po krátkej diskusii poslanci hlasovali za nový návrh p. Kalmára, a teda, že vymenená bude v RŠ p. Vandrašeková. Tento návrh podporili p. Tuleková a p. Kalmár. Štyria poslanci sa zdržali (p. Vandrašeková, p. Horváth, p. Jenčík, p. Opitz) a traja boli proti (p. Lošonský, p. Filaga a p. Karácsony). Návrh neprešiel, a tak sa hlasovalo znovu. Tentoraz o pôvodnom návrhu.

Za výmenu p. Tulekovej v Rade školy hlasovalo šesť poslancov, proti bol p. Kalmár, zdržal sa p. Opitz a p. Tuleková nehlasovala. Návrh tak získal dostatočný počet hlasov.

Bod č.19: Návrh dodatku Štatútu hl. m. SR Bratislavy – výnosy z daní.
Návrh uznesenia vychádza z aktuálnej dohody starostov mestských častí Bratislavy o tom, že výška príspevku pre tzv. malé mestské časti bude stanovená pevnou sumou 1 950 000 eur. Je to teda jediná možnosť, ako udržať tento solidárny príspevok, o ktorý sa nás vedenie mesta snaží každoročne pripraviť. Poslanci boli jednohlasne za tento návrh.

Bod č.20: Návrh dodatku Štatútu hl. m. SR Bratislavy – oblasť odpadové hospodárstvo
Návrh k odpadovému hospodárstvu schválili siedmi poslanci, p. Kalmár a p. Tuleková sa zdržali.

Bod č.21: Návrh VZN hl. mesta SR Bratislavy č…../2016 o miestnom poplatku za rozvoj
Aktuálne by sa mal výnos z poplatkov za rozvoj prerozdeľovať v pomere 32% / 68%. Primátor tento návrh ale raz podporuje, inokedy nie. Preto má predložený návrh poslúžiť v zmysle, pre istotu. Poslanci boli následne jednohlasne za.

Bod č.22: Správa z kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov s dôrazom na hospodárnosť, efektívnosť a účelovosť nakladania s majetkom mestskej časti a hotovostnými finančnými prostriedkami pri nákupe pohonných látok počas rozpočtového roka 2015 v organizácii Ruseko m.p. ul. Vývojová č.8, v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava- Rusovce
Správu poslancom priblížil miestny kontrolór, ktorý našiel iba pár malých pochybení. Na ich odstránenie ale upozornil p. Straku a ten pokyn zrealizoval. Poslanci vzali bez diskusie správu na vedomie jednohlasne.

Bod č.23: Rôzne

Kanalizácia
Starosta spolu s p. Jenčíkom predostreli, že kanalizácia bude po prieťahoch spôsobenými pamiatkarmi, dokončená najneskôr do konca januára.

Kovácsová ulica
Poslanec Opitz opätovne vyjadril znepokojenie pre rýchlo a bezohľadne jazdiacich šoférov na Kovácsovej ulici, kde žije. Starosta upozornil, že vodičov prevychovať nemožno. K tejto téme následne vznikla diskusia o hľadaní možného riešenia, ako vodičov, a to najmä v ranných hodinách, spomaliť. Starostaa na podnet prisľúbil, že osloví políciu, aby istý čas v danej lokalite hliadkovala.

Petang
Poslanec Karácsony vyzdvihol úspech troch obyvateľov Rusoviec, medzi ktorých sa ráta aj on sám. Dôvodom je tretie miesto na medzinárodnej súťaži petangistov, ktorej sa prednedávnom zúčastnili v Monaku.

24. Interpelácie
Poslanec Jenčík prečítal mailovú interpeláciu p. Repkovej, ktorá s zaujímala o financovanie projektu Servus Pontis. Obdobnú interpeláciu podal aj p. Kalmár.