Participatívneho rozpočtu, ktorými sa bude obec riadiť. Rokovanie po celý čas viedol starosta a prítomní boli všetci poslanci.

Bod č.1: Participatívny rozpočet

Keďže predchádzajúci návrh Participatívneho rozpočtu bol zbytočne komplikovaný a nedotiahnutý, poslanci jednohlasne schválili nový návrh stanov Participatívneho rozpočtu, ktorý predložila p. Vandrašeková. Tento návrh, na rozdiel od predchádzajúceho, pritom mali poslanci možnosť pripomienkovať vopred, na pracovnom stretnutí a formálne úpravy doň zapracovali aj členovia Finančnej komisie. Schválené znenie je nasledovné:

Participatívny rozpočet

Poslanci Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Rusovce sa v decembri 2016 vzdali svojich odmien. Rozhodli sa pridať podporovaným OZ 4000 Eur priamo a 3000 Eur vyčlenili na participatívny rozpočet. Na ďalšom rokovaní zastupiteľstva bolo odsúhlasených 300 Eur pre OZ Slopak, následkom čoho na participatívny rozpočet zostáva 2700 Eur.
MČ Rusovce bude v tomto roku prvýkrát implementovať participatívny rozpočet, preto je snaha začať s čo najjednoduchším spôsobom vyberania projektov a ich realizáciou a do budúcna zužitkovať skúsenosti či podnety z tohto procesu do tvorenia podmienok participatívneho rozpočtu na ďalšie roky.
Projekty, ktoré vyberú občania v hlasovaní, MČ Bratislava – Rusovce. Zjednoduší sa účtovanie, kontrola vynaložených prostriedkov i celková administratíva.

Podmienky:
Projekt do participatívneho rozpočtu môže podať iba obyvateľ Rusoviec, skupina občanov Rusoviec, alebo občianske združenie so sídlom na území Rusoviec. Projekt sa môže realizovať výhradne na území katastrálneho územia Rusovce a projekt má mať verejnoprospešný charakter. Realizácia projektu bude v kompetencii mestskej časti a v súlade so zákonmi a predpismi, podľa ktorých sa riadi MČ (napr. by nemalo ísť o zveľaďovanie cudzieho majetku, atď.). Podnety, ktoré nespadajú do kompetencií MČ, sa spracujú a môžu sa využiť pri komunikácii s kompetentnými inštitúciami.

Návrh projektu musí obsahovať:

  1. A) meno, priezvisko, resp. názov navrhovateľa, adresu, telefonický a emailový kontakt,
  2. B) názov projektu a stručný popis projektu,
  3. C) predpokladaný položkovitý rozpočet projektu,
  4. D) návrh rozsahu dobrovoľníckej činnosti
  5. E) presné miesto realizácie projektu

Postup:               

1) Príprava

Informovanie občanov o možnosti podávania projektov do participatívneho rozpočtu (web MČ, Facebook, informácia v obecných novinách). Vzhľadom na to, že participatívny rozpočet je v Rusovciach prvýkrát počas obdobia prázdnin, bude poskytnutý dlhší čas na podávanie projektov. V roku 2017 to bude celý mesiac august (termín sa zladí s vyjdením Rusovských novín, kde bude uverejnená výzva na predkladanie projektov).

2) Výber projektov na verejné hlasovanie

MČ (pracovná skupina) vyhodnotí podané projekty z hľadiska realizovateľnosti a súladu so zákonom o samosprávach a navrhne projekty, ktoré posunie po schválení miestnym zastupiteľstvom na hlasovanie verejnosti.
MÚ navrhne 1-3 vlastné projekty (podľa počtu podaných projektov) na hlasovanie verejnosti.
Bude zriadená pracovná skupina, ktorá bude zložená zo zamestnancov MČ (úradu), poslancov, prípadne verejnosti, pričom bude zbierať poznatky z celého procesu a bude mať poradný hlas pri výbere projektov, ktoré budú pokračovať na hlasovanie verejnosti. Skupina bude mať 5 členov. Miestne zastupiteľstvo schváli členov skupiny na návrh starostu MČ. MČ pripraví podmienky na internetové hlasovanie (formulár na vlastnej webovej stránke) a formulár na osobné hlasovanie do urny na úrade.

3)Verejné prerokovanie

Projekty vybrané na hlasovanie verejnosti by boli prezentované na verejnej prezentácii, kde by dostal priestor každý navrhovateľ, aby mohol projekt odprezentovať aj pred verejnosťou (kvôli šetreniu času môže byť termín po zastupiteľstve). Aj na verejnom prerokovaní bude môcť verejnosť hlasovať pomocou pripraveného hlasovacieho lístka.

4) Hlasovanie

Hlasovanie nebude anonymné. Hlasovať bude možné pomocou hlasovacieho lístka priamo na úrade, cez internet na webovej stránke MČ, prípadne na verejnom prerokovaní. Pri hlasovaní bude potrebné vyplniť: meno, priezvisko, bydlisko a prípadne email alebo telefonický kontakt. Na hlasovanie bude vyčlenený čas minimálne dvoch týždňov.
Pri hlasovaní sa uplatňuje “váha hlasov”. Hlasy pri prerokovaní alebo tie osobné, budú mať 2x väčšiu váhu v porovnaní s internetovým hlasom.

Vyhodnotenie hlasovania
Pracovná skupina skontroluje hlasy a vyradí duplicitné hlasovania (má pritom možnosť osloviť občana, ktorý hlas preferuje /ak by hlasoval aj cez internet, aj osobne/, alebo či je naozaj platný, keby sa líšili obsahom. Iné duplicitné hlasy nebude brať do úvahy. Vzhľadom na váhu hlasu sa pri duplicitnom hlasovaní započíta hlas s väčšou váhou.
Pracovná skupina určí poradie projektov a predloží ich návrhy na zastupiteľstvo na prerokovanie a následné schválenie.
Keďže sa počíta len s projektmi, ktoré bude realizovať MČ, tak práve MČ sa rozhodne, koľko projektov sa vyberie, prípadne zváži, či vie navýšiť prostriedky z rozpočtu na realizáciu viacerých projektov.
Celý návrh časového harmonogramu participatívneho rozpočtu pripraví MÚ s ohľadom na čo najdlhší možný čas pre verejnosť, na prípravu projektov a na hlasovanie tak, aby sa projekty stihli zrealizovať (výberové konania, atď.).

Predbežný časový harmonogram:

1. Príprava a podávanie projektov: od.27.7.2017 mimoriadne zastupiteľstvo – do

8.9.2017

2. Výber projektov: 11.9.2017

3. Verejné prerokovanie: 21.9.2017 riadne zastupiteľstvo

4. Hlasovanie: 11.9.2017 – 29.9.2017 koniec

5. Vyhodnotenie hlasovania: 2.10. – 6.10.2017

Bod č.2: Doplnenie tretieho kupujúceho k pozemku s par. č. 628/3, ktorý bol predaný prostredníctvom VOS

Poslanci prijali formálne doplnenie tretieho spoločníka do kúpno predajnej zmluvy jednohlasne a bez diskusie, v počte 9.

Bod č.3: Rôzne

Komisia

V doplňujúcom bode poslanci vytvorili pracovnú skupinu pozostávajúcu z obyvateľov, poslancov a zástupcov úradu, ktorá bude vyberať spomedzi predložených projektov a tie následne predloží miestnemu zastupiteľstvu. Komisia bola navrhnutá a jednohlasne schválená v zložení: p. Kubicová, p. Kalmár, p. Opitz, p. Liszkay a p. Kubánka.