Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava–Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 5.2.2019, od 17,00 hod., v kultúrnej sále miestneho úradu.

Program:
1. Kontrola plnenia uznesení a informatívny materiál
2. Menovanie zástupcu starostu
3. Návrh Úplného znenia rámcovej náplne činností komisií miestneho zastupiteľstva mestskej časti Brati slava–
Rusovce
4. Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2019 pre OZ Slovenský petangový amatérsky klub (SLOPAK)
5. Prenájom časti nebytových priestorov, nachádzajúcich sa v budove na Balkánskej ul. č. 49, súpis. číslo 279,
na pozemku reg. C- KN, parc. č. 985, k. ú. ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle zákona
č. 138/1991 (spoločnosť D4R7 Construction s.r.o.)
6. Správa o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra za rok 2018 vypracovaná v súlade so znením ustanovenia
§18f ods.1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
7. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Rusovce na I. polrok 2019
8. Správa č. 01/02/2019 o výsledku kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov,
všeobecne záväzných nariadení mestskej časti a interných predpisov mestskej časti Bratislava –Rusovce
a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi v agende vybavovania sťažností a petícií
určených pre mestskú časť Bratislava–Rusovce za II. polrok 2018
9. Kontrola plnenia Opatrení na odstránenie nedostatkov ku kontrolným zisteniam vyplývajúcich zo Správy
č. 06/11/2017 o výsledkoch kontroly pri efektívnom, hospodárnom, účelovom a účinnom nakladaní
s verejnými prostriedkami v oblasti preneseného výkonu štátnej správy vykonávanom na úseku územného
konania a stavebného poriadku, spoločným stavebným úradom pre mestské časti Bratislava -Rusovce,
Jarovce a Čunovo v mestskej časti Bratislava-Rusovce
10. Schválenie redakčnej rady Rusovských novín
11. Rôzne
– Informácia o zásadách fungovania Rusovských novín
12. Interpelácie