Tentokrát viedol zasadanie vicestarosta Radovan Jenčík, pretože starosta Dušan Antoš bol vopred ospravedlnený pre neprítomnosť. Rovnako tak poslanec Karácsony.

Skôr, než poslanci začali rokovať o jednotlivých bodoch, dostala slovo prítomná obyvateľka, ktorá predostrela znenie petície, prostredníctvom ktorej žiada Železnice SR, aby zastavili trúbenie vlakov v dedine, a to vybudovaním chýbajúceho značenia / signalizácie. Poslancov zároveň požiadala, aby petíciu podporili.
Zástupca starostu Radovan Jenčík petíciu kvitoval, keďže podľa jeho názoru by poslanci nemali spisovať petície – išlo by o zneužitie právomoci verejného činiteľa. A zároveň dodal, že MČ už viackrát žiadala železnice o vyriešenie tohto problému, no neúspešne.

Bod č.1:
 Kontrola plnenia uznesení
Plnenie uznesení vzali poslanci na vedomie jednohlasne – v počte prítomných, čiže osem.

Bod č.2: Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2018/2019 v ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava – Rusovce v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ BA – Rusovce
Rozsiahlu správu priblížil riaditeľ Kunst. Okrem iného spomenul plánovanú nadstavbu školy nad jedálňou a opatrenia s tým súvisiace. Zároveň dodal, že v septembri bude potrebné otvoriť v škole tri prvé triedy. Poslankyňa Tuleková sa zaujímala o to, ako budú vykryté kapacity pri troch prvých triedach. Pán riaditeľ reagoval vysvetlením, že už je všetko naplánované – jeden priestor je medzi starými učebňami, ďalší sa upraví v súčasnej dielni a zároveň bola podpísaná zmluva na dve kontajnerové triedy, ktoré budú umiestnené hneď pri vchode do školy. Deti tak do svojich tried prebehnú doslova v papučiach.
Po krátkej diskusii boli všetci prítomní poslanci za predloženú správu, v počte osem.

Bod č.3: Záverečný účet Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava – Rusovce za rok 2017
Opäť sa úvodného slova chopil riaditeľ ZŠ s MŠ. Správu podrobne priblížil a poslanci ju následne jednohlasne schválili, v počte osem.

Bod č.4: Návrh na úpravu rozpočtu príjmov a výdavkov č. 1 ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava – Rusovce na rok 2018
Úpravu rozpočtu poslancom stručne predostrel p. Kunst. Úpravu navrhuje z dôvodu zmeny v príjmoch a vo výdavkoch  –  priame kompetencie  –  navýšenie finančných prostriedkov z dôvodu zabezpečenia výchovnovzdelávacej činnosti v školskom klube detí. V rámci školskej jedálne a kuchyne je žiadosť o úpravu rozpočtu a navýšenie finančných prostriedkov z dôvodu vyplatenia náborového príspevku pre nových zamestnancov v zmysle schváleného uznesenia č. 409, zo dňa 14.3.2018.
Poslanci boli jednohlasne za predložený návrh, v počte osem.

Bod č.5: Správa o čerpaní rozpočtu Ruseko m. p. za rok 2017
Správu priblížil riaditeľ Straka, pričom poslanci ju vzali jednohlasne na vedomie – v počte osem.

Bod č.6: Záverečný účet MČ BA – Rusovce za rok 2017
Záverečný účet predostrel miestny ekonóm. Ešte pred riešením samotného obsahu správy ale p. Lošonský namietal, že bol záverečný účet poslancom zaslaný len dva dni pred zasadaním zastupiteľstva, čo je neprijateľné. Na túto tému sa tak spustila zdĺhavá diskusia, z ktorej vyvstalo, že p. Holúbek má priveľa povinností, pracuje sedem dní v týždni a pre viaceré skutočnosti, ktoré vplývajú na záverečný účet, nestíha dokumenty zasielať s väčším predstihom. Poslankyňa Vandrašeková sa zaujímala o ekonomickú pomocnú silu, na ktorú pred časom zastupiteľstvo schvaľovalo financie. Ekonóm vysvetlil, že osoba na čiastočný úväzok je prijatá, no stále sa zaúča. Poslanec Kalmár chcel vedieť, čo by veci pomohlo, aké je riešenie. Ekonóm reagoval, že jedine výpomoc na plný úväzok.
Následne sa debata zamerala na rozpočtovú položku, ktorá zahŕňa poplatok za rozvoj. Miestny kontrolór totiž navrhol, aby bol vytvorený rezervný fond a aby boli tieto prostriedky presunuté naň. Nebudú tak striktne účelovo viazané, ale obec ich využije účelnejšie. Ekonóm mal opačný názor.
Po debate sa ale napokon hlasovalo o pôvodnom návrhu, ktorý zahŕňal aj presunutie poplatku za rozvoj a vytvorenie rezervného fondu pre tieto financie. Siedmi poslanci boli za, p. Kalmár zahlasovať nestihol.

Bod č.7: Zmena rozpočtu MČ BA – Rusovce v r. 2018
Opätovne bolo hlavným problémom bodu jeho neskoré predloženie poslancom. Nemali dostatok času dôsledne si ho naštudovať, na základe čoho sa p. Holúbek snažil prejsť každú rozpočtovú položku priamo na rokovaní.
Poslankyňa Vandrašeková mala následne otázku ohľadom pripravovaného plotu okolo futbalového ihriska. MFK naň získalo dotáciu 14 tisíc eur a k tomu bola zastupiteľstvom odsúhlasená spoluúčasť MČ z jej rozpočtu. Dodnes ale nebol k plotu predložený žiaden projekt, ekonóm navyše informoval, že sa nemá stavať celý, ale iba jeho murovaná časť a k tomu sa táto čiastočná stavba výrazne predražila. Z pôvodne plánovaných 19 tisíc má aktuálne stáť takmer tridsať tisíc.
Poslankyňa preto chcela vedieť, prečo poslanci nevideli projekt k plotu a nemohli sa tak vyjadriť, či s ním súhlasia, pričom sa ale už o pár dní má začať stavať. Do debaty sa zapojil aj p. Jenčík, ktorému situácia s plotom pripomenula bývalú riaditeľku ZŠ s MŠ, pani Bičanovú, ktorá o projektoch nediskutovala, iba ich sama realizovala, nedodávala k nim projekty a od obce len dodatočne žiadala navýšenie prostriedkov na ne. Obdobne sa do debaty zapojil aj poslanec Lošonský, ktorý nesúhlasil s týmto prioritným a predraženým riešením plotu. Vyzdvihol jeho nevyhnutnosť, vzhľadom na enormný počet detí, ktoré denne na ihrisku trénujú, no chcel vedieť, či neexistuje iný, výhodnejší variant plotu. Navyše, keď je už rozpočet obce aj tak napnutý pre nevyhnutnosť nadstavby školy, rekonštrukciu kuchyne v kultúrnej sále miestneho úradu a opravu požiarnej zbrojnice. Vandrašeková trvala na tom, aby bola stavba ochranného plotu zastavená dovtedy, kým k projektu neprebehne diskusia, kým sa nepreveria iné varianty plotu tak, aby bol rovno postavený celý a nie iba jeho múr. Zástupca starostu následne bod o zmene rozpočtu stiahol z rokovania aj z toho dôvodu, že sa týkal ďalších zmien, z ktorých viaceré ešte neboli dosúťažené, a tak sa nevedela ich koncová cena.
Poslanci sa na záver dohodli, že v najbližších týždňoch bude zvolané mimoriadne zastupiteľstvo, vďaka čomu bude dosť času doriešiť rozrobené projekty.

Bod č.8:
 Komunitný plán sociálnych služieb Mestská časť Bratislava – Rusovce Programovacie obdobie 2017 – 2021
Význam i realizáciu komunitného plánu priblížil prednosta Beracka. Ide totiž o dokument, ktorý bol v priebehu minulého roka z rokovania stiahnutý pre viaceré obsahové nedostatky a následne sa dlhodobo prerábal na Rusovské reálie.
Poslankyňa Vandrašeková, ktorá je zároveň predsedníčka Sociálnej komisie doplnila, že dokumentom sa zaoberala komisia, z čoho vzišli viaceré úpravy. Rovnako tak komunikovala o jeho nedostatkoch s vedením Kresťanskej ligy i ZŠ a zodpovednej úradníčke odporučila, aby bol dokument pred schvaľovaním zaslaný na posúdenie aj miestnemu doktorovi. Dodala tiež, že ide o dokument s odporúčacím charakterom, ktorého obsah nie je nijako záväzný. Poslankyňa Tuleková zdôraznila význam tohto dokumentu, ocenila zapracované zmeny a až na drobnosti nemala výhrady. Ako problém vnímala to, že sa na zastupiteľstvo nedostala správa zo zasadania Sociálnej komisie.
Poslanci boli po krátkej diskusii jednohlasne za predložený dokument, v počte osem.

Bod č.9: Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy č. NP/010/2017 s doterajším nájomcom k časti pozemkom registra C KN par. číslo 984 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 178 m2 z majetku obce, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a ods. 9 písm. c) za účelom využitia tohto pozemku ako okrasná záhrada
Žiadosť o predĺženie nájmu na dobu dva roky poslanci schválili jednohlasne, v počte osem.

Bod č.10: Ukončenie nájomného vzťahu k časti pozemku registra C KN par. č. 1080/1 vo výmere 349,5 m2, katastrálne územie Rusovce, situovaného v záhradkárskej osade „Za kláštorom“ so Základnou organizáciou Slovenského zväzu záhradkárov 5 – 4 Bratislava – Rusovce z Nájomnej zmluvy č. 18160095/2012 v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 a oprava chyby v čítaní, písaní a počítaní pri určení celkovej výmery užívanej ako záhrada v tejto záhradkárskej osade (Za kláštorom) v Zmluve o nájme nehnuteľností č. 18 16 00 95/2012 zo dňa 30.12.2011 v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 a s tým súvisiace platenie nájomného
Pred poslancov sa postavil zástupca záhradkárskej obce, ktorá už druhý rok rieši problém s neprispôsobivým dedičom. Žiadajú, aby si obec záhradu prevzala späť do výhradného vlastníctva.
Pred časom zomrel jeden z členov záhradkárov, ktorého dedičské konanie sa rieši. V rámci neho mal nadobudnúť záhradku syn nebohého, ktorý ale odmieta platiť nájom za pozemok a škodí tým celému zväzu. Zväz už za neho dokonca vyplatil dva roky nájmu (cca 600 eur), ktoré im odmieta vrátiť.
Problém videl poslanec Jenčík v tom, že k spornej zdedenej chatke neexistujú žiadne dokumenty, a tak zrejme ide o čiernu stavbu. Ak by preto MČ prevzala svoj pozemok a vyňala ho zo záhradkárskeho zväzu, nákladná likvidácia čiernej stavby by zostala na mestskej časti. Na základe týchto faktov vyjadril obavy z predloženého riešenia, ktoré môžu pre obec v budúcnosti predstavovať značné problémy, p. Lošonský, p. Horváth.
Po krátkej diskusii došlo k hlasovaniu o predloženom návrhu, pričom proti boli p. Horváth a Lošonský, zdržala sa p. Vandrašeková a za boli zvyšní piati poslanci. Návrh tak prešiel.

Bod č.11:  Prenájom nebytových priestorov v budove Zdravotného strediska Rusovce (vchod zo zadnej strany) o výmere 65 m2 a časť pozemku parc. č. 965/1 o výmere 31,5 m2 slúžiaca ako plocha na státie vozidiel ako prípad hodný osobitného zreteľa
Zástupca starostu priblížil, že o priestory v zdravotnom stredisku prejavil záujem tatér, ktorý by si tam rád otvoril salón. Poslankyňa Henčelová žiadala o dodanie správy od hygienikov, či tam daný zámer môže byť. Poslanci boli následne jednohlasne za predložený návrh, v počte osem.

Bod č.12: Prenájom nebytových priestorov Súkromnej základnej umeleckej škole
Na zasadanie prišli predstavitelia SZUŠky, ktorí žiadali predĺženie nájmu v priestoroch školy a zároveň žiadali o prešetrenie vysokej mesačnej platby za energie, ktorá im zostala ešte z čias riaditeľky Bičanovej. Zástupca starostu navrhol uzavrieť zmluvu na dobu neurčitú s tým, že nariadi, aby p. riaditeľ problém s cenami energií preveril a riešil. Po diskusii hlasovali prítomní poslanci za predložený prenájom – v počte sedem. Poslanec Horváth bol dočasne neprítomný.

Bod č.13: Zhrnutie procesu – participatívny rozpočet v Mestskej časti Bratislava- Rusovce za rok 2018
V rámci úvodného slova p. Jenčík skonštatoval, že pri prvom participatívnom rozpočte niektorí poslanci vyčítali, že sa s návrhmi zapojilo okrem občanov aj OZ Rusovčan a mestská časť. Z toho dôvodu sa v rámci druhého participatívneho už nezapojili. Od ľudí ale prišli len dva podnety, pričom v rámci víťazného sa ide odstraňovať škodlivá strecha starej búdy, aj keď na tento účel pôvodný zámer participatívneho rozpočtu nebol myslený. Preto dodal, že v ďalšom kole sa znovu zapojí aj OZ Rusovčan, aj mestská časť.
Poslanci následne vzali zhrnutie procesu na vedomie – v počte sedem. Poslanec Horváth bol stále neprítomný.

Bod č.14: Správa o inventarizácii majetku k 31.12.2016 MČ Bratislava – Rusovce
Výsledky dokladovej inventarizácie majetku obce priblížila p. Kubicová. Poslanci ju následne bez diskusie vzali na vedomie – v počte sedem. Poslanec Horváth bol stále neprítomný.

Bod č.15: Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava –Rusovce na 2. polrok 2018
Návrh plánu kontrol na nadchádzajúce obdobie priblížil p. Mráz. Poslanci ho vzali na vedomie v počte sedem. Poslanec Horváth bol stále neprítomný.

Bod č.16:  Správa č. 03/06/2018 z priebežnej kontroly formulácie uznesení miestneho zastupiteľstva MČ BA – Rusovce
Cieľom kontroly bolo preverenie plnenia miestnym zastupiteľstvom prijatých uznesení od roku 2017. Nájdené boli drobné nedostatky, ktorých nápravu touto cestou p. kontrolór žiada. Poslanci vzali správu na vedomie, stále v počte sedem. (neprítomný p. Horváth)

Bod č.17: Správa č.02/06/2018 z Kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov mestskej časti Bratislava- Rusovce, v súlade s ustanovením § 18d ods. 2 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi pri efektívnom, hospodárnom, účelovom a účinnom nakladaní s majetkom vo vlastníctve a správe mestskej časti v oblasti prenájmov nehnuteľností (pozemky a nebytové priestory) v roku 2016-2017
Kontrolnú správu opätovne priblížil p. Mráz, ktorý ani v tomto prípade nenašiel zásadné porušenia. Poslanci vzali správu na vedomie jednohlasne, v počte osem.

Bod č.18: Návrh na priznanie odmeny miestnemu kontrolórovi MČ Bratislava – Rusovce
Zástupca starostu navrhol pridelenie odmeny p. Mrázovi vo výške 30 %. Poslanci boli jednohlasne za, v počte osem.

Bod č.19: Zrušenie uznesenia č.20 bod B/: odmeny zástupcovi starostu MČ Bratislava – Rusovce v roku 2018 za 1. polrok roku 2018
Bod priblížil miestny kontrolór, ktorý vysvetlil, že pre zmenu zákona sa už nebude zástupcovi udeľovať odmena dvakrát ročne, ale pravidelný mesačný plat. Ten predstavuje 230 eur v hrubom, do konca volebného obdobia. Poslanci návrh bez diskusie a jednohlasne schválili, v počte osem.

Bod č.20: Rôzne

Tiché nedele
Poslanec Jenčík navrhol, aby sa medzi obyvateľmi otvorila diskusia na tému tichých nedelí. Keďže už máme internetový nástroj, vďaka ktorému vieme spustiť akési mini referendum, navrhol by vytvoriť pár otázok, prostredníctvom ktorých by mali možnosť vyjadriť sa všetci obyvatelia. Aj keď možno nedôjde k definitívnemu riešeniu, s ktorým by mohol mať problém prokurátor, určite sa aspoň na danú tému spustí osveta. Poslanci boli za.

Problémy s diaľnicou
Mestský poslanec Jenčík zároveň informoval o aktuálnom dianí v prípade budovania diaľnice a s ním spojenou enviromentálnou hrozbou. Aktuálne prebehlo rokovanie, ktorého sa zúčastnil aj primátor a zástupcovia staviteľa obchvatu. Výsledkom stretnutia bolo, že primátor dostal námietky, za ktoré má ísť lobovať k ministrovi.

Bod č.21: Interpelácie
Interpelácie nepodal nikto z poslancov.