Posledné rokovanie súčasného poslaneckého zboru, pred koncom volebného mandátu, po celý čas viedol starosta Dušan Antoš. Konalo sa 25. 9., v priestoroch Kresťanskej ligy. Vopred ospravedlnený bol poslanec Opitz a p. Jenčík, ktorý dorazil pred koncom zasadania. 

Ešte pred jednotlivým hlasovaním starosta navrhol stiahnuť z rokovania päť predložených bodov – č.24, č.27, č.28, č.29, č.30 z dôvodu nekopletnosti žiadostí. Chýbali v nich súhlasné stanoviská magistrátu. Poslanci boli jednoznačne za tento návrh. 

Bod č. 1: Kontrola plnenia uznesení
Poslanci vzali kontrolu plnenia uznesení na vedomie jednohlasne. V počte sedem. 

Bod č. 2: Čerpanie rozpočtu príjmov a výdavkov ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava – Rusovce k 30.06.2018
Čerpanie podrobne priblížil riaditeľ ZŠ s MŠ. Poslanci vzali správu na vedomie bez diskusie, jednohlasne. V počte sedem. 

Bod č. 3: Správa o čerpaní rozpočtu m. p. Ruseko k 30.6.2018
Správu priblížil riaditeľ Ruseka, pričom ju následne poslanci vzali na vedomie jednohlasne. V počte sedem. 

Bod č. 4: Plnenie rozpočtu MČ Bratislava – Rusovce k 30.6.2018 a monitorovacia správa rozpočtu
Plnenie rozpočtu priblížil miestny ekonóm. Poslanec Kalmár reagoval otázkou, prečo nie je v rozpočte vyššia položka poplatkov za rozvoj. Ekonóm spolu so starostom reagovali, že v prípade poplatku za rozvoj zatiaľ nebolo možné držať sa fixných odhadovaných čiastok. Zatiaľ nebolo právoplatných takmer 50 % stavebných rozhodnutí, čo položku skresalo. Po krátkej diskusii poslanci pristúpili k hlasovaniu a správu vzali jednohlasne na vedomie. V počte sedem. 

Bod č. 5: Zmena rozpočtu MČ Bratislava – Rusovce na rok 2018
Zmenu predostrel opätovne miestny ekonóm. Ovplyvnili ju viaceré faktory, ako napríklad získaná dotácia na zateplenie MŠ či povinné zvýšenie pracovných dohôd, atď. Poslanci boli bez diskusie za, jednohlasne. V počte sedem. 

Bod č. 6: Prijatie zámeru o úvere pre MČ Bratislava – Rusovce na financovanie rekonštrukcie a dostavby objektu jedálne ZŠ s rozšírením účelu (rozšírenie kapacity ZŠ nadstavbou a prístavbou školskej jedálne)
Miestny ekonóm spolu so starostom priblížili, že prijatie úveru do výšky 793 000 eur, na obdobie 15 rokov, je nevyhnutné, ak chceme rozšíriť kapacitu školy. Neustále prebieha proces zmien v projektovej dokumentácii a odhadovaného rozpočtu s cieľom znížiť výdavky na výstavbu. Avšak, vzhľadom na v súčasnosti predpokladané celkové výdavky rekonštrukcie a dostavby objektu jedálne ZŠ (predpokladaná hodnota zákazky), je vo výške približne 1.911.174,- € s DPH. Mestská časť disponuje sumou 800 tisíc eur, ktoré do obecnej kasy priniesla firma R.O.T., s.r.o., no táto suma je nedostačujúca na pokrytie celého projektu. Plánované je, že interiér vrchného podlažia nebude plne realizovaný (budú napr. realizované len niektoré vykurovacie telesá, vybrané elektroinštalácie, len vybraná sanita, vybrané stavebné finalizačné práce a podobne). V prípade, že nebude plne realizované vrchné podlažie, predpokladané celkové výdavky na zvyšnú časť predstavujú sumu približne sumu 1.795.127,- € s DPH. Sumy sú predpokladané a po finálnom technickom riešení môžu byť zmenené. Rovnako tak ich môže zmeniť verejné obstarávanie. Predpokladané celkové výdavky zahŕňajú nové triedy, učebne, zrekonštruuje sa celá spodná časť budovy, vrátane technologického vybavenia, pristavia sa parkovisko, výťah, schodištia a 2 podlažia, osadí sa kompletne nová vzduchotechnika, elektroinštalácia, zdravotechnika, strecha, zvýšia sa tepelnoizolačné vlastnosti atď. Ekonóm dodal, že ročná splátka istiny úveru pri dobe splácania 15 rokov bude predstavovať sumu približne 52.866,67 €. Ročné splácanie úveru je predpokladané hlavne z prijatých finančných prostriedkov z poplatku za rozvoj v budúcnosti, prípadne v rámci kapitálových príjmov MČ. 
K bodu sa následne spustila diskusia, v rámci ktorej vyjadrili nesúhlas so zámerom p. Tuleková a p. Kalmár. Poslankyňa Tuleková nesúhlasí s braním úveru, pretože ten predstavuje pre MČ riziko. Podľa nej treba hľadať iné riešenia, no ona sama presne nevie aké, keďže podľa vlastných slov nevie, aké možnosti MČ má v rámci pozemkov pod školou a podobne. Rovnako tak je z úveru zaskočená, pretože o tom, že bude projekt nadstavby taký rozsiahly, údajne nemala potuchy. Poslankyňa napokon navrhla, aby bolo rozšírenie školy riešené napríklad formou kontajnerových tried. 
Starosta spolu s p. Lošonským na to reagovali tým, že kontajnerové triedy sú nehospodárnym riešením z dlhodobého hľadiska. Nemajú dlhú trvácnosť a stoja veľa peňazí, ktoré keď sa radšej investujú do nadstavby, tak pre Rusovčanov poslúžia desaťročia. Rovnako tak starosta podotkol, že prebehla aj verejná diskusia s rodičmi na tému nadstavby školy, kde boli o všetkom podrobne informovaní. Tak o možnostiach MČ, ako aj o finančnej rozsiahlosti projektu nadstavby, do ktorého už MČ doteraz investovala značné prostriedky. Poslankyňa Tuleková bola na tomto verejnom stretnutí prítomná, no napriek tomu sa doposiaľ neozvala s tým, že by bola proti. Starosta ďalej zdôraznil, že rizika si je vedomý, ale do rizika ide podľa neho každý človek, ktorý si berie úver. Rovnako tak brala naša MČ obdobne veľké úvery aj v minulosti a bez problémov ich splácala. Situáciu pomenoval tak, že buď si bremeno vezme na plecia a podstúpi riziko, alebo problém riešiť nebude a Rusovské deti budú musieť chodiť do petržalských škôl. Poslanec Lošonský doplnil, že riešenia, ako rozšíriť školu, sa hľadali roky. Na tejto samotnej nadstavbe sa pracuje minimálne posledné dva roky. Preto doplnil, že nie je pravda, že by kolegyňa nebola informovaná. Napriek tomu, aby sa do budúcna vyhlo takémuto šíreniu klamstiev navrhuje, aby boli pri obdobných veľkých projektoch robené samostatné záznamy, zápisky postupov – čo presne sa kedy prerokovalo, prediskutovalo, povedalo či odsúhlasilo. 
Ekonóm doplnil, že riziko nie je veľké, nakoľko z poplatku za rozvoj pribudne do obecnej kasy odhadom milión eur. A teda z tých peňazí je predpokladané, že úver bude aj predčasne splatený v blízkej budúcnosti. Poslankyňa nesúhlasila, rovnako odmietavý postoj mal p. Kalmár. 
Po diskusii prišiel rad na hlasovanie o prijatí zámeru o úvere. Teda nie o úvere samotnom, ale o tom, aby úrad mohol aspoň začať rokovať s bankami, čo podporili piati poslanci. Poslankyňa Tuleková bola proti. Poslanec Kalmár sa zdržal. 

Bod č. 7: Projekt „Prepojenie Gaštanovej aleje s cyklotrasou Eurovelo 6, Bratislava – Rusovce“ je verejnoprospešná stavba
Poslanci hlasovali bez predošlej diskusie o pripravovanej cyklotrase, ktorú odsúhlasilo päť poslancov. Poslankyňa Tuleková a p. Kalmár sa zdržali.

Bod č. 8: Odpis nevymožiteľnej pohľadávky z nájmu bytu
Prednosta priblížil, že aktuálne voči dlžníčke prebieha exekučné konanie, pričom nemá žiaden majetok, a teda nie je z jej strany možné, aby vyrovnala dlh voči MČ vo výške 1774 eur. Poslanci preto schválili odpis danej pohľadávky jednohlasne, v počte sedem.

Bod č. 9: Ročná správa o stave bytového fondu za rok 2017
Bez diskusie vzali ročnú správu poslanci na vedomie jednohlasne. V počte sedem.

Bod č. 10: Prenájom nebytového priestoru (JUPAL s.r.o.) v administratívnej budove na Balkánskej ul. 102, ako prípad hodný osobitného zreteľa
Poslanci predĺžili nájom na dva roky jednohlasne, bez diskusie. V počte sedem.

Bod č. 11: Prenájom nebytového priestoru (spoločnosť REAL-TIP s.r.o.) v administratívnej budove na Balkánskej ul. 102, ako prípad hodný osobitného zreteľa
Poslanci predĺžili nájom na rok bez diskusie, jednohlasne. V počte sedem.

Bod č. 12: Prenájom nebytového priestoru (GOLD4EVER s.r.o.) v administratívnej budove na Balkánskej ul. 102, ako prípad hodný osobitného zreteľa
Opäť bez diskusie. Poslanci schválil predĺženie nájmu jednohlasne, v počte sedem.

Bod č. 13: Dodatočné schválenie Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. NNP/008/2016 – ambulancia gynekológie (Žena s.r.o.), v budove Zdravotného strediska Rusovce, stojacej na pozemku parc. č. 965/2, k. ú. Rusovce, ako prípad hodný osobitného zreteľa
Za predĺženie nájmu gynekologickej ambulancii boli všetci poslanci jednohlasne, v počte sedem.

Bod č. 14: Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy číslo 18160121/2013 na časť pozemku registra C KN par. číslo 965/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m2, katastrálne územie Rusovce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. § 9a, ods.9 pís. c) ako prípad hodný osobitného zreteľa
Ide o stánok zelovocu, ktorého predĺženie nájmu na rok podporili šiesti poslanci. Poslankyňa Tuleková bola proti.

Bod č. 15: Predĺženie nájomnej zmluvy č. 18160007/2015 k pozemku registra C KN par. č. 1073/1 -zastavané plochy a nádvoria vo výmere 22 m2, k. ú. Rusovce, za účelom parkovania osobného automobilu v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. § 9a, ods.9 pís. c) ako prípad hodný osobitného zreteľa
Nájom na parkovanie schválili poslanci jednohlasne. V počte sedem.

Bod č. 16: Predĺženie nájomnej zmluvy č. 18160009/2015 k pozemku registra C KN par. č. 1073/2 -zastavané plochy a nádvoria vo výmere 20 m2, k. ú. Rusovce, za účelom parkovania osobného automobilu v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. § 9a, ods.9 pís. c) ako prípad hodný osobitného zreteľa
Nájom na parkovanie auta podporili opätovne všetci prítomní poslanci. V počte sedem.

Bod č. 17: Predĺženie nájomnej zmluvy č. 18160005/2015 k pozemku registra C KN par. č. 1073/3 -zastavané plochy a nádvoria vo výmere 22 m2, k. ú. Rusovce, za účelom parkovania osobného automobilu v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. § 9a, ods.9 pís. c) ako prípad hodný osobitného zreteľa
Nájom za účelom parkovania auta podporili opätovne všetci prítomní poslanci. V počte sedem.

Bod č. 18: Predĺženie nájomnej zmluvy č. 18160003/2015 k pozemku registra C KN par. č. 1072/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 111 m2 a časti pozemku registra C KN par. č. 1154/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 13 m2, k. ú. Rusovce, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a ods. 9 písm. c) za účelom využitia tohto pozemku ako záhrada a prechod a prejazd motorovým vozidlom k pozemkom vo vlastníctve žiadateľa
Predĺženie nájmu poslanci schválili jednohlasne, bez diskusie. V počte sedem.

Bod č. 19: Prenájom časti pozemku registra C KN par. č. 1287/206 – ostatné plochy vo výmere 24,5 m2, k. ú. Rusovce, za účelom vybudovania odstavnej plochy na parkovanie osobného automobilu v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. § 9a, ods.9 pís. c) ako prípad hodný osobitného zreteľa
Starosta priblížil, že obyvatelia Rusoviec požiadali o vybudovanie pozdĺžneho parkovania pred ich domami, pretože nemajú pri domoch chodník, ani nádvorie, ale rovno cestu. Preto, keď im prídu návštevy, nemajú kde parkovať. S predloženým návrhom nesúhlasila Finančná komisia, ktorej stanovisko tlmočil p. Filaga. Dôvodom je obava, že by mohli časom obdobne reagovať aj ostatní obyvatelia danej ulice pri Ponteu. Starosta vysvetlil, že ďalej to už možné v danej lokalite nebude, pretože tam už sú pozemky v súkromnom vlastníctve. S návrhom nesúhlasil ani p. Kalmár a p. Karácsony.
Pri následnom hlasovaní boli za p. Lošonský a p. Vandrašeková, zdržal sa p. Horváth a proti boli p. Karácsony, p. Kalmár, p. Tuleková, p. Filaga. Návrh neprešiel.

Bod č. 20: Prenájom časti pozemku registra C KN par. č. 1287/206 – ostatné plochy vo výmere 36,5 m2, k. ú. Rusovce, za účelom vybudovania odstavnej plochy na parkovania osobného automobilu v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. § 9a, ods.9 pís. c) ako prípad hodný osobitného zreteľa
Starosta priblížil, že obyvatelia Rusoviec požiadali o vybudovanie pozdĺžneho parkovania pred ich domami, pretože nemajú pri domoch chodník, ani nádvorie, ale rovno cestu. Preto, keď im prídu návštevy, nemajú kde parkovať. S predloženým návrhom nesúhlasila Finančná komisia, ktorej stanovisko tlmočil p. Filaga. Dôvodom je obava, že by mohli časom obdobne reagovať aj ostatní obyvatelia danej ulice pri Ponteu. Starosta vysvetlil, že ďalej to už možné v danej lokalite nebude, pretože tam už sú pozemky v súkromnom vlastníctve. S návrhom nesúhlasil ani p. Kalmár a p. Karácsony.
Pri následnom hlasovaní boli za p. Lošonský a p. Vandrašeková, zdržal sa p. Horváth a proti boli p. Karácsony, p. Kalmár, p. Tuleková, p. Filaga. Návrh neprešiel.

Bod č. 21: Prenájom časti pozemku registra C KN par. č. 1287/206 – ostatné plochy vo výmere 24,5 m2, k. ú. Rusovce, za účelom vybudovania odstavnej plochy na parkovanie osobného automobilu v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. § 9a, ods.9 pís. c) ako prípad hodný osobitného zreteľa
Starosta priblížil, že obyvatelia Rusoviec požiadali o vybudovanie pozdĺžneho parkovania pred ich domami, pretože nemajú pri domoch chodník, ani nádvorie, ale rovno cestu. Preto, keď im prídu návštevy, nemajú kde parkovať. S predloženým návrhom nesúhlasila Finančná komisia, ktorej stanovisko tlmočil p. Filaga. Dôvodom je obava, že by mohli časom obdobne reagovať aj ostatní obyvatelia danej ulice pri Ponteu. Starosta vysvetlil, že ďalej to už možné v danej lokalite nebude, pretože tam už sú pozemky v súkromnom vlastníctve. S návrhom nesúhlasil ani p. Kalmár a p. Karácsony.
Pri následnom hlasovaní boli za p. Lošonský a p. Vandrašeková, zdržal sa p. Horváth a proti boli p. Karácsony, p. Kalmár, p. Tuleková, p. Filaga. Návrh neprešiel.

Bod č. 22: Prenájom časti pozemku registra C KN par. číslo 965/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 9 m2, katastrálne územie Rusovce z majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a ods. 9 písm. c) ako prípad hodný osobitného zreteľa
Poslanci boli bez diskusie jednohlasne za prenájom, v počte sedem. Ide o priestor za zdravotným strediskom, na účel parkovania motorového vozidla.

Bod č. 23: Prenájom časti pozemku registra C KN par. číslo 965/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 9 m2, katastrálne územie Rusovce z majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a ods. 9 písm. c) ako prípad hodný osobitného zreteľa
Poslanci boli bez diskusie jednohlasne za prenájom, v počte sedem. Ide o priestor za zdravotným strediskom, na účel parkovania motorového vozidla.

Bod č.25: Odpredaj pozemku registra C KN par. č.  76 – záhrada  vo výmere 165 m2, katastrálne územie Rusovce v  súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a ods. 8 písm. b).
Prednosta priblížil, že ide o zastavanú záhradu, ktorej predajná cena bola znalcom odhadnutá na 22.600 eur. Poslanci boli jednohlasne za, bez diskusie. V počte sedem.

Bod č. 26: Predaj pozemkov registra C KN par. č. 1088/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 314 m2, par. č. 1088/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 98 m2 a pozemok par. č. 1088/3 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 15 m2, katastrálne územie Rusovce, Martinovi Kremnickému s manželkou Katarínou Kremnickou, spoločne bytom Balkánska 16/32, 851 10 Bratislava v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. § 9a ods. 8 písm. b) v znení neskorších predpisov
Aj v tomto prípade priblížil predmetný pozemok prednosta. Ide o pozemok pod stavbou. Poslanci boli jednohlasne za jeho odpredaj vo výške 53.000 eur, v počte sedem.

Bod č. 31: Správa z následnej finančnej kontroly plnenia opatrení na odstránenie nedostatkov z vykonanej finančnej kontroly č. 04/08/2017 a dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov mestskej časti Bratislava- Rusovce , a kontroly plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi pri efektívnom, hospodárnom, účelovom a účinnom nakladaní s verejnými prostriedkami pri výbere príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v rozpočtovej organizácii – Základnej škole s materskou školou ul. Vývojová 228 v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava- Rusovce, v školskom roku 2016/2017
Na rokovanie dorazil p. Jenčík. Správu priblížil miestny kontrolór. Nenašiel žiadne zásadné nezrovnalosti. Poslanci materiál vzali jednohlasne na vedomie. Už v počte 8.

Bod č. 32: Správa č.01/09/2018 z kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov mestskej časti Bratislava- Rusovce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi pri efektívnom, hospodárnom, účelovom a účinnom nakladaní s verejnými prostriedkami pri správe miestneho poplatku za rozvoj v rozpočtovom roku 2017
Aj v tomto prípade správu predostrel miestny kontrolór, ktorý navrhol, aby mestská časť podala návrh na sankcionovanie tých inštitúcií, ktoré účelovo naťahovali schvaľovacie procesy voči našej MČ. Minimálne v jednom prípade išlo až o dobu 7 mesiacov. Poslanci následne vzali správu jednohlasne, v počte osem, na vedomie.

Bod č. 33: Rôzne
Do bodu rôzne sa neprihlásil nikto. 

Bod č. 34: Interpelácie
Interpelácie nepodal nikto z poslancov.