Dňa 5. 4. viedol rokovanie miestneho zastupiteľstva starosta Dušan Antoš, pričom ospravedlnení boli – p. Jenčík, p. Karácsony, p. Kalmár. V úvode zasadania chvíľu meškal p. Lošonský.

Bod č.1: Kontrola plnenia uznesení a informatívny materiál – Vyúčtovanie spoločného stavebného úradu so sídlom v MČ Bratislava – Rusovce za rok 2017
Bez diskusie vzali správu poslanci na vedomie, ešte len v počte päť.

Bod č.1B: Žiadosť združenia vlastníkov 18 stavebných pozemkov Pieskový hon – Pri žrebčíne
Na rokovanie dorazil p. Lošonský. Krátko pred rokovaním bol poslancom doručený materiál, ktorý sa zaoberal zmenou riešenia územia v oblasti novej Gastanovej aleje, v blízkosti niekdajšej Míneše.
Ešte minulý rok poslanci schválili dvadsaťročný prenájom obecného pozemku na Míneši tamojším obyvateľom, ktorí sa spojili do občianskeho združenia Krajšie Rusovce, a ktorí sa zaviazali, že za ročný nájom investujú svoje prostriedky do daného úseku, z ktorého vytvoria pás zelene s detským ihriskom, s možnosťou oddychu, rekreácie, ktorá bude slúžiť verejnosti.
Najnovšie sa ale ozvali majitelia ostatných tamojších pozemkov, ktorí by daný obecný pozemok radšej videli ako príjazdovú cestu k vlastným pozemkom, aby si tie nemuseli o príjazd skracovať. Celú situáciu sa za 18 majiteľov pozemkov snažil priblížiť ich zástupca, p. Holúbek starší.
Na žiadosť reagoval ako prvý p. Horváth, ktorý nesúhlasil s tvrdením, že zmenou plánu na výstavbu príjazdov k súkromným pozemkom padne za obeť 140 stromov, ale v prípade vybudovania cesty na prenajatom pozemku, by tomu tak nebolo. Zdôraznil, že v danej oblasti budú kvôli domom, keďže tie na stromoch majitelia nepostavia, spílené takmer všetky tamojšie stromy tak či tak. Bez ohľadu na cestu. Rovnako tak nesúhlasil s celkovou žiadosťou, keďže prišla neskoro, po dávno – právoplatne – odsúhlasenej nájomnej zmluve s iným OZ. Do diskusie sa zapojila aj p. Vandrašeková, ktorá ukázala na viacero nepravdivých či prinajmenšom zavádzajúcich informácií v predloženej žiadosti. Zdôraznila, že nájom OZ Krajšie Rusovce bol schválené preto, aby v oblasti zostala zeleň a tá aby slúžila verejnosti, a nie aby bol daný kus zeme vybetónovaný a slúžil len pár ľuďom. Podotkla tiež, že aj členovia OZ Krajšie Rusovce si museli zmenšiť vlastné pozemky a na nich vybudovať príjazd. A rovnako tak považovala za zavádzajúce tvrdenie, že vybudovanie asfaltovej príjazdovej cesty by zabránilo výrubu 140 stromov.
Predkladatelia žiadosti so žiadnym protiargumentom nesúhlasili, a tak sa k bodu viedla pomerne dlhá diskusia. Následne poslanci hlasovali o tom, či žiadosť berú na vedomie. Za bola iba p. Tuleková. Zvyšní piati poslanci žiadosť na vedomie nevzali.

Bod č.2: Prenájom nebytového priestoru v budove na Gerulatskej ul., stojacej na pozemku parc. č. 145/6 o celkovej výmere 228 m2 a časť priľahlého pozemku parc. č. 145/4 o výmere 126 m2, k. ú. Rusovce, ako prípad hodný osobitného zreteľa
Za prenájom priestorov boli poslanci jednohlasne, bez diskusie, v počte šesť.

Bod č.3: Prenájom nebytových priestorov v budove Zdravotného strediska Rusovce (vchod zo zadnej strany) o výmere 65 m2 a časť pozemku parc. č. 965/1 o výmere 31,5 m2 slúžiaca ako plocha na státie vozidiel ako prípad hodný osobitného zreteľa
Keďže predkladatelia návrhu napokon o prenájom záujem nemajú, bod bol z rokovania stiahnutý.

Bod č.4: Predĺženie nájomnej zmluvy č. NP/003/2016 k pozemkom pod stavbou garáže bez súpisného čísla, par. číslo 538/5 vo výmere 32 m2- zastavaná plocha, par. č. 538/6 vo výmere 32 m2- zastavaná plocha, par. č. 538/7 vo výmere 69 m2- zastavaná plocha, par. číslo 538/8 vo výmere 26 m2- zastavaná plocha, katastrálne územie Rusovce
Za prenájom priestorov boli poslanci jednohlasne, bez diskusie, v počte šesť.

Bod č.5: Predĺženie nájomnej zmluvy č. 18160027/2008 k pozemku registra C KN par. č. 965/4 vo výmere 36 m2, pozemku registra C KN par. č. 965/5 vo výmere 80 m2 a časti pozemku registra C KN par. č. 986 vo výmere 20 m2, katastrálne územie Rusovce
Za prenájom priestorov boli poslanci jednohlasne, bez diskusie, v počte šesť.

Bod č.6: Predĺženie nájomnej zmluvy č. 18160008/2007 na pozemok registra C KN par. č. 406/2 – záhrada vo výmere 294 m2, katastrálne územie Rusovce, ako prípad hodný osobitného zreteľa
Ide o pozemok, ktorý je neprístupný, ani pre MČ, keďže ho obkolesujú súkromné pozemky. Rodina, ktorá pozemok užívala a má v pláne ho ďalej užívať, preto navrhla sumu nájmu za rok na 150 eur maximálne. V opačnom prípade s nájmom súhlasiť nebudú, a ten sa stane ďalej neprenajateľným. Za prenájom priestorov boli poslanci jednohlasne, v počte šesť.

Bod č.7: Odpis nevymožiteľných pohľadávok za nájom pozemku za roky 2014,2015,2016 a 2017 – Peter Lörinc, Puškinova 961/6, 811 04 Bratislava
Prednosta vysvetlil, že dlžník vyhlásil osobný bankrot, na čo sa vzťahujú aj jeho resty voči Rusovciam, preto sa nájom stáva nevymožiteľným. Poslanci schválili odpis jednohlasne, v počte päť. Poslanec Opitz rokovanie opustil predčasne.

Bod č.8: Návrh na schválenie odkúpenia pozemkov parcelné číslo 546/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 225 m2, pozemok parcelné číslo 545/30 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 4 m2, pozemok parcelné číslo 545/31 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 67 m2 a pozemok parcelné číslo 545/34 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 37 m2, katastrálne územie Rusovce, mestskou časťou Bratislava – Rusovce od Slovenského pozemkového fondu, Búdkova cesta č. 36, 817 47 Bratislava
Odkúpenie pozemkov na školskom dvore je nevyhnutné pre plánované rozširovanie kapacít ZŠ. Bez nich nedostane MČ stavebné povolenie. Poslanci boli bez diskusie jednohlasne za, v počte päť.

Bod č.9: Správa z kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov mestskej časti Bratislava – Rusovce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi pri efektívnom, hospodárnom, účelovom a účinnom nakladaní s verejnými prostriedkami pri poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Rusovce za rok 2017
Správu priblížil miestny kontrolór, ktorý nenašiel žiaden zásadný problém. Navrhol ale, aby boli pri najbližších predkladaných žiadostiach občianskych združení o dotácie, žiadosti doplnené o stručnú položkovú tabuľku, na čo budú požadované prostriedky konkrétne využité. Poslanci vzali po úvodnom slove správu jednohlasne na vedomie, v počte päť.

Bod č.10: Rôzne
Do bodu rôzne nemal podnet niekto z prítomných.

Bod č.11: Interpelácie
Interpelácie nepodal žiaden z poslancov.