Zasadanie MZ dňa 9.11. po celý čas viedol starosta Dušan Antoš, ktorý na úvod poprehadzoval poradie viacerých rokovacích bodov. Bod číslo 16 z rokovania vypustil úplne. Ospravedlnený bol p. Jozef Karácsony.

Bod č.1: Kontrola plnenia uznesení a informatívne materiály 
Kontrolu vzali poslanci jednohlasne na vedomie, v počte osem.

Bod č.2: Poslanecký návrh na zmeny dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – článok 91 písmeno b) – rozpočtové určenie príjmov Bratislavy a mestských častí
Problematiku financovania Rusoviec, a teda malých mestských častí, v úvode priblížil náš mestský poslanec Radovan Jenčík. Každoročne sme totiž odkázaní na získanie financií z takzvanej solidarity veľkých mestských častí voči malým, pričom bez týchto financií by naša MČ „neprežila“, no primátor danú tému riešiť odmieta a na konci každého roka musíme o tieto prostriedky bojovať, keďže sú snahy malé mestské časti o ne pripraviť. Vznikla preto iniciatíva, na čele ktorej stojí poslanec Petržalky, p. Ján Hrčka, ktorý predložil návrh nového prerozdeľovania peňazí v meste, pričom tento by bol spravodlivejší a dalo by sa s ním pracovať aj do budúcna tak, aby možno Rusovce získavali viac prostriedkov, ako doteraz. No najmä, tieto peniaze z mesta, o ktoré každoročne musíme bojovať, by sme mali konečne garantované. Na rokovanie dorazil na pozvanie p. Radovana Jenčíka aj samotný predkladateľ nového návrhu, pričom svoj návrh zastupiteľstvu podrobne vysvetlil. Do debaty sa zapojil aj miestny ekonóm a kvitovali ho viacerí poslanci. Následne hlasovali všetci ôsmi prítomní za prijatie tohto návrhu.

Bod č.2a: Predĺženie nájomnej zmluvy č. 18160012/2004 na prenájom pozemku registra C KN par. číslo 145/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 66 m2 a pozemku registra C KN par. č. 145/4 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 40 m2 z majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a ods. 9 písm. c) ako prípad hodný osobitného zreteľa, za účelom podnikateľskej činnosti – prevádzkovanie kaderníckeho salónu Venuša. Pozemok par. číslo 145/4 slúži ako prístupová cesta na údržbu objektu postaveného na pozemku par. č. 145/3, súpisné číslo 742 a ako vstupu do tohto objektu v ktorom je umiestnená prevádzka kaderníctva Venuša. Stavbu so súpisným číslom 742 má p. Anna Keszeiová vo svojom vlastníctve
Bez väčšej diskusie boli sedmi prítomní za predložený návrh. Poslanec Jenčík bol dočasne neprítomný.

Bod č.2b: Správa č. 06/11/2017 z kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov mestskej časti Bratislava- Rusovce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi pri efektívnom, hospodárnom, účelovom a účinnom nakladaní s verejnými prostriedkami v oblasti preneseného výkonu štátnej správy na úseku územného konania a stavebného poriadku
Správu predostrel miestny kontrolór, ktorý podotkol, že našiel iba pár malých nezrovnalostí, ktoré sa dali medzičasom do poriadku. Siedmi prítomní vzali materiál jednohlasne na vedomie. P. Jenčík bol stále neprítomný.

Bod č.2c: Zmena rozpočtu- rozpočtové opatrenia
Zmenu rozpočtu priblížil miestny ekonóm. Bez väčšej diskusie boli ôsmi prítomní za.

Bod č.3: Zrušenie VZN č. 6/2009, 3/2010, 1/2014 a 5/2014 všetky o vyhradení plochy na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane vo voľbách do orgánov samosprávy obcí v mestskej časti Bratislava – Rusovce podľa zákona č. 346/1990 Zb. v znení neskorších predpisov
Starosta uviedol, že ide len o formalitu po konci volieb. Poslanci boli jednohlasne za zrušenie plôch. V počte osem.

Bod č.4: Poskytnutie finančného príspevku pre dôchodcov (jubilantov) nad 70 rokov vrátane
Za poskytnutie príspevku vo výške 5 eur boli všetci poslanci jednohlasne, v počte osem.

Bod č.5: Poskytnutie vianočného finančného príspevku pre dôchodcov nad 70 rokov vrátane
Za poskytnutie príspevku vo výške 14 eur boli všetci poslanci jednohlasne, v počte osem.

Bod č.6: Uzatvorenie dodatku k nájomnej zmluve č. 18160002/2015 (p. Peter Bugár) na zmenu výmery prenajatých pozemkov ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, z dôvodu neúmyselného záberu tejto plochy pri realizácii oplotenia pozemku
Za dodatok k zmluve boli ôsmi prítomní jednohlasne za.

Bod č.7: Prenájom pozemku (p. Halás a spol.) registra C KN par. číslo 752 – záhrada vo výmere 792 m2, katastrálne územie Rusovce z majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a ods. 9 písm. c) ako prípad hodný osobitného zreteľa, pre účel parkovania osobných automobilov
Vzhľadom na to, že pred cca rokom bola v obdobnom prípade schválená verejná obchodná súťaž, p. Lošonský navrhol postupovať rovnako aj v tomto prípade. Podľa aktuálneho stavu si totiž obyvatelia danú plochu svojvoľne označili za vyhradené parkovisko, pričom zaň neplatia nič. V prípade, že by o parkovacie plochy prejavili Rusovčania záujem formou verejnej obchodnej súťaže, MČ by mala z danej plochy aj ročný príjem. Poslanci boli jednohlasne za tento návrh, a to v počte osem. Na budúcom rokovaní tak musia byť predložené podklady k verejnej obchodnej súťaži.

Bod č.8: Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy číslo 18160121/2013 (p. František Hegedüs) na časť pozemku registra C KN par. číslo 951/1 za účelom predaja ovocia a zeleniny v predajnom stánku vo výmere 18 m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa
K bodu otvoril diskusiu p. Jenčík, ktorý zdôraznil, že pri každom predlžovaní nájmu p. Hegedüsovi, je od neho požadované, aby svojich kupujúcich upozorňoval, nech nestoja v križovatke, v strede cesty, aby neohrozovali premávku. Sľub, že tak urobí, ale nikdy nenaplnil. Poslanec preto navrhol, aby nájomca vypracoval projekt a nechal namaľovať žlté čiary v okolí stánku, aby autá kupujúcich parkovali bezpečne. K tomuto návrhu sa otvorila diskusia, z ktorej vzišlo, že vhodnejším riešením bude presunutie predajného stánku na parkovisko na Lónyaiovej ulici, čo navrhol p. Opitz. Poslanec Jenčík súhlasil, a tak zastupiteľstvo napokon jednohlasne neschválilo pôvodný návrh, no zhodlo sa v tom, že starosta navrhne žiadateľovi možnosť riešenia, aby do konca roka stánok presunul na neďaleké miesto, ktoré s ním vopred prekonzultuje. Inak nájom predĺžený nebude.

Bod č.9: Prenájom nebytového priestoru (p. Zuzana Zrneková) v administratívnej budove na Balkánskej ul. 102, ako prípad hodný osobitného zreteľa
Bez diskusie boli všetci ôsmi prítomní za predložený návrh.

Bod č.10: Prenájom pozemku (p. Alžbeta Šuhajová) registra C KN par. č. 545/14 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 76 m, pozemku par. č. 545/15 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 603 m2, pozemku par. č. 548/2 – ostatná plocha vo výmere 13 m2 a pozemku par. č. 549/2 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 227 m2, katastrálne územie Rusovce, pre nájomcu mestská časť Bratislava – Rusovce
Opätovne bez diskusie, ôsmi prítomní boli jednohlasne za.

Bod č.11: Uzatvorenie Dodatku č. 1 k Zmluve o užívaní časti poľnohospodárskeho areálu uzatvorenú dňa 16.01.2013 medzi: Podielnické družstvo DUNAJ a Mestskou časťou Bratislava-Rusovce?, za účelom využívania prenajatej plochy ako „Kontajnerové stojisko“ pre potreby obyvateľov mestskej časti Bratislava – Rusovce pri nakladaní s komunálnym odpadom
Aj v tomto prípade, bez diskusie, ôsmi prítomní boli jednohlasne za.

Bod č.12: Žiadosť o vydanie súhlasného stanoviska na umiestnenie terasy – v rámci stavby „Nadstavba a prístavba k domu na Irkutskej ul. č. 81 v Bratislave“, postaveného na pozemku registra C KN par. č. 125, pre vlastníka stavby a súčasne stavebníka Mirka Berrettiniho, ako nájomcu pozemku registra C KN par. č. 124/13 a pozemku par. č. 125
Keďže v zastupiteľstve pred siedmimi rokmi, kedy sa odsúhlasil dlhodobý nájom pozemku pod historickou budovou starej školy, nesedel p. Lošonský, ten si dodatočne naštudoval vtedajšie materiály a zmluvné podmienky nájmu. Z nich vyplýva, že doposiaľ nebolo MČ ani zastupiteľstvu predložené stavebné povolenie na rekonštrukciu danej budovy. V zmluve sa ale uvádza, že jednou z podmienok nájmu bolo, že nájomca musí najneskôr do roka od podpisu zmluvy predložiť stavebné povolenie a začať s rekonštrukciou stavby. V opačnom prípade by mala byť vec sankcionovaná. Poslanec sa preto na tieto skutočnosti pýtal p. Kalmára, ktorý ako jediný z prítomných v tom čase v zastupiteľstve sedel a zrejme za vec hlasoval. Ten si na detaily nespomínal a zodpovednosť „hodil“ na úrad. Po diskusii napokon bod starosta z rokovania stiahol s tým, že nevyjasnené otázky preberie s p. Berrettinim.

Bod č.13:  Odpredaj rodinného domu súpisné číslo 16, postaveného na pozemku registra C KN par. číslo 1088/2, katastrálne územie Rusovce (p. Martin Kremnický s man.)
Odpredaj schválili ôsmi prítomní poslanci jednohlasne, bez diskusie.

Bod č.14: Správa z vykonanej priebežnej kontroly plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Rusovce za rok 2016
Správu, ktorú priblížil miestny kontrolór, vzali ôsmi prítomní jednohlasne na vedomie.

Bod č.15: Návrh na prebratie správy miestnych komunikácii miestnou časťou (vybudované TRANSKONTAKT MEDIC s.r.o.)
Mestská časť prisľúbila obyvateľom Novej Farmy, že prevezme komunikácie od developera, ktorý danú lokalitu vybudoval a ktorý sa o cesty nestará. Poslanec Kalmár bol ale proti tomuto postupu. Podľa neho ide o neseriózneho investora, s ktorým bolo množstvo problémov, ktorého si obyvatelia vybrali nesprávne, a tak by mal za to aktuálne „pykať“ tým, že mu obec nevyhovie. K tejto téme sa spustila zdĺhavá diskusia, v rámci ktorej sa p. Jenčík, p. Lošonský i starosta snažili kolegovi vysvetliť, že jediný, koho by týmto konaním potrestal, by boli noví občania, o ktorých záujmy sa poslanci a obec majú starať. Poslanci sa napokon jednohlasne, v počte osem, zhodli na upravenom znení návrhu, na základe ktorého musí investor do konca novembra vysadiť stromy, ktoré pôvodne prisľúbil, inak uznesenie stráca platnosť.

Bod č.16: Návrh na pomenovanie novej ulice
Tento bod starosta z rokovania stiahol, keďže pomenovávanie ulíc by navrhol riešiť komplexne, s pripravovaným územím zóny sever.

Bod č.17: Rôzne

Zrazený chlapec
Poslankyňa Tuleková navrhla, aby boli chlapcovi, ktorého pred pár týždňami zrazilo auto na hlavnej ceste a jeho bratovi, ktorí pochádzajú zo sociálne slabých pomerov, odpustené ročné poplatky za družinu, prípadne i jedáleň. Starosta súhlasil, no podotkol, že rodina chlapcov nemá v Rusovciach trvalý pobyt a na úrad pravidelne chodia žiadosti o rôzne iné úľavy od hendikepovaných občanov s trvalým pobytom a ktorým pomôcť nevieme.
Poslanec Jenčík k téme doplnil, že aktuálne prebieha vypracovanie dopravného projektu riešenia priechodu pre chodcov, kde k nešťastiu došlo. Bude tam znížená rýchlosť na 30 km/h.

Rekonštrukcia chodníkov
Poslanec Jenčík požiadal, aby každý, kto si počas aktuálne prebiehajúcej rekonštrukcie chodníkov na Balkánskej ulici, neďaleko od kaštieľa, ktorú sa mu podarilo zabezpečiť, všimne nejaké nezrovnalosti či pochybenia, upozornil starostu, jeho osobne či p. Straku z Ruseka. Aby sme vedeli predísť prípadným problémom.

Priamy prenos z rokovania
Poslanec Jenčík upozornil aj na to, že nedávno bola vynovená internetová stránka Rusoviec, v rámci ktorej sa ráta aj s priamym prenosom z rokovaní zastupiteľstva. Pre technické nezrovnalosti ale zatiaľ nebolo možné s vysielaním začať. Snaha je, aby sa tak stalo už od budúceho rokovania.

Dotácia na plot pre MFK
Poslanec Lošonský predložil návrh, na ktorom pracoval niekoľko mesiacov. Ide o žiadosť na dotáciu na vybudovanie bezpečnostného oplotenia, pozdĺž futbalového ihriska. Futbalový zväz pritom nášmu MFK Rusovce nikdy neposkytol financie, no momentálne sa podarilo získať od nich 14 tisíc eur práve na vybudovanie plotu, v rámci čoho by musela MČ prejaviť 25% spoluúčasť. Poslanec Lošonský preto navrhol zamyslieť sa, či bude ochota nájsť prostriedky na túto stavbu, ktorú možno zrealizovať až do konca roka 2018.

Bod č.18: Interpelácie
Interpelácie nepodal nikto.