Rokovanie viedol po celý čas Radovan Jenčík, keďže starosta bol vopred ospravedlnený. Rovnako tak bol ospravedlnený aj p. Opitz a sprvu meškali p. Kalmár a p. Horváth.

Bod č.1: Kontrola plnenia uznesení

Kontrolu vzali jednohlasne na vedomie šiesti prítomní poslanci.

Bod č.2: Návrh na úpravu rozpočtu príjmov a výdavkov č. 1 ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava – Rusovce na rok 2017

Úpravu priblížil p. riaditeľ, ktorý, mimo iného, vyzdvihol dotáciu získanú na opravu okien. Tá by mala byť zrealizovaná do konca marca.
Poslanec Lošonský sa zaujímal o aktuálny stav s občianskymi združeniami, ktoré pôsobili pri škole a škôlke a cez ktoré bolo v minulosti možné čerpať 2% z daní. Riaditeľ Kunst reagoval, že sa stretol s predsedom OZ, ktoré fungovalo pri ZŠ pod vedením p. Poláka. Ten nemá záujem ďalej združenie viesť a ani nemieni OZ odovzdať inému človeku na vedenie, aby sa OZ mohlo uchádzať o dve percentá. Popri škôlke existuje nové OZ Rusovčatá, ktoré ale nepožiadalo o možnosť čerpať 2% z daní, preto s ním na budúci rok taktiež rátať nemožno. Pre dočasné posielanie 2% z daní bolo oslovené OZ Vitus, no tam sa ešte preveruje, či bude možné peniaze pre školu čerpať z farského združenia. Poslanec Lošonský reagoval, že ak by bol problém, tak OZ Rusovčan poskytne tú možnosť, aby naň mohli byť dočasne zaslané 2% pre ZŠ a MŠ.
Poslanec Jenčík sa zaujímal o to, prečo na škole opätovne učí p. Bičanová a ako bude táto situácia riešená. P. riaditeľ rozsiahlo popísal jeho komunikáciu s p. Bičanovou od svojho nástupu do funkcie. Dvaja predchodcovia pred ním s ňou ukončenie pracovného pomeru neriešili. Bývalá riaditeľka bola dlhodobo PN, pričom jej bolo ponúknuté ukončenie pomeru dohodou. Nestalo sa tak a až deň pred koncom PN-ky sa rozhodla nastúpiť ako učiteľka tretej triedy. Problém teda nastal zo dňa na deň. Do debaty sa zapojil aj obecný právnik, p. Beracka, ktorý zdôraznil chúlostivosť tejto situácie, vzhľadom na to, že p. Bičanová podala žalobu na mestskú časť. Právnik preto uistil, že aj keď už naplánované ukončenie pracovného pomeru s p. Bičanovou existuje a malo by byť zrealizované do mesiaca, bude lepšie o ňom vopred nerozprávať. Po krátkej diskusii boli všetci prítomní poslanci za pôvodne predložený návrh.

Bod č.3: Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2017 pre OZ Materské centrum Kukulienka

Siedmi prítomní poslanci jednohlasne a bez diskusie schválili dotáciu vo výške 380 eur.

Bod č.4: Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2017 pre Jednotu dôchodcov Slovenska

Opätovne bez diskusie a jednohlasne schválili siedmi prítomní dotáciu vo výške 500 eur.

Bod č.5: Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2017 pre OZ Slovenský petangový amatérsky klub (SLOPAK)

SLOPAK získal dotáciu vo výške 300 eur vďaka jednohlasnému súhlasu siedmich prítomných poslancov.

Bod č.6: Zmena rozpočtu MČ Bratislava – Rusovce na r. 2017

Jedinú úpravu bolo potrebné urobiť pre dotáciu 300 eur pre SLOPAK, pretože organizáciu podala žiadosť neskoro. Dotácia bude preto stiahnutá z plánovaného participatívneho rozpočtu, na ktorom zostane 2700 eur. Siedmi prítomní boli jednohlasne za túto zmenu.

Bod č.7: Žiadosť o súhlas na zmenu nájomcu v nájomnej zmluvy číslo 18160002/2004 na pozemok registra C KN par. č. 1103/5 – záhrada vo výmere 658 m2, katastrálne územie Rusovce, a na zosúladenie skutočného stavu so stavom uvedeným v nájomnej zmluve

Na rokovanie dorazil p. Horváth. V tomto rokovacom bode ide o administratívnu formalitu pre úmrtie pôvodného nájomcu. Siedmi prítomní boli bez diskusie za, p. Horváth sa zdržal.

Bod č.8: Prijatie daru, nehnuteľného majetku – pozemkov pod účelovými komunikáciami na Laténskej a Bronzovej ulici evidované v liste vlastníctva číslo 1410, katastrálne územie Rusovce, pozemky registra C KN par. číslo 1162/2 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 3244 m2, par. č. 1162/3 – ostatné plochy s výmerou 1181 m2, par. č. 1162/136 – orná pôda s výmerou 989 m2, par. č. 1162/148 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 157 m2, všetko v podiele 345/99382 k celku a v podiele 345/99382 k celku

Poslanci boli za prijatie pozemkov do daru obci jednohlasne, teda ôsmimi hlasmi.

Bod č.9: Prenájom časti nebytových priestorov, nachádzajúcich sa v budove na Balkánskej ul. č. 49, súpis. číslo 279, na pozemku reg. C- KN, parc. č. 985, k. ú. ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle zákona č. 138/1991 (spoločnosť D4R7 Construction s.r.o.)

Spoločnosť D4R7 žiada mestskú časť o prenajatie časti priestorov v Dome záhradkárov, a to za účelom uskladňovania geodetického materiálu. Ôsmi prítomní poslanci boli bez diskusie jednohlasne za.

Bod č.10: Prenájom nebytových priestorov v administratívnej budove na Balkánskej ul. 102 ako prípad hodný osobitného zreteľa (HMnet s.r.o.)

Poslanci opätovný prenájom priestorov firme HMnet schválili jednohlasne, teda v počte osem.

Bod č.10B: Schválenie podmienok verejnej obchodnej súťaže na prenájom pozemkov.

Už na začiatku rokovania p. Jenčík avizoval, že do rokovania zaraďuje nový bod, ktorý si osvojil a ktorý mu bol navrhovateľmi predložený iba deň pred zastupiteľstvom. Ide o nové občianske združenie, ktoré si založili obyvatelia domov v novo vznikajúcej štvrti za gaštanovou alejou. Na tomto území pred koncom roka niekto nezákonne vyrúbal všetky stromy, pretože tam mala byť cesta, za čo MČ podala trestné oznámenie. Poslanec Jenčík spolu s ostatnými poslancami preto navrhol, aby sa tam vytvoril verejný priestor na zeleň, ihriská, atď., a to prenajatím tohto priestoru. Najschodnejšia cesta je verejná obchodná súťaž. Poslanci s návrhom súhlasili, no jediný problém videl miestny ekonóm v tom, že by týmto krokom mohla MČ prísť o možné financie z predaja investorovi a že by z toho mohli vyplývať prípadné súdne spory.
Poslanci po krátkej diskusii jednohlasne schválili predložený návrh.

Bod č.11: Návrh termínov zasadnutia miestneho zastupiteľstva na rok 2017
Poslanci boli jednohlasne za predložený návrh o rokovacích termínoch na rok 2017. Zastupiteľstvá sa teda budú konať v dátumoch: 9. februára, 6. apríla, 22. júna, 21. septembra, 9. novembra, 19. decembra.

Bod č.12: NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava – Rusovce č. 1/2017 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj na území Mestskej časti Bratislava – Rusovce

Na čiastkach za poplatok za rozvoj sa spoločne dohodli starostovia všetkých mestských častí Bratislavy. Konkrétne, za stavby na bývanie 35€, za poľnohospodárske stavby 10€, za priemyselné stavby 25€, za stavby na ostatné podnikanie 35€ a za ostatné stavby 35€ na m2. Poslanci k návrhu v krátkosti diskutovali, pričom padol návrh, aby bol poplatok za priemyselné stavby, keďže tie najviac poškodzujú prírodu, dvihnutý taktiež na 35 eur za m2. Poslanci boli za tento návrh. Zástupca starostu navyše reagoval na výzvu p. Kalmára v tom zmysle, že financie budú musieť byť vždy viazané na presný účel ich využitia. Kontrolór navyše doplnil, že zákon definuje iba 6 položiek, na ktoré môžu byť viazané. Pri následnom hlasovaní o pôvodnom návrhu doplnenom o toto zvýšenie, boli všetci jednohlasne za.

Bod č.13: Správa o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra za rok 2016 vypracovaná s súlade so znením ustanovenia §18 f ods.1 písm. c) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

Správa bola schválená jednohlasne a bez diskusie. Priblížil ju p. kontrolór.

Bod č.14: Správa o výsledku finančnej kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení mestskej časti a interných predpisov Mestskej časti Bratislava – Rusovce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi pri uplatňovaní slobodného prístupu k informáciám v mestskej časti Bratislava – Rusovce v roku 2016

Správu, podľa ktorej MČ v daných úsekoch nemá pochybenia, priblížil p. Mráz a poslanci ju vzali jednohlasne na vedomie.

Bod č.15: Návrh na určenie p. Radovana Jenčíka ako oprávnenej osoby na výkon základnej finančnej a administratívnej kontroly

V tomto prípade ide o administratívnu formalitu, ktorá je potrebná pre zmenu zákona. Obecný právnik, p. Beracka, vec priblížil a poslanci boli za v počte hlasov sedem. P. Jenčík sa zdržal.

Bod č.16: Participatívny rozpočet 2017

Návrh administratívneho postupu pre participatívny rozpočet, ktorý iní poslanci navrhli a schválili na predchádzajúcom zastupiteľstve, predložili p. Tuleková a p. Kalmár. Išlo pritom o materiál prebratý z iných obcí, kde už takýto rozpočet existuje. Návrh priblížila p. Tuleková, na čo ako prvý reagoval p. Filaga, predseda Finančnej komisie. Tá návrh neodporúča schváliť, ale prepracovať ho. Dôvodov pritom našla hneď niekoľko, ako napríklad problematické zapojenie dobrovoľníkov vzhľadom na kvalitu prác a záruku, časové zosúladenie dobrovoľníkov navzájom a zosúladenie s dodávateľmi, reálnu ochotu pracovať na projekte po schválení projektu, atď. S návrhom sa nestotožnil ani p. Jenčík a p. Lošonský, ktorému prišlo nepochopiteľné, prečo predkladatelia návrh vopred nekonzultovali s Finančnou komisiou, ktorej členom p. Kalmár je. Predseda Finančnej komisie na to doplnil, že p. Kalmár sa rokovaní Finančnej komisie dlhodobo nezúčastňuje a touto cestou ho žiadal, aby si začal svoje povinnosti plniť. Do diskusie sa zapojil p. Kalmár, ktorý svoj nezáujem o účasť vo Finančnej komisii odôvodnil tým, že mu nevyhovuje spolupracovať s ostatnými členmi, ktorí ju tvoria a zároveň, keď prehodnotil svoj prínos pre Rusovce vo Finančnej komisii, tak usúdil, že najlepším riešením bude vzdanie sa členstva. To má v najbližšom čase predložiť na úrade aj oficiálne, teda písomne.
Po zdĺhavej diskusii sa poslanci zhodli v tom, že bude zorganizované pracovné stretnutie k participatívnemu rozpočtu, na ktorom spoločne určia presné kritériá, na základe ktorých bude tento nový systém fungovať. Predkladatelia preto predložený návrh stiahli z rokovania.

Bod č.17: Rôzne

Detské toalety

P. Tueková sa zaujímala o to, kedy budú opravené dve umývarky v škôlke. Zástupca starostu reagoval, že ak ide o takúto rozsiahlu opravu, tak tri týždne určite. P. Karácsony sa zapojil do debaty s tým, že on má informácie iba o dvoch pokazených detských záchodíkoch, a teda, že by nemalo ísť o žiadnu rozsiahlu či zdĺhavú rekonštrukciu.

Nádoby na kompost
P. Tuleková sa v mene obyvateľov zaujímala o detaily ohľadom povinnosti prihlásiť sa na odber kompostu. Zástupca starostu reagoval, že detailne bude informovať OLO, keďže ide o aktivitu magistrátu a MČ poskytne informácie v pripravovanom vydaní Rusovských novín.

Bod č.18: Interpelácie

Interpeláciu podali p. Repka (téma ZŠ a MŠ) a p. Kalmár (Zóna Sever).