MČ Bratislava - Rusovce vyhlasuje dňom 10. 4. 2017 verejnú obchodnú súťaž na predaj stavebného pozemku registra C KN par. č. 628/3 vo výmere 867 m2, katastrálne územie Rusovce. Pozemok je vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, zverený do správy MČ Bratislava - Rusovce. Súťaž potrvá do 31. 05. 2017. Minimálna kúpna cena je 133.345, - €. Podmienky súťaže si vyžiadajte na miestnom úrade MČ Bratislava - Rusovce, odd. správy nehnuteľného majetku alebo na tel. č. 02/68207031.