Poslanci sa stretli aj 30. 10. 2017, a to kvôli prerokovaniu dvoch aktuálnych tém. Ospravedlnený bol p. Kalmár a zasadanie po celý čas viedol starosta Dušan Antoš.

 

Bod č.1: Návrh na zmenu textovej časti uznesenia č. 303 zo dňa 29.6.2017 spolufinancovanie projektu „Radšej odbornú učebňu ako liečebňu“, označeného kódom IROP-P02SC222-2016-13
Na predchádzajúcom zastupiteľstve poslanci odsúhlasili prípadné spolufinancovanie dotačného projektu, v rámci ktorého by bolo možné vybudovať učebňu. Riaditeľ ZŠ a MŠ upresnil, že naša žiadosť prešla troma výberovými kolami, no napokon bola zo súťaže o dotáciu vyradená, kvôli nevysporiadaným pozemkom pod budovou ZŠ. Žiadosť preto bolo potrebné prepracovať, aby sme sa o dotáciu mohli uchádzať znovu. Ôsmi prítomní poslanci boli za. 

Bod č.2: Vyhodnotenie projektu Participatívneho rozpočtu Mestskej časti Bratislava- Rusovce na rok 2017
Vzhľadom na to, že sa blíži koniec roka a výsledky Participatívneho rozpočtu sú známe, predložila MČ na rokovanie návrh ohľadom realizácie víťazného projektu – osadenia šmykľavky na detskom ihrisku pred požiarnou zbrojnicou.
Prednosta MÚ uviedol, že MČ už pre časovú tieseň vypracovala nezáväzné verejné obstarávanie, v rámci ktorého sa ukázalo, aké sú reálne sumy tohto projektu. Keďže nejde o prvok na domáce účely, ale prvok bude zadovážený mestskou časťou, tak musí spĺňať viaceré bezpečnostné kritériá a musí byť certifikovaný. To zvyšuje cenu šmykľavky, ktorá sa začína pri čiastke cca 1800 eur, plus cena práce k tomu. Z toho dôvodu starosta doplnil, že určité práce zrealizuje Ruseko, aby sme sa vošli do celkového Participatívneho rozpočtu 2300 eur.
Poslanci dlhší čas diskutovali aj o tom, ak by sa podarilo nejakú sumu ušetriť, či ju presunúť do budúcoročného Participatívneho rozpočtu, alebo p. Lošonský navrhol ušetrené peniaze minúť ešte v tomto roku, a to na časť zo súťažného projektu, ktorý skončil na druhom mieste.
Pani Kubicová z MÚ doplnila, že až súčasná prax ukázala, aká náročná bude práca na Participatívnom rozpočte, respektíve pri následnom vyhodnocovaní víťazných projektov a riešení ich realizácie. Poslanec Jenčík dodal, že práve z toho dôvodu budú musieť ľudia predkladať súťažné návrhy s čo najpresnejšou kalkuláciou, aby nenastala situácia, kedy bude predkladaný projekt odhadovaný na 2500 eur, no pri následnom verejnom obstarávaní sa ukáže, že jeho reálna suma bude 10 a viac tisíc.
Poslanci po krátkej diskusii hlasovali jednohlasne, v počte osem.