Poslanci miestneho zastupiteľstva sa zišli dňa 15. 2., pričom zasadanie po celý čas viedol starosta Dušan Antoš. Ospravedlnení boli p. Jenčík, p. Lošonský, p. Kalmár a taktiež miestny kontrolór, p. Mráz.

Bod č.1: Kontrola plnenia uznesení 
Kontrolu vzali všetci šiesti prítomní jednohlasne na vedomie.

Bod č.2: Žiadosť o predĺženie doby nájmu (uzatvorenie novej nájomnej zmluvy) s doterajším nájomcom k pozemkom par. číslo 65/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2 m2, par. č. 65/4 – záhrada vo výmere 12 m2, par. č. 65/5 – záhrada vo výmere 1 m2, par. č. 65/6 – záhrada vo výmere 66 m2 z majetku obce, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a ods. 9 písm. c) za účelom využitia časti týchto pozemkov ako záhrada a s časti zastavané stavbou súpisné číslo 710 (E. Kánovics)
Poslanci prenájom schválili jednohlasne, bez diskusie, v počte šesť.

Bod č.3: Žiadosť o predĺženie doby nájmu (uzatvorenie novej nájomnej zmluvy) s doterajším nájomcom k časti pozemkom registra C KN par. číslo 984 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 340 m2 z majetku obce, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a ods. 9 písm. c) za účelom využitia tohto pozemku ako okrasná záhrada (Kučová)
Poslanci prenájom schválili jednohlasne, bez diskusie, v počte šesť.

Bod č.4: Žiadosť o predĺženie doby nájmu (uzatvorenie novej nájomnej zmluvy) s doterajším nájomcom k časti pozemkom registra C KN par. číslo 984 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 500 m2 z majetku obce, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a ods. 9 písm. c) za účelom využitia tohto pozemku ako okrasná záhrada (Vaškor)
Poslanci prenájom schválili jednohlasne, bez diskusie, v počte šesť.

Bod č.5: Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy k pozemkom registra C KN par. číslo 1088/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere – 314 m2, par. č. 1088/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 98 m2, par. č. 1088/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 15 m2 z majetku obce, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a ods. 9 písm. c) ako pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa a ako priľahlé plochy ktoré svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou (Kremnický)
Poslanci prenájom schválili jednohlasne, bez diskusie, v počte šesť.

Bod č.6: Žiadosť o uzatvorenie novej nájomnej zmluvy s doterajším nájomcom k pozemku registra C KN par. č. 965/41 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 11 m2 z majetku obce, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a ods. 9 písm. c) z dôvodu zastavanosti tohto pozemku rodinným domom súpisné číslo 1146 (Hudcovič)
Poslanci prenájom schválili jednohlasne, bez diskusie, v počte šesť.

Bod č.7: Žiadosť o uzatvorenie novej nájomnej zmluvy s doterajším nájomcom k časti pozemkom registra C KN par. číslo 984 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 418 m2 z majetku obce, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a ods. 9 písm. c) za účelom využitia tohto pozemku ako okrasná záhrada (Hudcovič)
Poslanci prenájom schválili jednohlasne, bez diskusie, v počte šesť.

Bod č.8: Žiadosť o uzatvorenie novej nájomnej zmluvy s doterajším nájomcom k časti pozemkom registra C KN par. číslo 984 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 190 m2 z majetku obce, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a ods. 9 písm. c) za účelom využitia tohto pozemku ako okrasná záhrada (Ďuriš)
Poslanci prenájom schválili jednohlasne, bez diskusie, v počte šesť.

Bod č.9Žiadosť o vyjadrenie a schválenie návrhu trvalého dopravného značenia „Bratislava-Rusovce Lónyaiho ul. – zmena dopravného značenia“ na rozhraní ulíc Balkánska ulica a ulica Lónyaiova, katastrálne územie Rusovce na základe predloženého projektu, v súvislosti so žiadosťou p. Františka Hegedűsa, Blagoevova 18, 851 01 Bratislava, na predĺženie nájomnej zmluvy na pozemok, kde má umiestnený predajný stánok na predaj ovocia a zeleniny, a aby nemusel tento stánok premiestniť na iné miesto (zelovoc Hgedus)
V úvode starosta pripomenul, že prenajímateľovi stánku boli navrhnuté dve možnosti – presunutie zelovocu na parkovisko, alebo zafinancovanie dopravného riešenia, v podobe osadenia dopravného značenia a namaľovania žltých čiar. Pán Hegedűs si z možností vybral dopravné značenie, pričom sa zasadania osobne zúčastnil a svoje rozhodnutie vysvetlil. Poslancov žiadal, aby mu stánok nepresunuli, keďže tento je jediným zdrojom príjmu v jeho rodine. Zároveň tvrdil, že zle parkujúcich zákazníkov bude upozorňovať, aby neparkovali v križovatke.
Poslankyňa Tuleková nesúhlasila, pretože podľa nej sa predpisy nedodržujú a arogantní šoféri budú zastavovať aj na žltej čiare. Poslanec Opitz sa skôr prikláňal k možnosti, aby bol stánok presunutý na parkovisko. S tým ale prenajímateľ nesúhlasil, keďže to by bolo podľa neho likvidačné a finančne neúnosné riešenie.
Pri následnom hlasovaní za pôvodný návrh boli štyria poslanci za, p. Opitz sa zdržal a p. Tuleková bola proti. Návrh získal dostatok hlasov.

Bod č.10: Žiadosť o vydanie súhlasného stanoviska na umiestnenie terasy – v rámci stavby „Nadstavba a prístavba k domu na Irkutskej ul. č. 81 v Bratislave“, postaveného na pozemku registra C KN par. č. 125, pre vlastníka stavby a súčasne stavebníka Mirka Berrettiniho, ako nájomcu pozemku registra C KN par. č. 124/13 a pozemku par. č. 125. v súlade s čl. 2 ods. 5 nájomnej zmluvy zo dňa 12.01.2010 a jej Dodatku č. 1 zo dňa 26.1.2017. Žiadosť o udelenie súhlasu doručil Juraj Kubíček , Exnárova 26, 821 03 Bratislava na základe priloženej plnej moci (Berrettiny)
K žiadosti sa konalo pracovné stretnutie, počas ktorého došlo k zhode medzi žiadateľom a poslancami, a tak nebolo treba vec opätovne riešiť podrobne. Sused dotknutej stavby taktiež súhlasne podpísal výsledok pracovného rokovania. Starosta ale p. Berrettinimu, ktorý bol na rokovaní prítomný vysvetlil, že ak predsa len dôjde k nezhode so susedom, p. Jaborekom – kvôli tesnej blízkosti stavby so susedovou nehnuteľnosťou, tak ten spor už si budú musieť vyriešiť medzi sebou. Tam obec nebude môcť zasiahnuť.
Po krátkej diskusii boli všetci prítomní za predložený návrh.

Bod č.11: Návrh termínov zasadnutia miestneho zastupiteľstva na rok 2018
Poslanci bez diskusie, jednohlasne v počte šesť, schválili termíny zasadnutí miestneho zastupiteľstva na rok 2018 nasledovne: 5. apríla, 26. júna, 25. septembra, 15. novembra.

Bod č.12: Návrh pravidiel Participatívneho rozpočtu na rok 2018 a schválenie pracovnej skupiny na vyhodnotenie projektov Participatívneho rozpočtu pre rok 2018
Poslanci mali niekoľko dní na to, aby pripomienkovali upravený návrh Participatívneho rozpočtu, ktorý vychádzal z minuloročnej, pôvodnej verzie. P. Vandrašeková po úvodných slovách starostu reagovala, že v rámci pripomienok navrhla upresniť rozsah predkladaných súťažných projektov. A teda, aby mali všetky rozsah maximálne 300 slov, v rámci ktorých musí byť zahrnutá už aj cena. Poslankyňa tiež navrhuje, aby v prípade ponechania váhy hlasov a následného špekulatívneho hlasovania, bol takému obyvateľovi uznaný iba jeden jediný hlas. Neuznanie ani jedného hlasu vníma príliš razantne, pričom spoločným cieľom je ľudí k Participatívnemu rozpočtu navnadiť a nie ich odrádzať.
Poslanec Filaga za finančnú komisiu navrhol, aby bolo do podmienok doplnené, že v prípade, ak nebude predložený dostatok projektov, tak bude môcť mestská časť z archívu opätovne predložiť staré návrhy obyvateľov, aby tie dostali druhú šancu. Za komisiu tiež navrhol, aby špekulatívnemu hlasujúcemu nebol uznaný ani jeden hlas, v prípade dvojitého hlasovania.
Poslankyňa Tuleková s celkovým predloženým návrhom nesúhlasila a žiadala ho stiahnuť z rokovania. Sama pritom pripomienky nepodala, pretože bola zaneprázdnená. Celkovo nesúhlasí s váhou hlasov, čo považuje za diskrimináciu. Zároveň nesúhlasila s tým, že sa financie môžu investovať iba v rámci majetku obce a projekty môže realizovať iba mestská časť. Poslankyňa tiež skritizovala šmykľavku, ktorá bola pred koncom roka nainštalovaná na detskom ihrisku oproti požiarnej zbrojnici z minuloročného Participatívneho rozpočtu. Deti sa na nej vraj odmietajú šmýkať pre jej zlé umiestnenie.
Starosta so stiahnutím materiálu nesúhlasil a žiadal jeho prerokovanie. Rovnako tak reagoval na projekt šmykľavky, ktorú deti zatiaľ využívajú málo preto, lebo je zima.
Poslanec Karácsony poslankyni oponoval v tom, že váhu hlasov nevníma ako problém, práve naopak, s čím súhlasil aj p. Opitz. P. Karácsony tiež vysvetlil, že investovanie obecných prostriedkov do majetku iného, než obecného, je trestný čin a ak by si projekty realizovali obyvatelia, tak by proces priniesol množstvo problémov. Reagoval tiež na to, že nestihla materiál pripomienkovať, pričom ide o obdobný dokument, s ktorým poslanci narábajú už od minulého roka, a teda na jeho akékoľvek zmeny boli celé mesiace, s čím sa stotožnil aj p. Horváth.
Po diskusii p. Tuleková navrhla hlasovať o zrušení váhy hlasov. Za zrušenie bola iba ona sama, zvyšných päť poslancov bolo proti. Návrh teda neprešiel.
Následne sa hlasovalo o pôvodne predloženom návrhu pravidiel Participatívneho rozpočtu s doplnením, že MČ môže opätovne predkladať staré nevíťazné projekty. Štyria poslanci boli za tento návrh, p. Tuleková a p. Horváth boli proti. Návrh tak získal dostatok hlasov.

Bod č.13: Správa o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra za rok 2016 vypracovaná s súlade so znením ustanovenia §18 f ods.1 písm. c) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
Správu vzali šiesti prítomní poslanci jednohlasne na vedomie s tým, že p. Filaga za finančnú komisiu žiadal, aby sa najbližšie p. kontrolór zameral na verejné obstarávania.

Bod č.14: Rôzne

Parkovanie
Starosta predostrel výsledky verejnej obchodnej súťaže na parkovacie plochy pred bytovým domom pri zdravotnom stredisku. Prihlásil sa jediný záujemca, a teda zvyšné plochy zostávajú neprenajaté. MZ vzalo následne jednohlasne na vedomie ukončenie súťaže.

Bod č.15Interpelácie
Interpelácie nepodal nikto z poslancov.