Poslanci MZ Ba – Rusovce sa zišli počas mimoriadneho rokovania vo štvrtok 26.5. 2018. Zasadanie
viedol starosta Dušan Antoš.
 
Bod č.1: Návrh dodatku štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Starosta spolu s prednostom a mestským poslancom Jenčíkom priblížili návrh, prijatím ktorého by
Rusovce viac nemuseli viesť každoročný boj o pridelenie takzvaného solidárneho príspevku od veľkých
mestských častí, pričom jeho strata by pre nás bola likvidačná. Prijatím predkladaného návrhu by
Rusovce dostali pridelený fixný príspevok v určitej čiastke a už by sa tak viac nemuselo o peniaze
bojovať. Starosta zdôraznil, že ide len o návrh, ktorý ešte musí byť schválený v mestskom zastupiteľstve
a s ktorým by sa časom dalo pracovať, vyjednávať vyššie fixné čiastky. Poslanec Jenčík dodal, že existuje
nevôľa, aby bol nový návrh v meste prijatý, a tak navrhol, aby dočasne zostal v platnosti aj ten, ktorý bol
prijatý v minulosti. Poslanci boli po krátkej diskusii za predložený návrh jednohlasne, v počte deväť.
Bod č. 2: Participatívny rozpočet
Keďže víťazným návrhom v rámci Participatívneho rozpočtu sa stal projekt s názvom Tichá hrozba,
ktorého snahou je odstrániť škodlivý azbest na budove v tesnej blízkosti Domu záhradkárov, poslanec
Karácsony, ktorý bol jeho predkladateľom, navrhol výsledky hlasovania schváliť. Dôvodom je časová
náročnosť, ktorú si bude realizácia odstránenia azbestu vyžadovať. Poslanci preto po krátkej diskusii
jednohlasne, v počte deväť, schválili víťazný projekt a jeho realizáciu vo výške 2.700 eur.