Septembrové rokovanie z dňa 21.9., po celý čas viedol zástupca starostu Radovan Jenčík, keďže starosta Dušan Antoš bol ospravedlnený. Z poslancov bol ospravedlnený p. Peter Horváth. 

Bod č.1: Kontrola plnenia uznesení a informatívne materiály
Kontrolu vzali poslanci jednohlasne na vedomie, v počte osem.

Bod č.2: ZŠ – čerpanie rozpočtu od 1 – 6/2017
Čerpanie rozpočtu priblížil p. riaditeľ Kunst. Bez diskusie boli všetci prítomní poslanci za.

Bod č.3ZŠ – Zmena rozpočtu, rozpočtové opatrenia
Opätovne materiál priblížil riaditeľ ZŠ a MŠ. Po krátkej diskusii vzali ôsmi poslanci návrh jednohlasne na vedomie.

Bod č.3A: Návrh na spolufinancovanie projektu telocvične
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznámilo, že z rozpočtu kapitoly ministerstva na rok 2017 vyčlenilo finančné prostriedky na projekt zameraný na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017. Riaditeľ Kunst priblížil, že naša základná škola môže vďaka tomuto projektu získať 44 tisíc eur na rekonštrukciu telocvične. Jedinou povinnosťou je finančná spoluúčasť obce, čo pri 15%-tách predstavuje sumu 6600 eur. Aj keď je minimálna spoluúčasť 10%, p. riaditeľ i miestny kontrolór sa zhodli, že je vyššia pravdepodobnosť získania príspevku pre tie obce, ktoré sa budú spolupodieľať od 15%. O percentuálnu výšku sa zaujímala p. Tuleková a o spodrobnenie rekonštrukčných prác p. Kalmár. Riaditeľ reagoval, že návrh vznikol v časovej tiesni, a tak zrejme preto neboli v dôvodovej správe špecifikované detaily. Pošle ju dodatočne. Zrejme sa ale z financií opraví podlaha, okná a ak zvýši, tak ďalšie nevyhnutnosti. Poslanec Lošonský ocenil prácu riaditeľa a jeho snahu informovať a komunikovať so zastupiteľstvom, čo pri jeho predchodkyni Bičanovej neexistovalo. Po krátkej diskusii boli ôsmi prítomní poslanci za.

Bod č.4: Správa o čerpaní rozpočtu m. p. Ruseko k 30.6.2017
Riaditeľ Ruseka čerpal riadnu dovolenku, a tak bol materiál vzatý na vedomie bez úvodného slova, bez diskusie, jednohlasne.

Bod č.5: Plnenie rozpočtu MČ Bratislava – Rusovce na rok 2017 k 30.6.2017 a monitorovacia správa
Rozpočet stručne priblížil miestny ekonóm. Poslanci ho v počte osem vzali jednohlasne na vedomie.

Bod č.6: Zmena rozpočtu MČ BA – Rusovce
Taktiež zmenu rozpočtu priblížil miestny ekonóm. Poslanci boli v počte osem jednohlasne za.

Bod č.7: Prenájom pozemku registra E KN parc. č. 3330/1 a časti pozemku registra C KN parc. č. 1115/1 od Železníc Slovenskej republiky, Bratislava
Prednosta úradu priblížil, že dôvodom prenájmu predmetných pozemkov je investičný zámer MČ Bratislava-Rusovce a žiadosť o nenávratný finančný príspevok, na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy). Názov projektu je Revitalizácia autobusového otočiska a vybudovanie cyklotrasy a prepojenie Gaštanovej aleje s cyklotrasou Eurovelom 6. Zástupca starostu doplnil, že vďaka tomuto projektu dôjde k zokruhovaniu cyklotrasy na Kovácsovej ulici a Gaštanovej aleji. Ročne bude stáť obec tento prenájom cca 300 eur. Poslanci boli jednohlasne za, v počte osem.

Bod č.8: Prenájom pozemku registra C KN par. číslo 752 – záhrada vo výmere 792 m2, katastrálne územie Rusovce z majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a ods. 9 písm. c) ako prípad hodný osobitného zreteľa, pre účel hospodárska a okrasná záhrada
Poslankyňa Tuleková navrhla, či by nebolo efektívnejšie tento a obdobné pozemky, ktoré sú obecné a v dlhodobých nájmoch rusovských rodín, prenajímať radšej formou verejnej obchodnej súťaže. Podľa nej si užívatelia môžu formou vecného bremena zvýšiť hodnotu vlastných pozemkov. Poslanec Lošonský kolegyni oponoval s tým, že pri tomto type pozemkov ide v drvivej väčšine o ťažko prístupné pozemky, na ktoré majú prístup iba ich užívatelia, čo sú majitelia pred nimi stojacich pozemkov. Druhým faktom je, že dané rodiny zväčša tieto pozemky užívajú a obhospodarujú už desiatky rokov, generačne, preto by bolo nefér, teraz im túto možnosť vziať. Poslanci boli následne za pôvodne predložený návrh jednohlasne, v počte osem.

Bod č.9: Predĺženie nájomnej zmluvy č. 18160111/2012 k pozemku registra C KN par. číslo 418 – záhrada vo výmere 216 m2, katastrálne územie Rusovce, ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a ods. 9 písm. c) pre účely záhrada
Za obdobný prípad dlhodobého prenájmu obecného pozemku, na dobu 5 rokov, boli všetci prítomní poslanci, teda v počte osem.

Bod č.10: Prenájom nebytového priestoru v administratívnej budove na Balkánskej ul. 102, ako prípad hodný osobitného zreteľa- spoločnosť Real – Tip, s. r. o.
Prenájom priestorov poslanci schválili jednohlasne, v počte osem.

Bod č.11: Prijatie daru, nehnuteľného majetku – pozemkov v bývalej záhradkárskej osade, Colnícka ulica, do vlastníctva MČ Bratislava – Rusovce. Ide o pozemky registra C KN par. č. 390/345 – záhrada s výmerou 9 m2 a pozemku par. číslo 390/348 – záhrada vo výmere 9 m2 v podiele 1/1 k celku a uzatvorenie Zmluvy o budúcej darovacej zmluve na pozemky registra C KN par. č. 390/41 – ostatná plocha s výmerou 248 m2, par. č. 390/113 – ostatná plocha s výmerou 331 m2, par. č. 390/160 – ostatná plocha s výmerou 360 m2, par. č. 390/201 – ostatná plocha s výmerou 202 m2 a pozemku par. č. 390/74 – ostatná plocha s výmerou 271 m2 v podiele 2/96 k celku
Darovanie pozemkov súkromných vlastníkov v prospech Mestskej časti Bratislava-Rusovce, v lokalite bývalej záhradkárskej osady na Colníckej ul., je zdôvodnené územným plánom hlavného mesta Bratislavy 2007, v ktorom je celá táto lokalita určená na málo podlažnú bytovú zástavbu rodinnými domami. V nadväznosti na možnú budúcu výstavbu je nevyhnutné zabezpečiť potrebnú šírku komunikácie podľa STN, pre vstup na jednotlivé pozemky. Šírka terajšej komunikácie nie je dostatočná a je potrebné jej rozšírenie. Ôsmi poslanci boli jednohlasne za, bez diskusie.

Bod č.12: Prijatie daru, nehnuteľného majetku – pozemkov v bývalej záhradkárskej osade Colnícka ulica, do vlastníctva MČ Bratislava – Rusovce. Ide o pozemky registra C KN par. č. 390/311 – záhrada s výmerou 10 m2 a pozemok par. číslo 390/307 – záhrada vo výmere 10 m2 v podiele 1/1 k celku a uzatvorenie Zmluvy o budúcej darovacej zmluve za účelom darovania podielov na pozemkoch registra C KN par. č. 390/41 – ostatná plocha s výmerou 248 m2, par. č. 390/113 – ostatná plocha s výmerou 331 m2, par. č. 390/160 – ostatná plocha s výmerou 360 m2, par. č. 390/201 – ostatná plocha s výmerou 202 m2 a par. č. 390/74 – ostatná plocha s výmerou 271 m2 v podiel 2/96 k celku
Rovnaký prípad darovania, ako v predchádzajúcom bode. Poslanci boli bez diskusie za, v počte osem.

Bod č.13: Žiadosť o premiestnenie reklamnej tabuľu a s tým súvisiacu zámenu časti pozemku registra C KN par. č. 88/2 ostatná plocha vo výmere 3 m2 za časť pozemku registra C KN par. č. 89/1 – ostatná plocha vo výmere 3 m2, katastrálne územie Rusovce vo vlastníctve Hl. mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava – Rusovce v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a ods. 9 písm. c) ako prípad hodný osobitného zreteľa
Poslanci premiestnenie tabule schválili jednohlasne, v počte osem, a to bez diskusie.

Bod č.14: Participatívny rozpočet
Za miestny úrad vyjadrila p. Kubicová spokojnosť so zakúpeným hlasovacím systémom, ktorý funguje bezproblémovo. Do dňa, kedy sa konalo zastupiteľstvo, hlasovalo za predložené návrhy v rámci participatívneho rozpočtu viac, ako 50 obyvateľov.

Bod č.15: Rôzne

Hudba z pohostinstva
O slovo požiadal obyvateľ Türk (možnosť vyjadriť sa, mu schválili šiesti poslanci, p. Karácsony a p. Filaga sa zdržali), ktorý sa počas leta sťažoval (zrejme) na nadmernú hlučnosť šíriacu sa z pohostinstva Pod stodolou. Zrejme preto, lebo jeho sťažnosť bola na úrad predložená príliš obšírnou a nejasnou formou, resp. formuláciou problému, v rámci ktorej obyvateľ predovšetkým osočoval starostu obce z nekonania, keďže je spoluvlastníkom danej nehnuteľnosti. Hudobnú produkciu má pritom na starosti súčasný prenajímateľ pohostinstva. Pán Türk sa aktuálne sťažoval, že úrad jeho sťažnosť neriešil, keďže ju vyhodnotil ako priestupok, a ten musia riešiť iné kompetentné orgány. Miestny právnik a prednosta úradu, p. Beracka, sa snažil sťažovateľovi na základe faktov a znení zákonov vysvetliť, prečo bola vec vyhodnotená ako priestupok, a teda úradníci nie sú kompetentní ju riešiť. Taktiež p. Beracka dodal, že nie je v nikoho záujme rušiť v Rusovciach nočný pokoj či inak hlukom znehodnocovať obyvateľom život. Preto je možnosť riešiť vec súdnou cestou, alebo na úvod pravidelným meraním hluku, čo stojí v každom jednom prípade niekoľko stoviek eur, a preto takéto drahé merania nemôžu ísť z rozpočtu obce. Do diskusie sa zapojil aj p. Jenčík. Debatu uzavrel miestny kontrolór, ktorý sťažovateľovi prisľúbil, že jeho sťažnosť prešetrí, či bola vyhodnotená správne.

Otočenie jednosmerných ulíc na Kovácsovej
Tému otvorila p. Tuleková, ktorá má záujem odporúčať sťažujúcich sa obyvateľov na prednesu Stavebno – bytovej komisie. Predseda, p. Lošonský, p. Tulekovú požiadal, aby neúkolovala ostatných poslancov, zatiaľ čo sama omietla viesť akúkoľvek komisiu. Občania podľa neho veľmi dobre vedia, kam a na koho sa obrátiť v prípade sťažností. Do debaty sa zapojil aj p. Glazer – Opitz, ktorý doplnil, že sťažujúci sa obyvatelia, sa pokojne môžu obrátiť aj priamo na neho, keďže on bol hlavným iniciátorom otočenia „jednosmeriek“ a bojoval za túto zmenu viac, ako dva roky. Poslankyňa Tuleková sa stotožňuje so sťažnosťami obyvateľov, keďže vraj nemala vedomie o tom, k akej konkrétnej zmene dopravy na Kovácsovej ulici dôjde. Na to jej oponovali p. Lošonský a p. Glazer – Opitz, ktorý zdôraznil, že o otočenie jednosmerných ulíc žiadal ako obyvateľ Kovácsovej ulice a za zvyšných obyvateľov tejto ulice, cca dva roky, pričom sa na vývoj riešenia podrobne pýtal v bode rôzne počas takmer každého jedného zastupiteľstva, po dobu dvoch rokov. Existujú o tom aj záznamy. Zároveň p. Opitz vysvetlil, že touto zmenou dopravy nebol braný ohľad na vodičov, ale na obyvateľov Kovácsovej ulice a ich bezpečnosť. Hlavným problémom boli totiž práve šoféri či mamičky, ktoré ráno viezli deti do školy a škôlky namiesto hlavnej ulice, cez Kovácsovú, pričom nedodržiavali predpísanú rýchlosť a nebrali ohľad na peších. Vznikali tam časté a život ohrozujúce situácie, preto tamojší obyvatelia odmietajú, aby si šoféri robili z „ich“ ulice cestu prvej triedy.
Poslane Jenčík doplnil, že spúšťačom súčasných sťažností je lenivosť a pohodlnosť šoférov, ktorí si neprivstanú skôr a deti vozia do školy a škôlky na poslednú chvíľu. Preto, keď majú potom prechádzať obcou o 10 či 15 minút dlhšie, sťažujú sa. Podľa zástupcu starostu je ale problém najmä v ľuďoch, ktorí nežijú na Kovácsovej, sú bezohľadní voči ostatným obyvateľom a zaujíma ich len vlastný komfort.

Bod č.16: Interpelácie
Interpelácie neboli podané žiadne.

Projekty Participatívneho rozpočtu
Po skončení rokovania predstavili predkladatelia návrhov do Participatívneho rozpočtu, svoje projekty. Poslanec Lošonský a zároveň predseda OZ Rusovčan, predstavil projekty združenia – osadenie šmykľavky na detskom ihrisku oproti požiarnej zbrojnici a vybudovanie náučných kŕmidiel pre vtáky v okolí ZŠ a MŠ. Pani Kubicová za úrad priblížila projekt osadenia lavičiek v parčíku na Balkánskej ulici a osadenie smetných košov na Kovácsovej. Ďalej priblížila projekt obnovy trhov a osadenie lavičiek na náučnom chodníku. Obyvateľka Winter predložila návrh doplnenia a oplotenia stojísk kontajnerov, v rámci ktorého by mali byť obyvatelia aj vzdelávaní o tom, prečo treba triediť odpad.