Poslanci sa stretli na mimoriadnom rokovaní v posledný júlový deň, pričom zasadanie po celý čas viedol starosta Dušan Antoš. Ospravedlnený bol poslanec Jenčík.

Bod č. 1: Návrh na stanovenie počtu poslancov a úväzok starostu Mestskej časti Bratislava Rusovce pre komunálne voľby 2018
Vzhľadom na to, že sa blížia komunálne voľby, je potrebné oficiálne odsúhlasiť počet budúcich poslancov, ktorí budú tvoriť poslanecký zbor a taktiež pozíciu starostu, priblížil p. Dušan Antoš. Všetci prítomní boli za, v počte osem.

Bod č. 2: Poskytnutie finančného príspevku 70 a viac ročným jubilantom v roku 2018
Poslanci jednohlasne odsúhlasili príspevok vo výške 5 eur všetkým Rusovčanom, ktorí dosiahli 70 a viac rokov. Spolu je ich približne 170. Poslanci boli bez debaty za, v plnom počte osem.

Bod č. 3: Použitie finančných prostriedkov z ostatného fondu BND
Miestny ekonóm priblížil, že je nevyhnutné postupne použiť takmer všetky prostriedky z rezervného fondu pre nepredvídané a zároveň nevyhnutné opravy na majetku MČ. V tomto prípade ide o presun do výšky 26.000 € na rekonštrukciu kotolne (výmenu kotlov a príslušenstva), rekonštrukciu zvončekov a komunikačného systému, výmenu meračov spotreby vody a prípadne na skúšku ich presnosti s nastavením (tzv. ciachovanie) v bytovom nájomnom dome na ulici Pohraničníkov. Poslanci boli jednoznačne za, bez diskusie. V počte osem.

Bod č. 4: Použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu
Opätovne bod priblížil miestny ekonóm. Rovnako, ako v predchádzajúcom bode, MČ sa nevyhne akútnym opravám na budovách, ktoré vlastní, a tak je potrebné použiť prostriedky z rezervného fondu. Konkrétne ide o presun finančných prostriedkov z rezervného fondu do výšky 160.000 € na rekonštrukciu kotolne (výmenu kotlov a príslušenstva) v budove miestneho úradu Vývojová 8 a kultúrnej sály, rekonštrukciu kuchyne pri kultúrnej sále, výmenu spotrebičov v školskej jedálni a rekonštrukciu prislúchajúcich priestorov jedálne, rekonštrukciu interiéru požiarnej zbrojnice. Poslanci boli za v počte sedem. Poslanec Kalmár sa zdržal.

Bod č. 5: Použitie finančných prostriedkov z fondu rozvoja bývania
Aj v treťom prípade ide o presun obecných prostriedkov z rovnakých dôvodov, ako v predchádzajúcom prípade. Konkrétne je použitie finančných prostriedkov z fondu rozvoja bývania do výšky 2.000 € na rekonštrukciu vstupných dverí a schránok na objekty – byty, na  Maďarskej ulici. Poslanci boli jednoznačne za, v počte osem.

Bod č. 6: Schválenie spolufinancovania vybudovania oporného múru na futbalovom ihrisku MFK Rusovce
Poslanci sa opätovne vrátili k diskusii ohľadom vybudovania ochranného plotu na futbalovom ihrisku. Ešte koncom roka získala na tento projekt MČ dotáciu vo výške 14 tisíc eur s podmienkou spoluúčasti MČ vo výške cca 5 tisíc eur. No výsledný projekty, ktorý nutne obsahuje aj betónový oporný múr, kvôli svahu, o ktorý sa bude opierať, ale stavbu predražil. V prvej etape sa preto bude stavať iba oporný múr a následná, druhá etapa plotu až budúci rok. K návrhu sa spustila diskusia, v rámci ktorej sa viacerí poslanci vyjadrili v zmysle, že oplotenie ihriska si dnešná doba vyžaduje. Poslanec Filaga odprezentoval stanovisko stavebnej komisie, ktorá navrhla skúsiť hľadať iné, lacnejšie varianty. To si myslel aj p. Horváth. Následne starosta vysvetlil, že priľahlý svah potrebuje betónové spevnenie, aby plot vydržal, a tak vníma odhadovanú čiastku vzhľadom na súčasné ceny, za adekvátnu. Výsledná stavba oporného múru si teda bude vyžadovať dotáciu 1č tisíc eur a spoluúčasť MČ vo výške 11.300 eur. Siedmi poslanci boli za predložený návrh, p. Opitz sa zdražal.

Bod č. 7: Zmena rozpočtu
Miestny ekonóm predložil podrobný rozpočet a v ňom navrhnuté úpravy finančných prostriedkov na základe rozpustenia rezervného fondu v predchádzajúcich bodoch. Poslanci boli bez diskusie za, v počte sedem. Poslanec Kalmár sa zdržal.  

Bod č. 8: Rôzne

Elektromobil z dotácie
Starosta poslancov informoval o tom, že MČ získala dotáciu na nákup služobného elektromobilu vo výške 30 tisíc eur. Spoluúčasť MČ je 1500 eur. Dôvod, pre ktorý sa do súťaže obec prihlásila je ten, že súčasné služobné auto má viac ako desať rokov, a je zrelé do šrotu. Pracovníci úradu ale potrebujú často cestovať mimo úradu, napríklad zamestnankyne stavebného úradu, ktoré na prácu doteraz využívajú vlastné automobily. Poslanci vzali informáciu na vedomie.

Deň Rusoviec
Starosta pozval poslancov na tradičný Deň Rusoviec, ktorý sa uskutoční 15. augusta a kde sa môžu zapojiť aj do organizačného tímu. Každá pomoc je vítaná.

Petang
Rovnako tak pozval p. Karácsony všetkých poslancov na blížiaci sa petangový turnaj, ktorý bude taktiež nadväzovať na symboliku povstania.

Bod č. 9: Interpelácie
Interpelácie nepodal žiaden z poslancov.