Miestni poslanci sa stretli na zasadaní zastupiteľstva aj v mesiaci jún, kedy stretnutie po celý čas viedol starosta Dušan Antoš. Neskôr sa dostavili p. Jenčík a p. Kalmár. Vopred ospravedlnený boli p. Opitz a p. Karácsony.

Bod č.1: Kontrola plnenia uznesení a informatívne materiály

Piati prítomní poslanci vzali správu na vedomie jednohlasne, bez diskusie.

Bod č.1A: Informácia o ukončení verejnej obchodnej súťaže na predaj pozemku registra C KN par. č. 628/3 – záhrada vo výmere 867 m2, katastrálne územie Rusovce

V úvode tohto bodu dorazil aj p. Jenčík. Prednosta priblížil, že obecný pozemok za bytovkou má konečne seriózneho záujemcu, víťaza verejnej obchodnej súťaže, do ktorej sa prihlásil ako jediný. Ten zároveň žiada do zmluvy zakomponovať aj svojho spoločníka, keďže záujemca o pozemok zistil, že sám nebude pri kúpe stačiť s financiami. Šiesti prítomní poslanci boli jednohlasne za predložený návrh.

Bod č.2: Schválenie účtovnej závierky spoločnosti ROT, s.r.o. za rok 2016

Poslankyňa Tuleková sa zaujímala o nedávne prevody pozemkov v rámci spoločnosti ROT. Starosta vysvetlil, že aktuálne je predložená minuloročná závierka a prevody budú súčasťou tej nasledujúcej. Následne ich teda predostrie. Poslanci boli jednohlasne za predložený návrh, a to v počte šesť.

Bod č.3: Schválenie účtovnej závierky spoločnosti ROT – Oproti kaštieľu, s.r.o. za rok 2016

Šiesti prítomní bod schválili bez diskusie, jednohlasne.

Bod č.4A (pôvodný bod č. 22): Súhlas na uzatvorenie Zmluvy o odplatnom prevode majetku spojená so Zmluvou o zriadení vecného bremena

Keďže poslanec Jenčík iba dočasne odbehol z prebiehajúceho mestského zastupiteľstva, tak bol bod, v rámci ktorého vyvinul značnú aktivitu, presunutý na úvod. V rámci úvodného slova vysvetlil, že ide o odpredaj vodárenskej infraštruktúry v oblasti Pieskový hon, na ktorej sa pracovalo približne osem rokov a ktorá je zrejme prvá svojho druhu v Bratislave. Doposiaľ sa totiž obdobné odpredaje realizovali za symbolické euro. No týmto odpredajom, ktorý by mal byť zmluvne uzavretý do septembra, naša mestská časť získa 280 tisíc eur. Odpredaj pochválil miestny kontrolór, p. Mráz, ktorý v minulosti pôsobil ako starosta inej mestskej časti a ktorý za obdobný predaj s BVS „bojoval“ takmer dve desiatky rokov, pričom sa mu nepodaril.
Starosta dodal, že až bude vec definitívne uzavretá, peniaze budú investované v rámci rozbehnutých projektov, ako je napríklad nadstavba nad jedálňou, za účelom rozšírenia kapacity ZŠ. Všetci šiesti prítomní poslanci boli napokon jednohlasne za.

Bod č.4: Informácia o novom logu Základnej školy s materskou školou Vývojová 228 Bratislava – Rusovce v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Rusovce

Riaditeľ ZŠ a MŠ predostrel víťazný návrh nového loga miestnej ZŠ a MŠ, ktoré bolo vybrané v rámci súťaže, do ktorej sa zapojilo 25 žiackych návrhov. Autorom víťazného loga je žiak Adam Recký z V. B. triedy, hlavnou myšlienkou je posolstvo malej školy s veľkým srdcom a pred zastupiteľstvom bolo odsúhlasené aj školskou radou. Poslanci vzali informáciu na vedomie jednohlasne.

Bod č.5: Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2017/2018 v Základnej škole s materskou školou Vývojová 228 Bratislava – Rusovce v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Rusovce

Úvodného slova sa chopil riaditeľ miestnej ZŠ a MŠ, ktorý stručne predostrel predložený materiál. V rámci neho uviedol aj počet aktuálne prijatých detí a opätovne upozornil, že treba riešiť rozšírenie kapacity ZŠ, ktorá v budúcich rokoch už nemusí stačiť. Aktuálne sa budú otvárať dve prvé triedy. Opätovne, po krátkej diskusii vzali šiesti poslanci bod jednohlasne na vedomie.

Bod č.6: Záverečný účet Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava – Rusovce za rok 2016

Opätovne sa úvodného slova ujal p. riaditeľ Kunst, pričom poslanci v počte šesť, boli následne jednohlasne za záverečný účet.

Bod č.7: Správa o čerpaní rozpočtu Ruseko m.p. za rok 2016

Na rokovanie dorazil p. Kalmár. Úvodného slova sa ujal riaditeľ m. p. Ruseko, v rámci ktorého stručne priblížil správu o rozpočte. Poslanci ju vzali na vedomie jednohlasne, v počte sedem.

Bod č.8: Návrh na spolufinancovanie projektu „Radšej odbornú učebňu ako liečebňu“

Starosta spolu s p. riaditeľom Kunstom predostreli návrh projektu na vybudovanie dvoch nových učební, v rámci ktorého by mala MČ spoluúčasť. Ide pritom o náročný projekt, vďaka ktorému môže byť pridelených až 40 tisíc eur (z nich musí spolufinancovať MČ 5 %) práve na vytvorenie učebne jazykovej (cca 10 tisíc eur) a učebne fyzikálnej (cca 30 tisíc eur). Všetci poslanci boli jednohlasne za tento návrh, a to v počte sedem.

Bod č.9: Návrh na schválenie dofinancovania miezd v školskej jedálni v ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava – Rusovce na rok 2017

Znovu p. riaditeľ Kunst vysvetlil, že vzhľadom na poddimenzovaný stav školskej jedálne, je nevyhnutné prijať do kuchyne ďalšie pracovné sily. Tie je ale problém zohnať, z dôvodu nízkej mzdy, ktorá sa určuje tabuľkovo. Preto riaditeľ spolu so starostom navrhli motivačné zvýšenie pre pracovníčky školskej jedálne, a to o 50 eur. Aspoň zatiaľ. Postupne je v záujme hľadať ďalšie prostriedky na navýšenie ich miezd. Poslanci boli jednohlasne za tento návrh.

Bod č.10: Záverečný účet MČ Bratislava – Rusovce za rok 2016

Záverečný účet priblížil miestny ekonóm, pričom poslanci boli následne jednohlasne za. V počte sedem.

Bod č.11: Zmena rozpočtu MČ na rok 2017

Opätovne návrh predostrel miestny ekonóm, p. Holúbek. Miestny kontrolór sa následne zaujímal o to, ako sa v rozpočte ráta s poplatkom za rozvoj. Ekonóm i starosta reagovali, že predbežne s týmito financiami nemožno rátať, keďže v prípade, že stavbár nezačne stavať, budú mu musieť byť vrátené. Plus sú ďalšie dôvody, pre ktoré s nimi nebude tak jednoduché okamžite narábať, ako spočiatku niektorí predpokladali. Po krátkej diskusii boli siedmi prítomní poslanci jednohlasne za predložený návrh.

Bod č.12: Prenájom časti pozemku registra C KN par. č. 984 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 178 m2 z majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a ods. 9 písm. c) ako prípad hodný osobitného zreteľa, pre účel okrasná záhrada

Bez diskusie, prenájom pozemku schválili poslanci v počte sedem, jednohlasne.

Bod č.13: Prenájom pozemku registra C KN par. číslo 783/10 – ostatná plocha vo výmere 172 m2 a časti pozemku registra C KN par. č. 783/1 – ostatná plocha vo výmere 8 m2 z majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a ods. 9 písm. c) ako prípad hodný osobitného zreteľa, pre účel okrasná záhrada a príjazdová cesta k tomuto pozemku (par. č. 783/10)

Rokovanie opustil p. Jenčík, ktorý sa musel vrátiť na rokovanie mestského zastupiteľstva. Aj ďalší prenájom pozemku schválili poslanci v počte šesť, čiže jednohlasne.

Bod č.14: Prenájom časti pozemku registra C KN par. číslo 93/5 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 38 m2 a par. číslo 93/8 – zastavané plochy a nádvoria o vo výmere 17 m2 z majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a ods. 9 písm. c) ako prípad hodný osobitného zreteľa, za účelom umožnenie vstupu z Gerulatskej ulice do rodinného domu vo vlastníctve žiadateľky a pre potreby obsluhy tohto rodinného domu

Bez diskusie, šiesti poslanci schválili prenájom pozemku jednohlasne.

Bod č.15: Prenájom časti pozemku registra C KN par. číslo 93/8 – zastavané plochy a nádvoria o vo výmere 31 m2 z majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a ods. 9 písm. c) ako prípad hodný osobitného zreteľa, pre účel vybudovania spevnených plôch a ich využívania ako prístup do budúcej novopostavenej materskej školy pri fare

Bez diskusie, šiesti poslanci schválili prenájom pozemku jednohlasne.

Bod č.16: Úprava výmery a s tým súvisiace platenie nájomného za pozemky v užívaní Slovenského zväzu záhradkárov 5 – 4, Rusovce, podľa Nájomnej zmluvy č. 18160095/2012 a jej Dodatku č. 1 k pozemkom registra C KN v zriadených záhradkárskych osadách vedených pod miestnym názvom „záhradkárska osada Za kláštorom, Za glóbusom a Za jasľami z celkovej výmery 10 531 m2 na výmeru 10 276 m2, katastrálne územie Rusovce

Bez diskusie, šiesti poslanci schválili formálnu úpravu výmery jednohlasne.

Bod č.17: Odpis nevymožiteľných pohľadávok z nájmu bytov ( Pupáková, Nagyová)

Odpis pohľadávok z rokov minulých, ktoré celkovo činia až cca 30 tisíc eur, priblížil p. prednosta. Podľa neho išlo o zanedbanie riešenia vymáhania dlžôb, pričom nie vo všetkých prípadoch bolo možné dopátrať sa ku komplexnej genéze prípadu. Starosta dodal, že zanedbanie bolo spôsobené nedôslednosťou predchádzajúceho právnika MČ, pána Radosu, s ktorým pre obdobné problémy mestská časť napokon ukončila spoluprácu. Prednosta doplnil, že v súčasnosti sa už zmluvy vystavujú tak, aby k obdobným problémom s nedoplatkami nedochádzalo. Po krátkej diskusii poslanci jednohlasne schválil predložený odpis.

Bod č.18: Odpis nevymožiteľných pohľadávok z nájmu bytov (Tariányová, Véghová)

Odpis nepriamo nadväzuje na bod predchádzajúci. V tomto prípade ide o čiastku cca 7 tisíc eur. Poslanci boli jednohlasne za.

Bod č.19: Správa o inventarizácii majetku k 31.12.2016 MČ Bratislava-Rusovce

Správu vzali poslanci v počte šesť jednohlasne na vedomie.

Bod č.20: Ročná správa o stave bytového fondu za rok 2016

Poslankyňa Tuleková sa zaujímala o sumu cca 15 tisíc eur, ktorá je naďalej vedená ako nedoplatky na nájomnom. Prednosta reagoval, že táto suma bola predchádzajúcim hlasovaním znížená o dané dlžoby. Zvyšná, zostatková čiastka, sa naďalej vymáha. Poslanci následne správu vzali jednohlasne na vedomie.

Bod č.21: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy ….. o starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Poslanci vzali návrh mestského VZN jednohlasne na vedomie, bez diskusie.

Bod č.22: Vyúčtovanie spoločného stavebného úradu so sídlom v MČ Bratislava – Rusovce za rok 2016

Bez diskusie boli šiesti prítomní poslanci za predložený bod.

Bod č.23: Komunitný plán sociálnych služieb mestskej časti Bratislava – Rusovce, programovacie obdobie 2017 – 2021

Poslankyňa Tuleková navrhla predložený plán, ktorý pre MČ vypracovala externá firma, stiahnuť z rokovania, pretože ho nepovažovala za adekvátne spracovaný na reálie Rusoviec. Navrhla k nemu zvolať pracovnú skupinu. Predsedkyňa sociálnej komisie, p. Vandrašeková, súhlasila s tým, že návrh bude v prerobenej forme predložený na ďalšom rokovaní. Starosta následne bod stiahol.

Bod č.24: Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na II. polrok 2017

Plán kontroly bol rozšírený o návrh p. Kalmára, ktorý žiada preveriť súčasné nájomné vzťahy MČ a nájomníkov. Poslanci boli v počte šesť jednohlasne za.

Bod č.25: Správa o výsledku následnej finančnej kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení mestskej časti a interných predpisov mestskej časti Bratislava – Rusovce a kontrola plnenia prijatých opatrení na odstránenie zistených nedostatkov v ZŠ s MŠ, Vývojová 228, pri procesoch verejného obstarávania tovarov, prác a služieb vyplývajúcich z prerokovanej Správy z následnej finančnej kontroly č. 04/03/2016

Piati prítomní poslanci (p. Tuleková bola dočasne neprítomná), vzali návrh jednohlasne na vedomie po tom, ako pán kontrolór priblížil, že výsledky kontroly boli v poriadku.

Bod č.26: Správa z kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení mestskej časti a interných predpisov mestskej časti Bratislava – Rusovce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi pri efektívnom, hospodárnom, účelovom a účinnom nakladaní s verejnými prostriedkami v oblasti sociálnych služieb zabezpečovaných mestskou časťou v rozpočtovom roku 2016

Správu opätovne priblížil p. Mráz, ktorý našiel drobné nezrovnalosti a navrhol ich riešenia. Poslanci vzali následne správu na vedomie jednohlasne.

Bod č.27: Správa z vykonanej kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov s dôrazom na hospodárnosť, efektívnosť a účelovosť vynakladania verejných finančných prostriedkov a procesov verejného obstarávania pri obstarávaní tovarov, prác a služieb počas roka 2016 , kontrola dodržiavania slobodného prístupu k informáciám a ochrany osobných údajov pri sprístupňovaní informácií na miestnom úrade mestskej časti Bratislava- Rusovce v súlade s prijatým Plánom kontrolnej činnosti pre I. polrok 2017

Aj v tomto prípade boli nájdené chyby, no iba drobné, a tie už boli následnej aj napravené. Poslanci vzali aj tretiu správu jednohlasne na vedomie.

Bod č.28: Návrh na priznanie odmeny miestnemu kontrolórovi MČ Bratislava-Rusovce za I. polrok roku 2017

Prácu a zásluhy pána kontrolóra priblížil p. starosta, ktorý mu navrhol odmenu vo výške 30 %. Poslanci v počte šesť jednohlasne schválili tento návrh.

Bod č.29: Návrh na priznanie odmeny zástupcovi starostu MČ Bratislava-Rusovce za I. polrok roku 2017

Aj v tomto prípade sa ujal úvodného slova p. starosta. Ten spresnil, že okrem bežného zastupovania a pôsobenia na úrade, sa p. Jenčík tiež aktívne zapája do diania v dedine. V neposlednom rade mal momentálne zásluhu na odpredaji majetku BVS, z ktorého bude mať MČ príjem. A tiež na pokračovaní opráv chodníkov na Balkánskej ulici. Štyria poslanci boli za návrh vyplatenia odmien zástupcovi vo výške 50 %. Poslankyňa Tuleková a p. Kalmár sa zdržali.

Bod č.30: Rôzne

 

Nový člen Finančnej komisie
Keďže p. Kalmár sa ďalej odmietol zapájať do aktivít Finančnej komisie, p. Lošonský navrhol nahradiť ho p. Opitzom, ktorý o toto členstvo prejavil záujem. Všetci prítomní boli jednohlasne za.

Participatívny rozpočet
Starosta navrhol pracovné stretnutie poslancov v termíne 18. 7. 2017, za účelom uzavretia znenia návrhu participatívneho rozpočtu.

Neprijatá školáčka
Pred zastupiteľstvo prišla na podnet p. Henčelovej miestna obyvateľka, ktorá žiada o prijatie jej dcéry do štvrtého ročníka po tom, ako ju vylúčili zo špeciálnej školy. Podľa slov p. Lošonského (člena RŠ), pritom pani Kirchner vystúpila už aj na rade školy, kde členom riaditeľ ZŠ a MŠ komplexne vysvetlil, ako sa problém snažil riešiť, prečo dieťa z kapacitných dôvodov nie je možné momentálne prijať a že ako jediné riešenie vidí tú možnosť, ak sa prihovorí u riaditeľky jarovskej školy. To ale p. Kirchner odmietla.
Poslankyňa Tuleková žiadala starostu, aby vec riešil on, na čo p. Antoš reagoval, že o probléme nič nevie, potrebuje si ho najskôr naštudovať a aj tak je prijímanie žiakov plne v kompetencii riaditeľa školy a nie starostu. Navyše zdôraznil, že je bezpredmetné sa o veci baviť v neprítomnosti p. riaditeľa, keďže vec nie je možné komplexne posúdiť. Pani Tuleková predostrela zákonné riešenie, ktorým je otvorenie novej triedy, aj keď nie je kde, obec na to nemá prostriedky a v triede by bola iba táto jediná žiačka.
Starosta diskusiu uzavrel tým, že sa musí stretnúť s pánom Kunstom a pani Kirchner, aby vedeli spoločne hľadať riešenie.

Bod č.31: Interpelácie

Interpelácie nepodal žiaden poslanec.