Posledné zasadanie MZ v roku 2018 viedol starosta Dušan Antoš. Neskôr dorazili p. Horváth a Opitz.

Pred prvým rokovacím bodom dostal priestor na vyjadrenie p. Očko, ako zástupca nového OZ Krajšie Rusovce, ktorý priblížil aktivitu združenia na obecnom pozemku, ktorý dostalo do dlhodobého nájmu. Zatiaľ bolo na pozemku preinvestovaných približne 5 tisíc eur, z čoho najväčšiu položku predstavovali stromy, ktorých zasadili niekoľko desiatok. Doplnili aj ostatnú zeleň a na jar majú v pláne vybudovať na mieste i detské ihrisko v hodnote 3 tisíc eur.

Bod č.:1. Kontrola plnenia uznesení
Poslankyňa Tuleková sa zaujímala o riešenie stánku, ktorý zastupiteľstvo odporučilo presunúť na iné miesto, alebo prevádzkara poveriť vypracovaním dopravnej štúdie, aby autá kupujúcich neparkovali v hlavnej ceste. Starosta reagoval, že p. Hegeduš sa mal dostaviť na MZ, ale neučinil tak. Presun stánku ale odmietol a radšej dá vypracovať dopravnú štúdiu. MU mu tak medzičasom predĺžila nájomnú zmluvu o ďalší rok. Poslanci vzali prvý bod po krátkej diskusii na vedomie jednohlasne – v počte sedem.

Bod č.:2. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti v ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava – Rusovce
Na rokovanie dorazil p. Opitz. Správu priblížil p. riaditeľ ZŠ a MŠ, pričom poslanci ju vzali jednohlasne na vedomie, v počte osem.

Bod č.:3. Návrh na úpravu rozpočtu príjmov a výdavkov č. 3 ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava – Rusovce na rok 2017
Opätovne bod priblížil p. riaditeľ a poslanci boli bez diskusie jednohlasne za. V počte osem.

Bod č.:4. Návrh na zmenu rozpočtu m. p. Ruseko pre rok 2017
Na zasadanie dorazil p. Horváth, ktorý sa ale hlasovania zdržal. Návrh priblížil p. Straka a poslanci boli jednohlasne za. V počte osem.

Bod č.:5. Návrh na zmenu rozpočtu MČ pre rok 2017
Zmenu rozpočtu predostrel miestny ekonóm a poslanci boli jednohlasne za, v počte deväť.

Bod č.:6. Návrh rozpočtu m. p. Ruseko pre rok 2018
Návrh nového rozpočtu predostrel p. straka. Ten obsahoval, okrem iného, aj zvýšenie miezd. Poslanci s návrhom jednohlasne súhlasili. V počte deväť.

Bod č.:7. Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava – Rusovce na rok 2018 a prognózy rozpočtu na roky 2019 – 2020
Návrh rozpočtu priblížil p. riaditeľ, ktorý upozornil, že škole nebola pridelená dotácia na prestavbu telocvične. Vzhľadom na to, že školy, ktorým pridelená bola, mali spoluúčasť vo výške 20 až 30%, tak sa dá predpokladať, že hlavným dôvodom mohla byť naša „len“ 10%-tná spoluúčasť. Poslanec Jenčík vyzdvihol prácu p. riaditeľa a jeho bezproblémovú spoluprácu so zastupiteľstvom, čo v minulosti nebývalo zvykom. Okrem toho sa p. zaujímal, či by bolo možné, aby garáž v školskom dvore využívalo aj Ruseko, na uskladnenie posypovej soli a podobne. Riaditeľ v tom problém nevidel. Po krátkej diskusii došlo k hlasovaniu, kde boli všetko poslanci jednohlasne za. V počte deväť.

Bod č.:8. Návrh rozpočtu MČ BA – Rusovce na rok 2018
Rozpočet priblížil miestny ekonóm, pričom k nemu mal výhrady p. Lošonský. Ten spolu s p. Jenčíkom vypracoval úpravy rozpočtu v podobe prerozdelenia položiek z veľkého projektu, akým bola navrhovaná výstavba garáží za úradom, medzi malé, nevyhnutné zásahy v rámci celých Rusoviec. Poslanci totiž mali pocit, že predložený návrh nenapĺňa potreby obce a obyvateľov. Konkrétne zmeny sa týkali navýšenia počtu smetných košov a osadení infotabúľ k triedeniu odpadu, osadeniu klimatizácie na úrade, výsadby nových stromov a obnovy zelene, oplotenia MFK – formou spoluúčasti, vybudovania športového areálu pri železničnej stanici, rekonštrukcie požiarnej zbrojnice a sály – formou spoluúčasti, opravy osvetlenia fontány a súsoší na Balkánskej, opravy chodníkov a bezbariérový prístup na poštu pre mamičky s kočíkmi, osvetlenia zberného dvora, atď. Starosta si návrh osvojil. Poslanci po krátkej diskusii hlasovali, jednoznačne, v počte deväť, boli za rozpočet so zmenami.

Bod č.:9. Žiadosti o dotácie z rozpočtu mestskej časti na rok 2018
Poslanci schválili každoročné dotácie občianskym združeniam: DFS Gerulata – 3 000€. Za osem poslancov, dočasne neprítomný Lošonský.
MFK – 9 700€. Za osem poslancov, dočasne neprítomný Lošonský.
Jednota dôchodcov – 500€. Za osem poslancov, dočasne neprítomný Lošonský.
DHZ Rusovce – 100€. Jednohlasne všetci za – v počte deväť.
SLOPAK – 300€. Jednohlasne všetci za – v počte deväť.
OZ VITUS – 950€. Osem poslancov za – p. Horváth sa zdržal.
OZ Kukulienka – 380€. Jednohlasne všetci za – v počte deväť.

Bod č.:10. Návrh VZN o miestnych daniach – doplnenie sadzby pre verejné podujatia
Návrh priblížil p. prednosta, pričom ten určuje 1,70 eura za m2 na deň, v prípade využitia obecného priestranstva na umiestnenie propagačných materiálov. Poslanec Kalmár navrhol sumu zvýšiť na 5 eur za m2. Za zmenu návrhu bolo 7 poslancov, p. Vandrašeková a p. Lošonský sa zdržali. Upravený návrh prešiel.

Bod č.:11. Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy k pozemkom registra C KN par. číslo 615/46 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 108 m2, par. č. 615/47 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 83 m2, par. č. 615/52 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 62 m2 z majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a ods. 8 písm. b) v spojitosti s ods. 9 tohto paragrafu – pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nájomcu vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou – priamy nájom (p. Holúbek st.)
Bez diskusie, poslanci boli jednohlasne za uzatvorenie nájmu, a to v počte deväť.

Bod č.:12. Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy k pozemkom registra C KN par. číslo 615/38 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 114 m2, par. č. 615/39 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 83 m2, par. č. 615/49 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 82 m2 z majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a ods. 8 písm. b) v spojitosti s ods. 9 tohto paragrafu – pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nájomcu vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou – priamy nájom (p. Holúbek st.)
Bez diskusie, poslanci boli jednohlasne za uzatvorenie nájmu, a to v počte deväť.

Bod č.:13. Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy k pozemkom registra C KN par. číslo 615/51 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 71 m2, par. č. 615/43 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 55 m2, par. č. 615/44 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 83 m2 a pozemku par. č. 615/45 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 28 m2 z majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a ods. 8 písm. b) v spojitosti s ods. 9 tohto paragrafu – pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nájomcu vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou – priamy nájom (p. Karvašová)
Bez diskusie, poslanci boli jednohlasne za uzatvorenie nájmu, a to v počte deväť

Bod č.:14. Predĺženie nájomnej zmluvy č. 18160016/2008 na prenájom pozemku registra C KN par. číslo 615/50 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 71 m2 z majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a ods. 8 písm. b) v spojitosti s ods. 9 tohto paragrafu – pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nájomcu vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou – priamy prenájom (p. Monika Holúbek)
Bez diskusie, poslanci boli jednohlasne za predĺženie nájmu, a to v počte deväť.

Bod č.:15. Prenájom pozemku registra E KN parc. č. 3330/1 a časti pozemku registra C KN parc. č. 1115/1 od Železníc Slovenskej republiky, Bratislava – zmena doby nájmu (ŽSR)
Bez diskusie, poslanci boli jednohlasne za prenájom pozemku, a to v počte deväť.

Bod č.:16. Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na prenájom časti pozemku registra C KN par. č. 965/1 vo výmere 36 m2, katastrálne územie Rusovce
Na minulom rokovaní zastupiteľstvo rozhodlo, na podnet p. Lošonského, o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže na obecný pozemok, na ktorom si súkromne obyvatelia bytovky vybudovali parkovacie miesta. Bez povolenia. Poslanec Karácsony bol za zrušenie súťaže a rozšírení, dobudovaní danej cesty. K bodu sa spustila zdĺhavá diskusia, ktorej výsledkom bolo doplnenie tejto informácie do súťažných podmienok, aby si pozemok neprenajal niekto úplne mimo. Poslanci boli jednohlasne za, v počte deväť. Zároveň bola schválená aj súťažná komisia, ktorú budú tvoriť p. Lošonský, p. Opitz a p. Karácsony.

Bod č.:17. Žiadosť o vydanie súhlasného stanoviska na umiestnenie terasy – v rámci stavby „Nadstavba a prístavba k domu na Irkutskej ul. č. 81 v Bratislave“, postaveného na pozemku registra C KN par. č. 125, pre vlastníka stavby a súčasne stavebníka Mirka Berrettiniho, ako nájomcu pozemku registra C KN par. č. 124/13 a pozemku par. č. 125. v súlade s čl. 2 ods. 5 nájomnej zmluvy zo dňa 12.01.2010 a jej Dodatku č. 1 zo dňa 26.1.2017. Žiadosť o udelenie súhlasu doručil Juraj Kubíček , Exnárova 26, 821 03 Bratislava na základe priloženej plnej moci
Bod sa bezvýsledne prerokovával už na predchádzajúcom rokovaní. Poslanci preto očakávali, že sa žiadateľ osobne dostaví aspoň tentoraz a vysvetlí nejasnosti. Ako prvotne avizoval p. Lošonský, k žiadosti aj naďalej chýba stavebné povolenie a vypracovaný projekt, respektíve vizualizácia budúceho objektu bývalej školy, ktorá je dnes historickou pamiatkou a pred ôsmimi rokmi bola odpredaná p. Berrettinimu, pričom pozemok má od obce v prenájme. Rovnako tak sa v pôvodnom návrhu nikde neobjavila zmienka o nadstavbe podlažia spolu s terasou. Do diskusie sa pripojil aj sused spornej nehnuteľnosti, p. Jaborek, ktorý naznačil, že nový majiteľ nehnuteľnosť, okrem iného, údajne celú podpivničil, a to bez náležitých povolení. K bodu sa spustila diskusia, do ktorej sa zapojili takmer všetci poslanci. Rovnako tak napokon pri hlasovaní všetci žiadosť zamietli a starosta navrhol zvolať pracovné stretnutie s p. Berrettinim.

Bod č.:18. Návrh na odpis nevymožiteľnej pohľadávky
Prednosta MÚ vysvetlil, že v minulosti došlo k vzniku dlžoby na nájme, ktorú dlžník nie je schopný uhradiť. Je totiž bez majetku a bez príjmu. Preto je najschodnejšie riešenie dlžobu odpísať. Poslanci boli jednohlasne za, v počte deväť.

Bod č.:19. Správa č. 05/12/2017 o výsledku kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení mestskej časti a interných predpisov mestskej časti Bratislava – Rusovce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi v agende vybavovania sťažností a petícií určených pre mestskú časť Bratislava – Rusovce za II. polrok 2017
Miestny kontrolór priblížil svoju správu, pričom objavil iba drobné nedostatky, ktoré boli medzičasom odstránené. Poslanci vzali správu jednohlasne na vedomie, v počte deväť.

Bod č.:20. Správa o výsledku finančnej kontroly č. 04/08/2017 dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov mestskej časti Bratislava- Rusovce a kontroly plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi pri efektívnom, hospodárnom, účelovom a účinnom nakladaní s verejnými prostriedkami pri výbere príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v rozpočtovej organizácii – Základnej škole s materskou školou ul. Vývojová 228 v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava- Rusovce, v školskom roku 2016/2017
Miestny kontrolór priblížil správu, ktorá bola zameraná na jednanie vedenia ZŠ a MŠ pod vedením p. Bičanovej a v ktorej sa opätovne potvrdili závažné pochybenia, ktorých sa bývalá riaditeľka opakovane dopúšťala. Poslanec Jenčík vyjadril sklamanie z toho, že napriek tomu, že dlhodobo spolu s p. Lošonským a inými kolegami poukazoval na problémy s p. Bičanovou, ktoré sa opätovne iba potvrdili, tak v zastupiteľstve sedia aj poslanci, ktorí sa jej zastávali a vďaka ktorým nemohol byť problém riešený oveľa skôr. Poslanci vzali napokon správu jednohlasne na vedomie, v počte deväť.

Bod č.:21. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava- Rusovce na I. polrok 2018
Návrh predostrel miestny kontrolór, pričom p. Kalmár žiadal doplniť kontrolu zmlúv tvorených na základe uznesení. Pán Mráz sa s požiadavkou stotožnil. Následne poslanci schválili plán jednohlasne, v počte deväť.

Bod č.:22. Návrh na priznanie odmeny miestnemu kontrolórovi MČ Bratislava-Rusovce? za 2. polrok roku 2017
Zástupca starostu navrhol odmenu pre p. kontrolóra vo výške 30%, s čím súhlasili všetci deviati poslanci jednohlasne.

Bod č.:23. Návrh na priznanie odmeny zástupcovi starostu MČ Bratislava-Rusovce? za 2. polrok roku 2017
Starosta svojmu zástupcovi navrhol odmenu vo výške 50%, pričom vyzdvihol jeho prácu pre MČ. Mimo iného, v uplynulých mesiacoch práve vďaka p. Jenčíkovi, pribudli do obecnej kasy státisíce eur, boli opravené chodníky na Balkánskej ulici, atď. Šiesti poslanci boli za tento návrh, p. Jenčík, p. Kalmár a p. Henčelová sa zdržali. Návrh teda prešiel.

Bod č.:24. Rôzne

  • Starosta priblížil projekt cyklotrasy od otočiska autobusov na Balkánskej ulici, cez Gaštanovú aleju, až na hrádzu, ktorý bude realizovaný formou spolufinancovania. V prípade súhlasného stanoviska zastupiteľstva, by obec v marci išla do výzvy. Poslanci projekt jednohlasne schválili.
  • Poslanec Opitz doplnil, že infotabule ku smetiakom, ktorých osadenie bolo zahrnuté do obecného rozpočtu na rok 2018, môže zabezpečiť – vytlačiť zadarmo.
  • Poslanec Lošonský informoval o tom, že sa spolu s p. Filagom a členmi komisií vzdali odmien (z Finančnej a Podnikateľskej) a za tieto zakúpili deväť ovocných stromov, v celkovej sume presahujúcej 400 eur, ktoré spolu s ostatnými kolegami poslancami a žiakmi zasadili na školskom dvore.

Bod č.:25. Interpelácie
Interpelácie nepodal nikto z poslancov.