Pozývame na ustanovujúce zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 10. decembra 2018, od 14:00 hod., v kultúrnej sále miestneho úradu.

 Otvorenie 

 
Bod č. 2
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Bod č. 3
Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do miestneho zastupiteľstva a odovzdanie svedčení o zvolení
Bod č. 4
Zloženie sľubu novozvolenej starostky, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvolenou starostkou
Bod č. 5
Zloženie sľubu poslancov novozvoleného miestneho zastupiteľstva
Bod č. 6
Vystúpenie starostky
Bod č. 7
Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutie
Bod č. 8 
Poverenie poslanca miestneho zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia miestneho zastupiteľstva
Bod č. 9
Zriadenie miestnej rady a voľba jej členov
Bod č. 10 Zriadenie komisií a voľba ich predsedov
Bod č. 11
Určenie sobášiacich poslancov
Bod č. 12 
Určenie platu starostky
Bod č. 13
Schválenie vianočného príspevku pre dôchodcov
Bod č. 14  Záver