Pozývame na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 6. 4. 2017, od 16: 00 hod., v kultúrnej sále miestneho úradu.

Program:

1. 1a) Kontrola plnenia uznesení a informatívnych materiálov

1b) Ukončenie VOS na prenájom majetku vo vlastníctve MČ Bratislava – Rusovce, vypísaná v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a súvisiacich predpisov a na základe uznesenia č. 278 miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Rusovce zo dňa 9.2.2017

2. Návrh dodatku Štatútu hl. m. SR Bratislavy – o pôsobnosti mestských častí vykonávať funkciu procesného opatrovníka podľa Civilného sporového poriadku, Civilného mimo sporového poriadku a Správneho súdneho poriadku

3. Prenájom časti pozemkov registra C KN par. č. 622/1, 622/2 a pozemku registra C KN par. č. 622/4 v k. ú. Rusovce v celkovej výmere 141,5 m2 z majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a ods. 9 písm. c) ako prípad hodný osobitného zreteľa, pre účel príjazdovej komunikácie k pozemkom registra C KN par. č. 626/6 a 628/3

4. Prenájom nebytového priestoru v budove na Gerulatskej ul., stojacej na pozemku parc. č. 145/6 o celkovej výmere 228 m2 a časť priľahlého pozemku parc. č. 145/4 o výmere 126 m2, k. ú. Rusovce, ako prípad hodný osobitného zreteľa

5. Prenájom pozemku registra C KN par. č. 1320/7 – ostatná plocha vo výmere 2 600 m2 z majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a ods. 9 písm. c) ako prípad hodný osobitného zreteľa

6. Žiadosť o kúpu pozemkov registra C KN par. č. 1180/88 – záhrada vo výmere 237 m2, 1180/76 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m2, katastrálne územie Rusovce, v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. § 9a ods. 8 písm. b) v znení neskorších predpisov

7. Odpis nevymožiteľných pohľadávok z nájmu pozemkov

8. Návrh na pomenovanie novej ulice v Mestskej časti Bratislava- Rusovce

9. Správa z následnej finančnej kontroly plnenia opatrení na odstránenie nedostatkov z vykonanej kontroly evidencie spotreby pohonných látok, prevádzkovania zvereného majetku, obehu dokladov a zúčtovania hotovostných platieb , inventarizácie majetku, poistenia majetku a zodpovednosti za spôsobené škody pri výkone hlavnej činnosti č.06/10/2016

10. Informácia k postúpeniu sťažnosti spoločnosti Lotus Design, s.r.o, Schengenská 46/B, 851 10 Bratislava, vo veci schválenia uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Rusovce a stanovenia podmienok VOS na prenájom pozemku p.č.1320/7 k.ú. Rusovce na účel vytvorenia zelenej zóny na predmetnom pozemku z Magistrátu hl.m.SR Bratislavy

11. Rôzne

12. Interpelácie