Základná škola s materskou školou, Vývojová 228, Bratislava – Rusovce pozýva rodičov na ZÁPIS DO PRVÉHO ROČNÍKA školského roku 2017/2018, ktorý bude prebiehať v priestoroch školy:

7. apríla 2017 od 15:00 do 18:00 hodiny
8. apríla 2017 od 08:00 do 12:00 hodiny

Podľa platnej legislatívy sa zápisu s dieťaťom zúčastňuje zákonný zástupca, pričom pri zápise je potrebné predložiť:

– občiansky preukaz zákonného zástupcu,
– rodný list dieťaťa,
– v prípade zdravotne postihnutého dieťaťa, doklad o jeho zdravotnom postihnutí,
– ak malo dieťa odklad školskej dochádzky, doklad o odklade z minulého roku.

Milým prekvapením budú zvieratká zo Safari, ktoré budú budúcich školákov sprevádzať počas zápisu.