Poslanci sa 18.9., v plnom počte, pod vedením starostu Dušana Antoša, stretli na mimoriadnom rokovaní, aby sa opätovne venovali téme – Zóna sever. Tentokrát už iba formálne. 

Územný plán zóny Rusovce- sever, ktorý miestne zastupiteľstvo schvaľovalo na rokovaní 14. marca 2018, bol taktiež formou registračného listu zaslaný na Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky a rovnopisy na magistrát, Okresný úrad Bratislava – ako k odvolaciemu orgánu voči prvostupňovým rozhodnutiam mestskej časti a taktiež je uložený na stavebnom úrade. Teda mestská časť si splnila svoje informačné povinnosti určené stavebným zákonom.
Z dôvodu, že pri schvaľovaní všetkých podkladov na strane Okresného úradu Bratislava nebola vznesená výhrada voči navrhnutej forme a tou je schválenie územného plánu vo forme VZN, ktorým sa následne Územný plán zóny vyhlási, celý proces bol práve takto ukončený. Ministerstvo je však pri skúmaní registračného listu toho názoru, že je nutné prijať ešte jedno samostatné uznesenie, ktorým sa územný plán zóny schváli.

Poslanci teda opätovne hlasovali o schválení územného plánu zóny. Siedmi poslanci boli za, poslankyňa Tuleková – Henčelová a p. Kalmár sa opätovne zdržali a regulatív UPZ nepodporili. Návrh získal dostatočný počet hlasov.