Dňa 14. marca sa miestni poslanci zišli na mimoriadnom rokovaní, ktoré po celý čas viedol starosta Dušan Antoš. Prítomní boli všetci deviati členovia zastupiteľstva.

Bod č.1: Schválenie účtovnej závierky spoločnosti ROT – Oproti kaštieľu, s.r.o. za rok 2017
Rokovania sa zúčastnil konateľ predmetnej spoločnosti, p. Polakovič, ktorý závierku priblížil. Podľa jeho slov firma aktuálne nevykazuje činnosť a projekt nového centra Rusoviec sa zatiaľ stále nerieši preto, lebo naďalej prebiehajú súdne spory o pozemky v danom území s rádom Benediktínov. Poslanci schválili prvý bod bez diskusie, jednohlasne v počte deväť.

Bod č.2: Schválenie účtovnej závierky spoločnosti ROT
Opätovne sa úvodného slova ujal konateľ firmy, ktorej 20 % vlastníkom je mestská časť, p. Polakovič. Priblížil, že po trojročnom úsilí je spoločnosť za minulý rok v pluse viac ako štyri milióny eur. Túto sumu sa podarilo získať vysporiadaním s Národnou diaľničnou spoločnosťou, pričom starosta doplnil, že približne 800 tisíc eur z danej čiastky by malo poputovať do rozpočtu mestskej časti – na nadstavbu školy. Na podnet p. Kalmára ešte p. Polakovič doplnil, že vo všeobecnosti je prioritným cieľom spoločnosti získavanie stopercentného vlastníctva na pozemkoch, ktoré spoluvlastní. Poslanci následne jednohlasne schválili druhý bod, v počte deväť.

Bod č.3: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava-Rusovce, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie, územného plánu zóny v rozsahu zóny Rusovce-sever
Starosta v úvodnom slove priblížil finálny návrh znenia Územného plánu zóny sever, na ktorom naša mestská časť intenzívne pracovala sedem rokov a ktorý schválil magistrát i všetky príslušné orgány. Pôvodný návrh predpokladal s nárastom obyvateľstva v danom území od 3 do 5 tisíc ľudí, aktuálne sa podarilo skresať toto číslo na približne tisíc. Rovnako tak obsahoval pôvodný návrh bytovky, malé pozemky, minimum zelene a rekreácie, žiadne chodníky či cyklotrasy, dvojprúdovú cestu bez etapizácie, jednu križovatku a mnoho iného, čo sa len vytrvalou snahou pár zainteresovaných podarilo zmeniť či celkom zrušiť.
Poslankyňa Tuleková a p. Kalmár vyjadrili nesúhlas s predloženým návrhom, ktorý je podľa nich nekvalitne spracovaný – najmä v oblasti komunikácií a zelene. Spochybnili odbornosť kompetentných úradníkov magistrátu, ktorí komunikácie schválili. Navyše tvrdili, že do návrhu neboli zapracované takmer žiadne pripomienky občanov.
K téme sa spustila diskusia, v rámci ktorej sa takmer všetci ostatní poslanci vyjadrili nesúhlasne voči názorom týchto dvoch kolegov. Starosta predložil kompletnú dokumentáciu k danému územiu, v rámci ktorej boli aj pripomienky občanov, z ktorých bolo naopak, až 80 % akceptovaných a zapracovaných. P. Jenčík podrobne vysvetlil celý proces, ako prebiehalo riešenie návrhu územného plánu zóny, pričom v rámci bezpečnostných opatrení práve on navrhol v danom území schváliť stavebnú uzáveru, aby sa do vypracovania tohto dokumentu nedalo na danom území stavať. Starosta dodal, že sme za približne desať rokov jedinou mestskou časťou Bratislavy, ktorej sa podarilo zrealizovať až dva územné plány – centrum Rusoviec pred dvomi rokmi a teraz Sever.
Poslanec Lošonský vyjadril rozhorčenie nad tým, že pri schvaľovaní kolegovia Kalmár a Henčelová kladú otázky a argumenty, s ktorými sa mali ozvať pred rokmi, na začiatku celého procesu a nie na jeho konci. Rovnako tak ich žiadal, aby neznevažovali ťažkú prácu ľudí, vďaka ktorým sa poradilo presadiť takmer nemožné, keďže našim spoločným cieľom by malo byť zvýšenie kvality života súčasných i budúcich obyvateľov Rusoviec a nie pravý opak. Obdobný názor vyjadril aj p. Karácsony.
Po zdĺhavej diskusii sa hlasovalo o predloženom návrhu, pričom p. Henčelová a p. Kalmár sa zdržali a zvyšní siedmi poslanci boli za. Návrh mestskej časti tak bol schválený.

Bod č.4: Návrh na schválenie náborového príspevku v ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava-Rusovce.
Riaditeľ školy a škôlky priblížil svoj návrh, ktorý určuje vyplácanie náborového príspevku zamestnancom jedálne, družiny i školy. Dôvodom sú pretrvávajúce problémy so zaplnením potrebných pozícií, najmä v kuchyni, pre nízke platy. Finančné krytie by malo byť  zabezpečené vyšším príjmom z podielu na dani z príjmov fyzických osôb. Zvýšenie  finančných prostriedkov by malo predstavovať približne sumu 1.050 €, vrátane odvodov do konca roka 2018. Podmienkou je, že takto odmeňovaný zamestnanec musí v pracovnom pomere zotrvať minimálne 18 mesiacov a v prípade, že pracovný pomer ukončí skôr, tak bude musieť príspevok vrátiť. Poslanci boli za tento návrh jednohlasne, v počte deväť.

Bod č.5: Menovitý návrh členov pracovnej skupiny na vyhodnocovanie podaných projektov z participatívneho rozpočtu MČ Bratislava-Rusovce na rok 2018
Starosta predložil návrh komisie Participatívneho rozpočtu v nasledovnom zložení: p. Opitz a p. Kalmár za poslancov, p. Kubánka a p. Liszkay za verejnosť a p. Kubicová za úrad. Poslanci boli jednohlasne v počte deväť, bez diskusie za tento návrh.

Bod č.6: Informatívny materiál – Rekonštrukcia a dostavba objektu jedálne ZŠ Rusovce s rozšírením účelu
Starosta predostrel návrh nadstavby ZŠ. Projektová dokumentácia zatiaľ nie je dokončená, no akonáhle bude, tak ju dostane zastupiteľstvo. Zatiaľ bolo možné povedať toľko, že sa budú nadstavovať dve podlažia nad súčasnú budovu jedálne, ktorá sa aj rozšíri a zmodernizuje. Financie na nadstavbu do mestskej časti priniesla spoločnosť ROT. Cieľom je, aby sa k 1. septembru podarilo otvoriť aspoň prvé nadstavované podlažie. Druhé by sa dokončovalo priebežne. Po dobu výstavby – odhadom mesiac máj a jún, bude školská jedáleň nefunkčná, a tak sa hľadá náhradné riešenie v podobe kultúrnej sály úradu, prípadne družstvo. Je ale možné, že dva mesiace budú školáci bez obedov a obedmi sa vykryť podarí iba škôlkarov. Poslanci vzali správu jednohlasne na vedomie, v pošte deväť

Rôzneodchod detskej lekárky
Po skončení rokovania sa o slovo prihlásila obyvateľka, ktorá informovala o tom, že detská lekárka v Rusovciach zrejme končí, a tak chcela vedieť, ako bude vo veci konať mestská časť. Starosta o probléme vedel a vysvetlil, že už spolu so starostami z Čunova a z Jaroviec poslali list ohľadom udelenia výnimky, aby p. Krempaská nemusela vykonávať novo povinné nočné služby v nemocnici – to je totiž hlavný problém, pre ktorý sa vo svojom vysokom veku rozhodla skončiť s lekárskou praxou. Ak ale výnimka udelená nebude, mestská časť vypíše inzerát na novú detskú lekárku, no to je zároveň maximum, čo mestská časť vie, v rámci svojich kompetencií, v danej veci spraviť.